Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Fővárosi Törvényszék (Madžarska) 3. marca 2021 — BE/Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Zadeva C-132/21)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Fővárosi Törvényszék

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: BE

Tožena stranka: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Intervenient: Budapesti Elektromos Művek Zrt.

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člena 77(1) in 79(1) [Uredbe 2016/679]1 razlagati tako, da je upravno sredstvo iz člena 77 instrument za uveljavljanje javnih pravic, medtem ko je tožba iz člena 79 instrument za uveljavljanje zasebnih pravic? Če je odgovor pritrdilen, ali je treba iz tega sklepati, da je nadzorni organ, ki mora odločati o upravnih sredstvih, prednostno pristojen za ugotovitev obstoja kršitve?

2.    Ali je treba, kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki – in ki meni, da je bila z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo, kršena Uredba 2016/679 –, hkrati uveljavlja pravico do vložitve pritožbe na podlagi člena 77(1) te uredbe in pravico do vložitve tožbe na podlagi člena 79(1) te uredbe, šteti, da razlaga v skladu s členom 47 Listine o temeljnih pravicah pomeni:

(a)    da morata nadzorni organ in sodišče neodvisno preučiti obstoj kršitve in torej lahko prideta celo do nasprotnih rezultatov; ali pa

(b)    da ima odločba nadzornega organa prednost z vidika presoje storitve kršitve, če se upoštevajo pristojnosti iz člena 51(1) Uredbe 2016/679 in pooblastila, podeljena s členom 58(2)(b) in (d) te uredbe?

3.    Ali je treba neodvisnost nadzornega organa, ki je zagotovljena s členoma 51(1) in 52(1) Uredbe 2016/679, razlagati tako, da ta organ pri obravnavi in odločanju v pritožbenem postopku iz člena 77 ni odvisen od tega, kar je pristojno sodišče s končno sodbo razsodilo na podlagi člena 79, tako da lahko celo sprejme drugačno odločitev glede iste domnevne kršitve?

____________

1 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL 2016, L 119, str. 1).