Language of document : ECLI:EU:T:2019:354

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora)

z 23. mája 2019 (*)

„Hospodárska súťaž – Koncentrácie – Holandský trh so službami v oblasti televízneho vysielania a telekomunikácií – Plne funkčný spoločný podnik – Rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a Dohodou o EHP – Záväzky – Relevantný trh – Vertikálne účinky – Zjavne nesprávne posúdenie – Povinnosť odôvodnenia“

Vo veci T‑370/17,

KPN BV, so sídlom v Haagu (Holandsko), v zastúpení: P. van Ginneken a G. Béquet, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Európskej komisii, v zastúpení: H. van Vliet, G. Conte, J. Szczodrowski a F. van Schaik, splnomocnení zástupcovia,

žalovanej,

ktorú v konaní podporujú:

VodafoneZiggo Group Holding BV, so sídlom v Amsterdame (Holandsko),

Vodafone Group plc, so sídlom v Newbury (Spojené kráľovstvo),

a

Liberty Global Europe Holding BV, so sídlom v Amsterdame,

v zastúpení: W. Knibbeler, E. Raedts a A. Pliego Selie, advokáti,

vedľajší účastníci konania,

ktorej predmetom je návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2016) 5165 final z 3. augusta 2016, ktorým sa vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a Dohodou o EHP koncentrácia, ktorej predmetom je nadobudnutie spoločnej kontroly nad plne funkčným spoločným podnikom zo strany spoločností Vodafone Group a Liberty Global Europe Holding (vec COMP/M.7978 – Vodafone – Liberty Global – Dutch JV),

VŠEOBECNÝ SÚD (ôsma komora),

v zložení: predseda komory A. M. Collins (spravodajca), sudcovia M. Kănčeva a R. Barents,

tajomník: N. Schall, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 29. novembra 2018,

vyhlásil tento

Rozsudok

 Okolnosti predchádzajúce sporu

 Dotknuté subjekty

1        Žalobkyňa, KPN BV, pôsobí v odvetví káblových sietí pre televízne služby, služby širokopásmového internetu, pevných telefónnych liniek a pre mobilné telekomunikačné služby v Holandsku.

2        Vodafone Group plc je medzinárodnou skupinou v odvetví telekomunikácií, ktorá pôsobí v odvetví mobilných telekomunikačných služieb v Holandsku prostredníctvom spoločnosti Vodafone Libertel BV (ďalej len „Vodafone“). Okrem toho Vodafone pôsobí aj v odvetví televíznych služieb, služieb širokopásmového internetu a pevných telefónnych liniek prostredníctvom siete žalobkyne.

3        Liberty Global Europe Holding BV (ďalej len „Liberty Global“), ktorá patrí k medzinárodnej skupine Liberty Global plc, je prevádzkovateľom káblových sietí, pričom vlastní a prevádzkuje káblové siete pre televízne služby, služby širokopásmového internetu a pevných telefónnych liniek v Holandsku. Tiež poskytuje mobilné telekomunikačné služby svojim fixným zákazníkom prostredníctvom siete spoločnosti Vodafone.

 Správne konanie

4        Dňa 14. júna 2016 Vodafone a Liberty Global (ďalej len „oznamujúce strany“) oznámili Európskej komisii v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Ú. v. EÚ L 24, 2004, s. 1; Mim. vyd. 08/003, s. 40) projekt koncentrácie spočívajúci v nadobudnutí spoločnej kontroly nad novovytvoreným plne funkčným spoločným podnikom, na ktorý oznamujúce strany previedli svoje obchodné činnosti v Holandsku. Po koncentrácii by každá z oznamujúcich strán vlastnila 50 % akcií spoločného podniku, mala by rovnaké hlasovacie práva a rovnaké práva menovať riaditeľov dozornej rady.

5        S cieľom odstrániť vážne pochybnosti identifikované Komisiou v priebehu počiatočnej fázy preskúmania oznamujúce strany 12. júla 2016 navrhli záväzky v súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia č. 139/2004.

