Language of document : ECLI:EU:F:2008:97

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (prvi senat)

z dne 9. julija 2008

Zadeva F-89/07

Jan Kuchta

proti

Evropski centralni banki

„Javni uslužbenci – Osebje ECB – Letni pregled plač in nagrad – Obdobje 2006 – Varstvo osebnih podatkov – Komentarji, ki škodujejo karieri – Pristojnost“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 36.2 Protokola o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, priloženega k Pogodbi ES, s katero J. Kuchta, član osebja ECB, predlaga, prvič, naj se ECB naloži plačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo, ki naj bi jo utrpel, ker je njegovo celotno ocenjevalno poročilo za leto 2006 poslala njegovemu nadrejenemu v novi službi, v katero je bil razporejen na začetku leta 2007, in, drugič, naj se za nično razglasi odločba o določitvi individualnega zvišanja njegove plače s 1. januarjem 2007.

Odločitev: Odločba ECB o določitvi individualnega zvišanja plače tožeče stranke s 1. januarjem 2007 se razglasi za nično. V preostalem se tožbeni predlogi zavrnejo. ECB nosi vse stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Nepogodbena odgovornost institucij – Predlog za simbolično odškodnino

2.      Evropski skupnosti – Institucije in organi Skupnosti – Izvajanje pristojnosti – Prenesena pooblastila – Pogoji – Evropska centralna banka

(Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke, člena 12.3 in 36.1; Poslovnik Izvršilnega odbora Evropske centralne banke, člen 5; Pogoji za zaposlitev v Evropski centralni banki, Priloga I, člen 6)

1.      V okviru odškodninskega zahtevka za povračilo, ki ga vloži uradnik, dejstvo, da je zahteval simbolično odškodnino, tega uradnika ne oprošča obveznosti, da predloži prepričljive dokaze o utrpeli škodi.

(Glej točko 36.)

Napotitev na:

Sodišče: 21. maj 1976, Roquette Frères proti Komisiji, 26/74, Recueil, str. 677, točka 24.

2.      Kar zadeva prenos pooblastil znotraj institucij ali organov Skupnosti, mora organ, ki prenese pooblastila, čeprav je pooblaščen za prenos svojih pooblastil, sprejeti izrecno odločitev o njihovem prenosu, prenos pa lahko zajema le natančno določena izvedbena pooblastila. Čeprav Izvršilni odbor Evropske centralne banke na podlagi člena 6 Priloge I k Pogojem za zaposlitev v tej banki lahko prenese pooblastila za določitev individualnih zvišanj plače, pa odločbo s takim predmetom, ki jo sprejme drug organ in ne Izvršilni odbor, ne da bi zadnjenavedeni nanj prenesel ustrezna pooblastila, sprejme nepristojen organ in jo je zato treba razglasiti za nično.

Poleg tega so s tem, ko ni mogoče opredeliti avtorja odločbe o individualnem zvišanju plače in organa, ki naj bi ga Izvršilni odbor za to pooblastil na podlagi prenosa pooblastil, kršena pravila o dobrem upravljanju na področju kadrovskih zadev, ki predpostavljajo zlasti, da mora biti razdelitev pristojnosti v instituciji Skupnosti jasno opredeljena in objavljena v skladu s predpisi. V zvezi s tem organi Evropske centralne banke nikakor niso v drugačnem položaju kot vodstveni organi drugih organov ali institucij Skupnosti v razmerjih do svojih uslužbencev.

(Glej točke 53, 54, 59 in od 61 do 63.)

Napotitev na:

Sodišče: 14. oktober 2004, Pflugradt proti ECB, C-409/02 P, ZOdl., str. I-9873, točka 37; 26. maj 2005, Tralli proti ECB, C-301/02 P, ZOdl., str. I-4071, točka 43.