Language of document :

Odvolanie podané 18. decembra 2020: Casino, Guichard-Perrachon a Achats Marchandises Casino proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata rozšírená komora) z 5. októbra 2020 vo veci T-249/17, Casino, Guichard-Perrachon a AMC/Komisia

(vec C-690/20 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľky: Casino, Guichard-Perrachon, Achats Marchandises Casino (v zastúpení: O. de Juvigny, A. Sunderland, I. Simic, G. Aubron, avocats)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Rada Európskej únie

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil bod 2 výroku rozsudku, ktorý 5. októbra 2020 vydal Všeobecný súd vo veci T-349/17,

vyhovel návrhom, ktoré odvolateľky predložili v prvostupňovom konaní a teda na základe článkov 263 a 277 ZFEÚ v celom rozsahu zrušil rozhodnutie Európskej komisie C(2017) 1054 z 9. februára 2017,

uložil Európskej komisii povinnosť nahradiť trovy tohto odvolacieho konania, ako aj trovy vynaložené v prvostupňovom konaní pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľky tvrdia, že napadnutý rozsudok porušuje:

článok 7 Charty základných práv Európskej únie a požiadavku ochrany proti svojvoľným zásahom verejnej moci v súkromnej oblasti osoby, článok 19 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 a článok 3 nariadenia Európskej komisie (ES) č. 773/2004 v rozsahu, v akom Všeobecný súd rozhodol, že (i) tieto ustanovenia neukladajú Komisii povinnosť zaznamenávať ústne vyhlásenia dodávateľov a ii) zhrnutia z týchto stretnutí jednostranne vypracované službami Komisie predstavujú platný dôkaz, že disponovala nepriamymi dôkazmi odôvodňujúcimi prijatie jej rozhodnutia C(2017) 1054,

článok 7 Charty a požiadavku ochrany proti svojvoľným zásahom verejnej moci v súkromnej oblasti osoby, pretože Všeobecný súd rozhodol, že základné právo na rešpektovanie obydlia neukladá povinnosť, aby rozhodnutie Komisie C(2017) 1054:

i)    časovo obmedzilo výkon kontrolných právomocí Komisie, a

ii)    obmedzilo osoby a priestory, ktoré možno podrobiť kontrole,

článok 47 Charty, pretože Všeobecný súd rozhodol, že právny režim uplatniteľný na kontroly Komisie uspokojuje základné právo na účinný prostriedok nápravy.

____________