Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 18. janvārī Tinnus Enterprises LLC iesniedza par Vispārējās tiesas (desmitā palāta) 2020. gada 18. novembra spriedumu lietā T-574/19 Tinnus Enterprises/EUIPO

(Lieta C-29/21 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Tinnus Enterprises LLC (pārstāvji: A. Odle un R. Palijama, advocaten)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Ar 2021. gada 5. maija rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) nosprieda, ka apelācijas sūdzība nav pieļaujama un ka Tinnus Enterprises LLC sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________