6        Komisia tieto počiatočné záväzky podrobila prieskumu trhu. S ohľadom na výsledok tejto konzultácie a analýzy Komisie týkajúcej sa navrhovaných záväzkov 26. júla 2016 oznamujúce strany navrhli svoje konečné záväzky.

 Napadnuté rozhodnutie

7        Dňa 3. augusta 2016 Komisia prijala rozhodnutie C(2016) 5165 final, ktorým sa vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a Dohodou o EHP koncentrácia, ktorej predmetom je nadobudnutie spoločnej kontroly nad plne funkčným spoločným podnikom zo strany spoločností Vodafone a Liberty Global (vec COMP/M.7978 – Vodafone – Liberty Global – Dutch JV, ďalej len „napadnuté rozhodnutie“).

 Vymedzenie relevantných trhov

8        Podľa napadnutého rozhodnutia plánovaná transakcia kombinuje činnosti oznamujúcich strán v Holandsku. Z uvedeného rozhodnutia vyplýva, že Komisia zastávala názor, že plánovaná transakcia by viedla k určitým horizontálnym prekrývaniam a vertikálnym vzťahom medzi činnosťami strán na viacerých trhoch v rámci distribučného reťazca televízneho obsahu a poskytovania telekomunikačných služieb (pevné a mobilné telefónne linky a širokopásmový internet) v Holandsku.

9        Na účely vymedzenia relevantného trhu, pokiaľ ide o zákazky na televízne služby, Komisia stanovila rozlišovanie medzi týmito trhmi, ktoré sa všetky považujú z geografického hľadiska za domáce:

–        trh s poskytovaním licencií a nadobúdaním práv na televízne vysielanie televízneho obsahu,

–        trh s veľkoobchodným poskytovaním a nadobúdaním televíznych kanálov,

–        trh s maloobchodným poskytovaním televíznych služieb.

10      Po prvé, pokiaľ ide o trh poskytovania licencií a nadobúdania práv na televízne vysielanie televízneho obsahu, Komisia zastávala názor, že je náchylný na dodatočné segmentácie, konkrétne na práva voľne dostupného televízneho vysielania a práva plateného televízneho vysielania, práva lineárneho a nelineárneho televízneho vysielania, ako aj na segmentáciu podľa formy uvedenia, prémiového a neprémiového obsahu, a podľa druhu obsahu, to znamená filmy, šport, atď.

11      Po druhé, pokiaľ ide o trh s veľkoobchodným poskytovaním a nadobúdaním televíznych kanálov, Komisia taktiež zastávala názor, že je náchylný na dodatočné segmentácie, konkrétne na voľne dostupné televízne kanály a platené televízne kanály, základné platené televízne kanály a prémiové platené televízne kanály, platené prémiové filmové televízne kanály a platené prémiové športové televízne kanály, a podľa distribučných infraštruktúr. Pokiaľ však ide o tieto iné segmentácie a najmä segmentáciu na platené prémiové filmové televízne kanály a platené prémiové športové televízne kanály, Komisia zastávala názor, že otázka, či musí byť trh ďalej segmentovaný, môže zostať otvorená, keďže plánovaná transakcia nevyvoláva problém súvisiaci s hospodárskou súťažou, a to bez ohľadu na segmentáciu trhu. Pokiaľ ide konkrétne o platené prémiové športové televízne kanály, Komisia v odôvodnení 176 napadnutého rozhodnutia zdôraznila, že podľa niektorých respondentov prieskumu trhu, ktorý uskutočnila Komisia, kanály Ziggo Sport Totaal a Fox Sports sú konkurentmi, pokiaľ ide o podobných zákazníkov a obsah, a navyše sa z nich stávajú substitúti. Kanál Ziggo Sports Totaal treba odlišovať od kanálu Ziggo Sport, ktorý šíri menej športového obsahu než Ziggo Sport Totaal, ktorý ponúka Liberty Global len svojim zákazníkom, a to bezplatne.

