Language of document :

Tiesas (pirmā palāta) spriedums 2007. gada 25. janvārī (Landgericht Nürnberg-Fürth lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) - Adam Opel AG pret Autec AG

(lieta C-48/05) 1

Prejudiciāls nolēmums - Preču zīme - Pirmās direktīvas 89/104/EEK 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 2. punkts un 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Reģistrētas preču zīmes īpašnieka tiesības iebilst pret to, ka cita persona izmanto šai preču zīmei identisku vai līdzīgu zīmi - Automašīnām un rotaļlietām reģistrēta preču zīme - Citas personas atveidota preču zīme uz šīs preču zīmes automašīnu samazinātiem modeļiem

Tiesvedības valoda - vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Nürnberg-Fürth (Vācija)

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Adam Opel AG

Atbildētāja: Autec AG

Persona, kas iestājusies lietā: Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Landgericht Nürnberg-Fürth - Padomes 1988. gada 21. decembra Pirmās direktīvas 89/104/EEK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV L 40, 1. lpp.), 5. panta 1. punkta a) apakšpunkta un 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta interpretācija - Reģistrētas preču zīmes īpašnieka tiesības iebilst pret to, ka cita persona izmanto šo preču zīmi - Automašīnas ražotāja logo atveidošana uz automašīnu samazinātiem modeļiem

Rezolutīvā daļa:

ja preču zīme ir reģistrēta gan automašīnām, kurām tā ir ieguvusi savu reputāciju, gan rotaļlietām, tas, ka cita persona bez preču zīmes īpašnieka piekrišanas atveido uz minētās preču zīmes automašīnu samazinātiem modeļiem zīmi, kas ir identiska šai preču zīmei, lai pareizi atveidotu šīs automašīnas, un šo samazināto modeļu tirdzniecība

- ir tāda izmantošana Padomes 1988. gada 21. decembra Pirmās direktīvas 89/104/EEK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, 5. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē, ko preču zīmes īpašniekam ir tiesības aizliegt, ja tā apdraud vai var apdraudēt tādas preču zīmes darbību, kas reģistrēta rotaļlietām;

- ir tāda izmantošana minētās direktīvas 5. panta 2. punkta izpratnē, ko preču zīmes īpašniekam ir tiesības aizliegt, ja šajā tiesību normā noteiktā aizsardzība ir paredzēta valsts tiesībās, ja šī neattaisnotā izmantošana nepamatoti gūst labumu no tādas preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas, kas reģistrēta automašīnām, vai nodara tai kaitējumu;

ja preču zīme ir reģistrēta automašīnām, tas, ka cita persona bez preču zīmes īpašnieka piekrišanas atveido uz minētās preču zīmes automašīnu samazinātiem modeļiem zīmi, kas ir identiska šai preču zīmei, lai pareizi atveidotu šīs automašīnas, un šo samazināto modeļu tirdzniecība, nav tādas norādes, kas attiecas uz samazināto modeļu īpašībām, izmantošana Direktīvas 89/104 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē.

____________

1 - OV C 82, 02.04.2005.