Language of document :

A Nejvyšší soud České republiky (Cseh Köztársaság) által 2021. február 1-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – RegioJet a. s.

(C-57/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Nejvyšší soud České republiky

Az alapeljárás felei

Felperes: České dráhy, a.s..

A többi fél az eljárásban: RegioJet a. s., Česká republika – Ministerstvo dopravy

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összeegyeztethető-e a tagállamok és az Európai Unió versenyjogi rendelkezéseinek megsértésén alapuló, nemzeti jog szerinti kártérítési keresetekre irányadó egyes szabályokról szóló, 2014. november 26-i 2014/104/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 (a továbbiakban: irányelv) 5. cikke (1) bekezdésének értelmezésével az az eljárás, amely szerint a bíróság a bizonyítékok feltárását annak ellenére elrendeli, hogy a Bizottság előtt ezzel egyidejűleg folyamatban van a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet2 (a továbbiakban: rendelet) III. fejezete alapján hozott határozat elfogadására irányuló eljárás, és ebből következően a bíróság a Bizottság előtti eljárás miatt felfüggeszti a versenyjogi rendelkezések megsértésével okozott kár megtérítésére irányuló eljárást?

Ellentétes-e az irányelv 6. cikke (5) bekezdése a) pontjának és 6. cikke (9) bekezdésének értelmezésével az olyan nemzeti szabályozás, amely korlátozza valamely eljárás keretében a versenyhatóság felszólítására benyújtott valamennyi információ feltárását, mégpedig akkor is, ha olyan információkról van szó, amelyeket az eljárásban részt vevő félnek – a versenyjog megsértése miatt eljárástól függetlenül – más jogszabályi rendelkezések alapján létre kell hoznia és tárolnia kell (vagy hoz létre és tárol)?

Az eljárásnak az irányelv 6. cikke (5) bekezdésének értelmében vett, egyéb módon történő lezárásának minősül-e az a helyzet is, amelyben a nemzeti versenyhatóság felfüggesztette eljárását, amint a Bizottság megindította a rendelet III. fejezete alapján hozott határozat elfogadására irányuló eljárást?

Az irányelv szerepére és céljaira tekintettel összeegyeztethető-e az irányelv 6. cikke (5) bekezdésével összefüggésben értelmezett 5. cikkének (1) bekezdésével a nemzeti bíróság azon eljárása, hogy az irányelv 6. cikkének (7) bekezdését átültető nemzeti szabályozást analógia útján az irányelv 6. cikkének (5) bekezdésében említett információkhoz hasonló információkategóriákra alkalmazza, tehát a bizonyítékok feltárásáról határoz, feltéve, hogy a bíróság azzal a kérdéssel, hogy a bizonyítási eszközök közé tartoznak-e (az irányelv 6. cikke (5) bekezdésének [a) pontja] értelmében) valamely természetes vagy jogi személy által kifejezetten valamely versenyhatóság eljárása céljára létrehozott információk, csak e bizonyítékok vele való közlését követően fog foglalkozni?

Az előző kérdésre adott igenlő válasz esetén: úgy kell-e értelmezni az irányelv 5. cikkének (4) bekezdését, hogy a bizalmas információk védelmét szolgáló, a bíróság által alkalmazott hatékony intézkedések azt eredményezhetik, hogy azt megelőzően zárják ki a felperes vagy az eljárásban részt vevő más felek és képviselőiknek hozzáférését a feltárt bizonyítékokhoz, hogy a bíróság jogerősen elbírálná azt a kérdést, hogy a feltárt bizonyítékok vagy azok egy része az irányelv 6. cikke (5) bekezdésének a) pontja szerinti bizonyítékok kategóriájába tartozik-e?

____________

1 HL 2014. L 349., 1. o.

2 HL 2003. L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.