Language of document :

31. augustil 2007 esitatud hagi - Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-87/07)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

-    Tühistada 18. detsembri 2006. aasta teatis ADMIN.B.2 MB/hm (2006) 29517;

-    tühistada komisjoni mis tahes vormis otsus, millega kostja jättis rahuldamata hageja poolt ametisse nimetavale asutusele 2. augustil 2006 esitatud taotluse, milles hageja nõudis esiteks talle 2001. aasta suvel esitatud kolme arstitõendiga seonduvate õigusvastaste toimingute ja tegevusega tekitatud kahju (asjaomane kahju) hüvitamist; ja teiseks loa andmist Euroopa Ühenduste Ametnike Personalieeskirjade artikli 19 alusel talle töökohustuste tõttu teada oleva teabe avaldamiseks kohtumenetluses, mille hageja kavatseb algatada ülalnimetatud õigusvastaste toimingute ja tegevustega seonduvalt, ning lisaks loa andmist pädevale kohtule 14. augusti 2001. aasta teatise esitamiseks;

-    tühistada vajalikus ulatuses 27. aprilli 2007. aasta teatis ADMIN.B.2 MB/ade D(07) 9132, millega jäeti rahuldamata hageja 12. jaanuaril 2007. aasta vaie 2. augusti 2006. aasta taotluse tagasilükkamise peale;

-    tuvastada toimingud ja tegevused, mille teostamist väidab hageja 2. augusti 2006. aastal taotluses ning tunnistada need õigusvastaseks;

-    mõista kostjalt hageja kasuks välja 100 000 eurot, või mis tahes muu summa, mida kohus peab õiglaseks, et hüvitada hageja poolt tänaseni kantud kahju;

kohustada kostjat tasuma hagejale iga päeva eest - alates hagi esitamise päevast kuni päevani, mil hageja on rahuldanud kõik käesolevas hagis esitatud nõuded ning viinud eranditult täide seonduvad otsused - 20 eurot või suurema või väiksema summa, mida kohus peab õigeks ja õiglaseks, kusjuures see summa tuleb tasuda iga kuu esimesel päeval õiguste rikkumise eest eelmisel kuul, hüvitamaks kahju, mis tekib hagejale ajavahemikul homsest kuni kõnealuste otsuste täideviimiseni;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Oma nõuete toetuseks esitab hageja järgmised kolm väidet: 1. põhjenduse täielik puudumine, kuna hagejale antud selgitused on ebaloogilised, vasturääkivad, mõistetamatud, segadusseajavad ning kujutavad endast ettekäänet; 2. õigusnormi raske ja ilmne rikkumine; 3. hoolitsemiskohustuse ja hea halduse põhimõtte rikkumine.

____________