Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 21 mars 2013 – van der Aat m.fl. mot kommissionen

(Mål F-111/11)1

(Personalmål – Lön – Årlig anpassning av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda – Artiklarna 64, 65 och 65a i tjänsteföreskrifterna – Bilaga XI till tjänsteföreskrifterna – Förordning (EU) nr 1239/2010 – Korrigeringskoefficienter – Tjänstemän som tjänstgör i Ispra)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: van der Aat m.fl. (Besozzo, Italien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, och D. Abreu Caldas)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av sökandenas lönebesked för februari 2011 och lönebeskeden för de följande månaderna i vilka den nya korrigeringskoefficienten för staden Varese tillämpas i enlighet med rådets förordning (EU) nr 1239/2010 av den 20 december 2010.

Domslut

Talan ogillas.

Sökandena ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Europeiska unionens råd ska i egenskap av intervenient bära sina rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 6, 7.1.2012, s. 27.