Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 24 października 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-109/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności części sprawozdania w sprawie oceny strony skarżącej za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny strony skarżącej za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. a konkretnie części tego sprawozdania opracowanej przez EUROSTAT w odniesieniu do tego samego okresu;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________