12      Po tretie, pokiaľ ide o trh s maloobchodným poskytovaním televíznych služieb, Komisia zastávala názor, že otázka dodatočného segmentovania medzi voľne dostupnými televíznymi službami a službami platenej televízie, ako aj medzi lineárnymi a nelineárnymi službami platenej televízie môže ostať otvorená, keďže posúdenie plánovanej transakcie by zostalo rovnaké. Pokiaľ ide o prípadnú segmentáciu podľa používaných distribučných technológií, Komisia uviedla určité nepriame dôkazy o tom, že maloobchodným poskytovaním televíznych služieb prostredníctvom mobilných technológií (3G a 4G) nemožno nahradiť iné distribučné technológie, konkrétne pozemné analógové televízne vysielanie, kábel, televízne vysielanie na internete (alebo „TVIP“ po anglicky) a satelit. Zastávala však názor, že táto otázka môže zostať otvorená, keďže posúdenie plánovanej transakcie by zostalo rovnaké.

13      Navyše Komisia formulovala súbor úvah týkajúci sa trhov s maloobchodným poskytovaním služieb pevných telefónnych liniek, mobilných telefónov a prístupu na internet, ako aj o iných susedných trhoch, ktoré nie sú relevantné pre toto konanie.

14      Napokon v napadnutom rozhodnutí Komisia preskúmala otázku, či balíky služieb „multiple play“ poskytovaných v maloobchode konečným spotrebiteľom, a to balíky obsahujúce najmenej dva druhy služieb spomedzi mobilných telefónnych služieb, služieb pevných telefónnych liniek, prístupu na internet a televíznych služieb, samy osebe predstavujú samostatné trhy jednotlivých východiskových služieb. Komisia uviedla, že služby „multiple play“ sú veľmi obľúbené a že balík fixných služieb „triple play“, konkrétne pevných telefónnych liniek, prístupu na internet a televíznych služieb, je najúspešnejší. Komisia však zastávala názor, že otázku presného vymedzenia trhu možno ponechať otvorenú, keďže v každom prípade plánovaná transakcia vyvoláva vážne pochybnosti.

 Účinky koncentrácie na hospodársku súťaž

15      Pokiaľ ide o analýzu účinkov plánovanej transakcie na hospodársku súťaž, Komisia preskúmala horizontálne, vertikálne a konglomerátne účinky na hospodársku súťaž, ako aj koordinované účinky.

–       Horizontálne účinky

16      V rámci svojej analýzy horizontálnych účinkov na hospodársku súťaž, pokiaľ ide po prvé o trh s poskytovaním licencií a nadobúdaním práv na televízne vysielanie televízneho obsahu, Komisia v napadnutom rozhodnutí uviedla, že len Liberty Global pôsobí na tomto trhu na strane dopytu ako kupujúci, zatiaľ čo Vodafone nemá ani nekúpila práva priamo. Preto podľa Komisie neexistuje žiadne zvýšenie kúpnej sily vyplývajúce z navrhovanej transakcie.

17      Pokiaľ ide po druhé o trh s veľkoobchodným poskytovaním a nadobúdaním televíznych kanálov na strane ponuky, Komisia v napadnutom rozhodnutí uviedla, že len Liberty Global pôsobí na tomto trhu, pričom má podiely na trhu menšie ako 40 % vo všetkých možných segmentáciách a najmä podiely na trhu menšie ako 10 % na trhu s veľkoobchodným poskytovaním platených prémiových športových televíznych kanálov. Keďže Vodafone nepôsobí ako veľkoobchodný poskytovateľ platených televíznych kanálov, plánovaná transakcia nevedie k žiadnemu horizontálnemu prekrývaniu.

18      Na trhu s veľkoobchodným poskytovaním a nadobúdaním televíznych kanálov na strane dopytu Komisia konštatovala, že oznamujúce strany sú aktívne ako kupujúci, pokiaľ ide o kanály na účely ich začlenenia do svojej ponuky maloobchodných televíznych služieb. V tomto ohľade Komisia uviedla, že Vodafone má malú účasť s podielmi na trhu nižšími ako 5 % a že Liberty Global má podiely na trhu medzi 40 a 60 % podľa segmentácie trhu. Komisia v napadnutom rozhodnutí najmä uviedla, že na potenciálnom trhu s veľkoobchodným nadobúdaním platených prémiových športových televíznych kanálov má subjekt pochádzajúci z koncentrácie podiely na trhu od 40 do 50 %. Napriek existencii horizontálneho prekrývania Komisia zastávala názor, že nedôjde k zvýšeniu kúpnej sily vyplývajúcemu z plánovanej transakcie najmä preto, že trhový podiel spoločnosti Vodafone je minimálny. Komisia preto dospela k záveru, že plánovaná transakcia nespôsobuje problém v oblasti hospodárskej súťaže na tomto trhu.

