Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid (Spanien) den 15 januari de 2021 – ZA, AZ, BX, CV, DU och ET mot Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

(Mål C-25/21)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid

Parter i det nationella målet

Kärande: ZA, AZ, BX, CV, DU och ET

Svarande: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos S.A.

Tolkningsfrågor

Om käranden styrker att hans avtalsförhållande med REPSOL om exklusiv leverans och rätt att använda leverantörens varumärke (mot kommission eller genom direktförsäljning med referenspris-återförsäljning med rabatt) omfattas av det geografiska område och den tidsperiod som den nationella konkurrensmyndigheten granskar, ska då detta avtalsförhållande anses ha påverkats av det beslut som Tribunal de Defensa de la Competencia (Konkurrensdomstolen) fattade den 11 juli 2001 (mål 490/00 REPSOL) och/eller av det beslut som Comisión Nacional de la Competencia (konkurrensmyndighet) fattade den 30 juli 2009 (ärende 652/07 REPSOL/CEPSA/BP), och ska då kraven i artikel 2 i förordning (EG) nr 1/20031 rörande bevisbördan för överträdelsen därmed anses ha uppfyllts?

Om svaret på föregående fråga är jakande och det i det konkreta fallet har styrkts att avtalsförhållandet påverkas av Tribunal de Defensa de la Competencias beslut av den 11 juli 2001 (ärende 490/00 REPSOL) och/eller av Comisión Nacional de la Competencias beslut av den 30 juli 2009 (ärende 652/07 REPSOL/CEPSA/BP), måste då följden bli att avtalet ogiltigförklaras, i enlighet med artikel 101.2 FEUF?

____________

1     Rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EUT L 1, 2003, s. 1).