Language of document :

Appel iværksat den 26. februar 2021 af American Airlines, Inc. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Udvidede Afdeling) den 16. december 2020 i sag T-T-430/18, American Airlines mod Kommissionen

(Sag C-127/21 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: American Airlines, Inc. (ved advokaterne J.-P. Poitras, J. Ruiz Calzado og J. Wileur,)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen og Delta Air Lines, Inc.

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves.

Kommissionens afgørelse C(2017) 2788 final af 30. april 2018 annulleres.

Subsidiært, hvis nødvendigt hjemvises sagen til Retten til fornyet afgørelse i overensstemmelse med Domstolens dom.

Kommissionen tilpligtes at bære sine egne omkostninger og at betale appellantens omkostninger i appelsagen og i sagen for Retten.

Der træffes bestemmelse om enhver anden foranstaltning, som Domstolen måtte finde passende.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har til støtte for appellen påberåbt sig et enkelt anbringende om, at Retten begik en retlig fejl, idet den tiltrådte Kommissionens urigtige retlige fortolkning om, at kriteriet om »passende brug« i klausul 1.10 i American Airlines - US Airways’ fusionstilsagn (»tilsagnene«) kun betyder, »at der ikke foreligger misbrug«, og derfor urigtigt opretholdt Kommissionens afgørelse C(2017) 2788 final af 30. april 2018, hvorved Delta Air Lines indrømmes hævdvundne rettigheder (sag M.6607 – US Airways/American Airlines).

Anbringendet er opdelt i tre led:

1.    Med det første led har appellanten fokuseret på den korrekte retlige tilgang ved fortolkningen af kriteriet om »passende brug« for indrømmelsen af hævdvundne rettigheder i henhold til tilsagnenes klausul 1.10 og påvist, at Retten begik en retlig fejl ved sin fortolkningsmæssige tilgang.

2.    Appellanten har med det andet led påvist, at Retten endvidere begik en retlig fejl ved at tiltræde Kommissionens analyse om, at »passende brug« kun betyder, »at der ikke foreligger misbrug«, hvorved den accepterede, at Delta undlod at anvende 470 korrigerede ankomst- og afgangstidspunkter.    

3    Appellanten har med det tredje led gjort rede for de yderligere retlige fejl i den appellerede dom ved fortolkningen af tilsagnenes klausul 1.9, navnlig udtrykket »brug i overensstemmelse med tilbuddet«, som er baseret på en urigtig retlig analyse af RM-formularen.

____________