Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (dziesiąta izba) wydanego w dniu 18 listopada 2020 r. w sprawie T-574/19, Tinnus Enterprises / EUIPO, wniesione w dniu 18 stycznia 2021 r. przez Tinnus Enterprises LLC

(Sprawa C-29/21 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Tinnus Enterprises LLC (przedstawiciele: A. Odle i R. Palijama, advocaten)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Postanowieniem z dnia 5 maja 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości (izba rozstrzygająca o dopuszczalności odwołań) orzekł, że odwołanie nie zostało dopuszczone i że Tinnus Enterprises LLC pokrywa własne koszty.

____________