Language of document :

A Bíróság (első tanács) 2007. január 25-i ítélete (Landgericht Nürnberg-Fürth - Németország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) - Adam Opel AG kontra Autec AG

(C-48/05. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatalra utalás - Védjegy - A 89/104/EGK első irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése, valamint 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja - A védjegyjogosultnak a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölések harmadik személy által történő használat megtiltásához való joga - Gépjárművek és játékok tekintetében lajstromozott védjegy - A védjegynek harmadik személy által az ugyanilyen márkájú gépjárművek kicsinyített modelljein való megjelenítése)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Nürnberg-Fürth

Az alapeljárás felei

Felperes: Adam Opel AG

Alperes: Autec AG

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Landgericht Nürnberg-Fürth - A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv (HL L 40., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1, kötet, 92. o.) 5. cikke (1) bekezdése a) pontjának és 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának értelmezése - A védjegyjogosult joga, hogy fellépjen a védjegy harmadik személy általi használata ellen - Autógyár logójának utánzata kicsinyített autómodelleken

Rendelkező rész

Amennyiben valamely védjegy mind a gépjárművek - melyek tekintetében jóhírnévnek örvend -, mind a játékok tekintetében lajstromozásra került, akkor a védjegyjogosult engedélye nélkül, harmadik személy által az e védjeggyel azonos megjelölés elhelyezése az említett márkájú autók kicsinyített másain, abból a célból, hogy az élethűen ábrázolja ezeket az autókat és az említett kicsinyített modellek forgalmazása:

a 89/104/EGK első tanácsi irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében olyan használatnak minősül, amelyet a védjegyjogosult megtilthat, amennyiben ez a használat sérti vagy sértheti a védjegy mint játékok tekintetében lajstromozott védjegy funkcióit;

az irányelv 5. cikkének (2) bekezdése értelmében olyan használatnak minősül, amelyet a védjegyjogosult megtilthat - ha az e rendelkezésben meghatározott oltalmat a nemzeti jogba átültették -, amennyiben ez az alapos ok nélküli használat indokolatlanul kihasználja a védjegy mint gépjárművek tekintetében lajstromozott védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét, vagy sérti az ahhoz fűződő jogokat.

Amennyiben valamely védjegy különösen gépjárművek tekintetében került lajstromozásra, akkor a védjegyjogosult engedélye nélkül, harmadik személy által az e védjeggyel azonos megjelölés elhelyezése az említett márkájú autók kicsinyített másain, abból a célból, hogy azok élethűen ábrázolják ezeket az autókat, valamint az említett kicsinyített modellek forgalmazása nem minősül a 89/104 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett, e kicsinyített modellek valamely jellemzőjére vonatkozó jelzés használatának.

____________

1 - HL C 82., 2005.4.2.