19      Komisia po tretie zastávala názor, že plánovaná transakcia vyvoláva vážne pochybnosti o potenciálnych trhoch s balíkmi fixných a fixných‑mobilných služieb „multiple play“ najmä z dôvodu vylúčenia spoločnosti Vodafone, významného konkurenta na týchto koncentrovaných trhoch.

–       Vertikálne účinky

20      V rámci svojej analýzy vertikálnych účinkov Komisia preskúmala, či by plánovaná transakcia mohla mať účinky zabránenia prístupu k vstupom alebo zákazníkom („input or client foreclosure“ v angličtine).

21      Pokiaľ ide o riziko vylúčenia zabránenia prístupu k vstupom na trhu s veľkoobchodným poskytovaním a nadobúdaním platených televíznych kanálov, Komisia po prvé preskúmala, či plánovaná transakcia vyvoláva zmeny schopnosti subjektu pochádzajúceho z koncentrácie uskutočňovať stratégiu zabraňovania, pokiaľ ide o jeho kanál Ziggo Sport Totaal, po druhé preskúmala jeho motiváciu to urobiť, a po tretie preskúmala, či by to mohlo mať negatívne účinky na hospodársku súťaž, a to najmä na nadväzujúcom trhu s maloobchodným poskytovaním balíkov fixných‑mobilných služieb „multiple play“. V tomto ohľade Komisia uviedla, že Liberty Global kontrolovala kanál Ziggo Sport Totaal pred transakciou a že preto samotná zmena z nej vyplývajúca je pridanie mobilnej siete a v podstate mobilnej klientely spoločnosti Vodafone, najmä vzhľadom na ukončenie fixných činností spoločnosti Vodafone v Holandsku v nadväznosti na záväzky. Z tohto dôvodu Komisia zamerala svoju analýzu na riziko zabránenia prístupu ku kanálu Ziggo Sport Totaal na mobilných sieťach.

22      Pokiaľ ide po prvé o schopnosť zabránenia, ktorá si vyžaduje významné postavenie na trhu na vstupe, Komisia uviedla, že podiel na trhu spoločnosti Liberty Global v oblasti príjmov na trhu s veľkoobchodným poskytovaním televíznych kanálov je nižší ako 10 % aj v prípade užších segmentácií trhu, najmä na potenciálnom trhu s poskytovaním platených prémiových športových televíznych kanálov. V tejto súvislosti Komisia uviedla, že zákazníci majú prístup k alternatívnym prémiovým kanálom ako Fox Sports, pričom dodala, že iné kanály tiež vyvíjajú určitý konkurenčný tlak, ako BBC One HD, RTL, Veronica HD a Eurosport. Podľa väčšiny respondentov prieskumu trhu Ziggo Sport Totaal šíri nevyhnutný obsah („must‑have content“ po anglicky) pre poskytovateľov maloobchodných televíznych služieb, hoci to nie je jediný kanál šíriaci nevyhnutný obsah. Navyše podľa týchto respondentov má Fox Sports obsahovú ponuku rovnako príťažlivú – či dokonca príťažlivejšiu – ako Ziggo Sport Totaal, čo preukazuje výrazne vyšší počet predplatiteľov kanálu Fox Sports, hoci je drahší. Navyše podľa napadnutého rozhodnutia sa väčšina respondentov v prieskume domnievala, že pre poskytovateľov maloobchodných televíznych služieb je podstatné ponúkať aspoň jeden platený prémiový športový televízny kanál, zatiaľ čo len menšina sa domnievala, že je nevyhnutné poskytovať všetky platené prémiové športové televízne kanály dostupné v Holandsku.

