Language of document :

Talan väckt den 29 augusti 2007 - Domínguez González mot kommissionen

(Mål F-88/07)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Juan Luís Domínguez González (Girona, Spanien) (ombud: advokaten R. Nicolazzi Angelats)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

förplikta svaranden att som ersättning för den skada som sökanden åsamkats utge 20 310,68 euro, vilket inte omfattar ekonomiska och personliga skador eller rättegångskostnader,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Talan avser ersättning för de skador som enligt sökanden har åsamkats honom till följd av kommissionens beslut av den 20 juli 1999, genom vilket kommissionen sade upp sökandens kontrakt med Europeiska gemenskapens kontor för humanitärt bistånd (ECHO), som sökanden undertecknade den 1 juli 1999, efter att ha genomgått den läkarundersökning som föreskrevs i kontraktet.

Sökanden har anfört följande till stöd för sin talan:

Uppsägningen av kontraktet grundades på en undersökning av hans medicinska problem som byggde på inaktuella prover och som således inte återspeglade hans verkliga hälsotillstånd.

Inte något av de meddelanden som han skickade till de ansvariga inom ECHO för att åtgärda misstaget besvarades.

Kommissionen åsidosatte de kontraktsbestämmelser enligt vilka kontraktet kunde träda i kraft först då den anställdes hälsotillstånd hade utvärderats med positivt resultat.

Kommissionen har åsidosatt hans rätt till försvar.

____________