Language of document : ECLI:EU:F:2008:135

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

zo 4. novembra 2008

Vec F‑87/07

Luigi Marcuccio

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Žaloba o náhradu škody – Údajne neoprávnený postup lekárskej služby Komisie – Neprípustnosť – Nedodržanie primeranej lehoty na podanie žiadosti o náhradu škody“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou L. Marcuccio navrhuje najmä priznať mu náhradu škody, ktorá mu bola údajne spôsobená z dôvodu neoprávneného postupu lekárskej služby Komisie v rámci zaobchádzania s troma lekárskymi osvedčeniami predloženými žalobcom v priebehu leta 2001

Rozhodnutie: Žaloba sa odmieta ako zjavne neprípustná. Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Lehoty – Žiadosť o náhradu škody adresovaná inštitúcii – Dodržanie primeranej lehoty

(Štatút Súdneho dvora, článok 46; Služobný poriadok úradníkov, článok 90)

2.      Úradníci – Žaloba – Žaloba o náhradu škody – Predmet – Návrh na rozhodnutie – Zjavná neprípustnosť

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91)

1.      Úradníkom alebo zamestnancom prináleží obrátiť sa v primeranej lehote na inštitúciu so žiadosťou, ktorou sa domáhajú náhrady škody, ktorú údajne Spoločenstvo zapríčinilo, a to od okamihu, keď sa o situácii, na ktorú sa sťažujú, dozvedeli. Primeranú povahu lehoty treba posudzovať vzhľadom na konkrétne okolnosti každého jednotlivého prípadu a najmä vzhľadom na význam sporu pre dotknutú osobu, zložitosť veci a správanie sa dotknutých účastníkov.

V tejto súvislosti treba tiež zohľadniť aj porovnávací prvok, ktorý ponúka päťročná premlčacia lehota stanovená pre oblasť žalôb na uplatnenie mimozmluvnej zodpovednosti podľa článku 46 Štatútu Súdneho dvora. Päťročná lehota však nemôže predstavovať fixnú a neporušiteľnú lehotu v tom zmysle, že ak bude v nej podaný akýkoľvek návrh, musí byť prípustný bez ohľadu tak na čas, ktorý uplynul dovtedy, kým žalobca predložil administratíve svoju žiadosť, ako aj na okolnosti daného prípadu.

(pozri body 27 – 30)

Odkaz:

Súdny dvor: 22. októbra 1975, Meyer-Burckhardt/Komisia, 9/75, Zb. s. 1171, body 7, 10 a 11

Súd prvého stupňa: 5. októbra 2004, Eagle a i./Komisia, T‑144/02, Zb. s. II‑3381, body 65, 66 a 71

Súd pre verejnú službu: 1. februára 2007, Tsarnavas/Komisia, F‑125/05, Zb. VS s. I‑A‑1‑0000, II‑A‑1‑0000, body 71, 76 a 77

2.      V rámci žaloby na náhradu škody podanej úradníkom sú návrhy, ktoré v skutočnosti smerujú k tomu, aby súd Spoločenstva uznal dôvodnosť niektorých argumentov uvedených na podporu návrhov na náhradu škody, zjavne neprípustné, keďže súdu neprináleží urobiť právne vyhlásenia. Je to tak v prípade návrhov smerujúcich k tomu, aby súd Spoločenstva stanovil existenciu aktov, skutočností a predmetného správania, a tiež ich nezákonnosť.

(pozri bod 36)

Odkaz:

Súdny dvor: 13. júla 1989, Jaenicke Cendoya/Komisia, 108/88, Zb. s. 2711, body 8 a 9