Language of document : ECLI:EU:F:2008:97

PERSONALERETTENS DOM
(Første Afdeling)

9. juli 2008

Sag F-89/07

Jan Kuchta

mod

Den Europæiske Centralbank

»Personalesag – ECB’s personale – årlig justering af løn og bonus – forfremmelsesåret 2006 – beskyttelse af personlige oplysninger – kommentarer, der skader karrieren – kompetence«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 36.2 i protokollen om statutten for det europæiske system af centralbanker og Den Europæiske Centralbank, der er knyttet som bilag til EF-traktaten, hvorved Jan Kuchta, som er ansat hos ECB, har nedlagt påstand dels om, at ECB tilpligtes at betale erstatning for den ikke-økonomiske skade, han har lidt som følge af, at hans bedømmelsesrapport for 2006 i sin helhed blev overgivet til hans overordnede på hans nye tjenestested, hvortil han blev overflyttet i begyndelsen af 2007, dels om annullation af afgørelsen om fastsættelsen af hans individuelle lønforhøjelse af 1. januar 2007.

Udfald: ECB’s afgørelse af 1. januar 2007 om fastsættelse af sagsøgerens individuelle lønforhøjelse annulleres. I øvrigt frifindes ECB. ECB bærer alle sagsomkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – institutionernes ansvar uden for kontraktforhold – påstand om en symbolsk erstatning

2.      De Europæiske Fællesskaber – fællesskabsinstitutioner og ‑organer – udøvelse af beføjelser – delegation – betingelser – Den Europæiske Centralbank

(Protokollen om statutten for det europæiske system af centralbanker og Den Europæiske Centralbank, art. 12.3 og 36.1; Den Europæiske Centralbanks forretningsorden, art. 5; ansættelsesvilkårene for personalet ved Den Europæiske Centralbank, bilag I, punkt 6)

1.      Den omstændighed, at en tjenestemand i en påstand om erstatning alene har krævet en symbolsk erstatning, fritager ikke den pågældende for at føre fuldt bevis for det lidte tab.

(jf. præmis 36)

Henvisning til:

Domstolen, 21. maj 1976, sag 26/74, Roquette Frères mod Kommissionen, Sml. s. 677, præmis 24.

2.      For så vidt angår delegationen af beføjelser inden for Fællesskabets institutioner og organer skal den delegerende myndighed, selv om den kan delegere sine beføjelser, selv træffe en udtrykkelig afgørelse om at overdrage dem, og delegationen kan alene omfatte gennemførelsesbeføjelser, der er nøjagtigt fastsatte. Selv om direktøren for Den Europæiske Centralbank i medfør af punkt 6 i bilag I til ansættelsesvilkårene for personalet ved Den Europæiske Centralbank kan delegere beføjelsen til at fastsætte individuelle lønforhøjelser, er en afgørelse herom, som er truffet af en anden myndighed end direktøren, uden at der er sket delegation i den henseende, truffet af en myndighed uden den fornødne beføjelse, hvorfor afgørelsen må annulleres.

Er det endvidere hverken muligt at fastlægge, hvem der har truffet en afgørelse om individuel lønforhøjelse, eller hvilken myndighed der burde have denne beføjelse efter direktørens delegation, foreligger der en tilsidesættelse af princippet om god forvaltningsskik på personaleområdet, der bl.a. forudsætter, at kompetencefordelingen inden for en fællesskabsinstitution er klart defineret og behørigt offentliggjort. I den forbindelse befinder ECB’s organer sig på ingen måde i en anden situation end den, som gælder for direktionsorganerne i de andre af EF’s organer og institutioner i deres forhold til de ansatte.

(jf. præmis 53, 54, 59 og 61-63)

Henvisning til:

Domstolen, 14. oktober 2004, sag C-409/02 P, Pflugradt mod ECB, Sml. I, s. 9873, præmis 37; 26. maj 2005, sag C-301/02 P, Tralli mod ECB, Sml. I, s. 4071, præmis 43.