23      Na základe týchto úvah a vzhľadom na veľmi nízky počet predplatiteľov kanálu Ziggo Sport Totaal, konkrétne približne 3 % z celkového počtu predplatiteľov platených televíznych kanálov v Holandsku, Komisia spochybnila skutočnosť, že by tento kanál bolo možné považovať za nevyhnutný pre účinnú hospodársku súťaž na nadväzujúcom trhu s maloobchodným poskytovaním televíznych služieb. Dospela preto k záveru, že subjekt pochádzajúci z transakcie nemá schopnosť uskutočňovať stratégiu zabraňovania, pokiaľ ide o kanál Ziggo Sport Totaal.

24      Komisia po druhé poznamenala, že motivácia uskutočňovať stratégiu zabraňovania, pokiaľ ide o kanál Ziggo Sport Totaal, závisí od otázky, či by to bolo ekonomicky výhodné. Tak by to bolo najmä v prípade, ak by strata príjmov vyplývajúcich z predaja kanálu Ziggo Sport Totaal, ktorý sa neuskutočnil vo vzťahu ku konkurenčným poskytovateľom na vstupe, bola kompenzovaná zvýšením predplatného na výstupe. Podľa Komisie táto hypotéza nie je prijateľná pri neexistencii nepriamych dôkazov o dostatočnom počte zákazníkov, pre ktorých by bola dostupnosť kanálu Ziggo Sport Totaal na ich mobilnom zariadení tak dôležitá, že by prípadne zmenili poskytovateľa.

25      Komisia po tretie v napadnutom rozhodnutí považovala za nepravdepodobné, že by prípadná stratégia zabraňovania mohla mať výrazné negatívne vplyvy na hospodársku súťaž na nadväzujúcom trhu z dôvodu dostupnosti iných platených prémiových športových televíznych kanálov, ktoré majú príťažlivý obsah, najmä Fox Sports. Navyše Komisia v napadnutom rozhodnutí uviedla, že približne 3 % predplatiteľov služieb platenej televízie sú predplatiteľmi kanálu Ziggo Sport Totaal. Napokon poznamenala, že hoci sa spotreba audiovizuálneho obsahu na mobilných zariadeniach v poslednom čase zvýšila, interné dokumenty spoločnosti Vodafone preukazujú, že táto spotreba zostala veľmi nízka, menej ako 3 % celkovej spotreby televíznych služieb, pričom to platí ešte viac, pokiaľ ide o sledovanie televízie v priamom prenose a osobitne športových podujatí v priamom prenose. V skutočnosti len 12 % spotrebiteľov, ktorí používajú mobilné zariadenie na prístup k audiovizuálnemu obsahu, sleduje televíziu v priamom prenose. Navyše podľa nezávislej štúdie v poslednom štvrťroku 2015 len 4 % predplatiteľov kanálu Ziggo Sport Totaal sledovali tento kanál na svojich mobilných zariadeniach.

26      Vzhľadom na tieto úvahy Komisia dospela v napadnutom rozhodnutí k záveru, že stratégia zabránenia prístupu k vstupom, ktorá by mala výrazné negatívne účinky na hospodársku súťaž, je nepravdepodobná.

27      Komisia napokon v napadnutom rozhodnutí zastávala názor, že stratégia zabránenia prístupu k zákazníkom je tiež nepravdepodobná z dôvodov, ktoré nie sú relevantné pre toto konanie.

–       Konglomerátne a koordinované účinky

28      Komisia v napadnutom rozhodnutí dospela k záveru, že plánovaná transakcia nevyvoláva protisúťažné konglomerátne účinky. Spotrebitelia budú v skutočnosti zvýhodnení väčšou hospodárskou súťažou na trhu s balíkmi fixných‑mobilných služieb medzi subjektom pochádzajúcim z koncentrácie a žalobkyňou.

29      Pokiaľ ide o analýzu koordinovaných účinkov, ktoré by vyplývali z transakcie, Komisia zastávala názor, že plánovaná transakcia nevyvoláva vážne pochybnosti.

