Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

Begäran om förhandsavgörande enligt beslut av Landgericht Nürnberg-Fürth av den 28 januari 2005 i målet mellan Adam Opel AG och Autec AG där Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e.V. har intervenerat till stöd för motparten

(mål C-48/05)

(Rättegångsspråk: tyska)

Landgericht Nürnberg-Fürth, Tyskland, begär genom beslut av den 28 januari 2005, som inkom till domstolens kansli den 8 februari 2005, att Europeiska gemenskapernas domstol skall meddela ett förhandsavgörande i målet mellan Adam Opel AG och Autec AG (där Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie e.V. har intervenerat till stöd för motparten) beträffande följande frågor om tolkningen av artiklarna 5.1 a och 6.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

1. Utgör användningen av ett varumärke som även åtnjuter skydd avseende "leksaker" användning i den mening som avses i artikel 5.1 a i varumärkesdirektivet, när tillverkaren av en leksaksmodellbil kopierar ett verkligt existerande fordon i förminskad skala, inbegripet varumärkesinnehavarens varumärke som anbringats det riktiga fordonet, och saluför det?

2. Om den första frågan skall besvaras jakande, utgör den form av användning som har beskrivits i första frågan en angivelse av arten eller beskaffenheten av modellbilen i den mening som avses i artikel 6.1 a i varumärkesdirektivet?

3. Om den andra frågan skall besvaras jakande, vilka kriterier är i sådana fall avgörande för att kunna bedöma när användningen av varumärket är oförenlig med god affärssed?

Är detta i synnerhet fallet när modellbilstillverkaren på förpackningen och på ett tillbehör, som är nödvändigt för användningen av modellen, anbringar ett tecken som på marknaden uppfattas såsom tillverkarens eget varumärke samt sin firma och säte?

____________