Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 2. februārī iesniedza Cour administrative d'appel de Versailles (Francija) – JP/Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

(Lieta C-61/21)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour administrative d'appel de Versailles

Pamatlietas puses

Prasītājs: JP

Atbildētāji: Ministre de la Transition écologique, Premier ministre

Prejudiciālie jautājumi

Vai piemērojamās Eiropas Savienības tiesību normas, kas izriet no [Eiropas Parlamenta un Padomes[ Direktīvas 2008/50/EK (2008. gada 21. maijs) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai 1 13. panta 1. punkta un 23. panta 1. punkta, ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tām, ja Eiropas Savienības dalībvalsts pietiekami būtiski neizpilda no tām izrietošos pienākumus, privātpersonas iegūst tiesības saņemt no attiecīgās dalībvalsts atlīdzinājumu par kaitējumu, kas ietekmē viņu veselību un attiecībā uz kuru ir noteikta tieša un neapšaubāma cēloņsakarība ar gaisa kvalitātes pasliktināšanos?

Pieņemot, ka iepriekš minētās tiesību normas tiešām var radīt šādu tiesību uz atlīdzinājumu par kaitējumu veselībai iegūšanu, kādiem nosacījumiem šo tiesību iegūšana ir pakārtota, it īpaši attiecībā uz datumu, kurā ir jāvērtē attiecīgās dalībvalsts pienākumu neizpildes esamība?

____________

1     OV 2008, L 152, 1. lpp.