Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af cour dʼappel de Liège (Belgien) den 28. januar 2021 – Pharma Santé – Réseau Solidaris SCRL mod État belge – SPF Finances

(Sag C-53/21)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour dʼappel de Liège

Parter i hovedsagen

Appellant: Pharma Santé – Réseau Solidaris SCRL

Indstævnt: État belge – SPF Finances

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 56 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fortolkes således, at den er til hinder for en national lovgivning eller praksis, i henhold til hvilken selskaber, som er etableret i én medlemsstat, som anvender tjenesteydelser fra selskaber, der er etableret i en anden medlemsstat, har pligt til at udarbejde og indgive opgørelser og sammenfattende oversigter til skatteforvaltningen for så vidt angår disse udgifter for at undgå, at der pålignes selskabsskat svarende til 100% eller 50% af de beløb, som selskaberne i denne anden medlemsstat har faktureret, mens de ikke er undergivet en sådan pligt for at undgå påligning af den nævnte skat, såfremt de anvender tjenesteydelser fra hjemmehørende selskaber?

____________