Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 21 februari 2013 – Marcuccio / Commissie

(Zaak F-113/11)1

(Openbare dienst – Artikel 34, leden 1 en 6, van Reglement voor de procesvoering – Binnen beroepstermijn per fax ingediend verzoekschrift – Ondertekening van advocaat die anders is dan ondertekening op het per post verzonden originele verzoekschrift – Te laat ingesteld beroep – Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en J. Baquero Cruz, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Openbare dienst – Verzoek om nietigverklaring van het stilzwijgend besluit van de Commissie tot afwijzing van verzoekers verzoek om betaling van het achterstallige salaris over augustus 2010

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Marcuccio draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1 PB C 25 van 28/01/12, blz. 69.