 Zvýšenie efektívnosti, záväzky a záver

30      V napadnutom rozhodnutí Komisia zastávala názor, že údajné zvýšenie efektívnosti uvádzané oznamujúcimi stranami nepostačuje na odstránenie jej vážnych pochybností, pokiaľ ide o zlučiteľnosť transakcie.

31      Bez ohľadu na uvedené Komisia dospela k záveru, že konečné záväzky predložené oznamujúcimi stranami umožnia napraviť zistené problémy hospodárskej súťaže. Oznamujúce strany sa v podstate zaviazali zanechať fixné činnosti spoločnosti Vodafone v Holandsku s cieľom zareagovať na konkurenčný tlak, ktorý vyvolávajú na potenciálne trhy s balíkmi fixných a fixných‑mobilných služieb „multiple play“. Tieto štrukturálne záväzky by v celom rozsahu odstránili akékoľvek horizontálne prekrývanie medzi činnosťami oznamujúcich strán na týchto potenciálnych trhoch.

32      Vzhľadom na uvedené a v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) a článkom 6 ods. 2 nariadenia č. 139/2004 Komisia rozhodla vyhlásiť za zlučiteľnú s vnútorným trhom a Dohodou o Európskom hospodárskom priestore (EHP) plánovanú koncentráciu pod podmienkou úplného splnenia navrhnutých záväzkov.

 Konanie a návrhy účastníkov konania

33      Žalobkyňa návrhom podaným do kancelárie Všeobecného súdu 12. júna 2017 podala žalobu, na základe ktorej sa začalo toto konanie.

34      Podaním doručeným do kancelárie Všeobecného súdu 11. septembra 2017 podali VodafoneZiggo Group Holding, Vodafone a Liberty Global návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania na podporu návrhov Komisie.

35      Uznesením z 19. októbra 2017 predseda ôsmej komory Všeobecného súdu vyhovel tomuto návrhu. Vedľajší účastníci konania predložili svoje vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania a žalobkyňa pripomienky k tomuto vyjadreniu v stanovených lehotách.

36      Prednesy účastníkov konania a ich odpovede na ústne otázky, ktoré im položil Všeobecný súd, boli vypočuté na pojednávaní 29. novembra 2018. Na pojednávaní sa účastníci konania vzdali práva na dôverné nakladanie s informáciami v spise v konaní pred Všeobecným súdom.

37      Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

–        zrušil napadnuté rozhodnutie,

–        uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

38      Komisia navrhuje, aby Všeobecný súd:

–        zamietol žalobu,

–        uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

39      Vedľajší účastníci konania navrhujú, aby Všeobecný súd:

–        zamietol žalobu,

–        uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

 Právny stav

40      Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza tri žalobné dôvody, pričom prvý je založený na zjavne nesprávnom posúdení, pokiaľ ide o vymedzenie relevantného trhu, druhý na zjavne nesprávnom posúdení, pokiaľ ide o vertikálne účinky koncentrácie na trhu veľkoobchodného poskytovania a nadobúdania platených prémiových športových televíznych kanálov na nadväzujúcom trhu pre maloobchodné poskytovanie balíkov fixných‑mobilných služieb „multiple play“, a tretí na porušení povinnosti odôvodnenia.

 O prvom žalobnom dôvode založenom na zjavne nesprávnom posúdení, pokiaľ ide o vymedzenie relevantného trhu

41      V rámci prvého žalobného dôvodu žalobkyňa tvrdí, že napadnuté rozhodnutie je postihnuté zjavne nesprávnym posúdením, pokiaľ ide o vymedzenie relevantného trhu.

42      Na úvod žalobkyňa zdôrazňuje význam športového obsahu s cieľom prilákať zákazníkov na trhu pre maloobchodné poskytovanie televíznych služieb, čo vysvetľuje, prečo sa zintenzívňuje snaha o získanie výhradných distribučných práv.

43      Žalobkyňa tvrdí, že v Holandsku existujú len dvaja operátori aktívni na trhu s veľkoobchodným poskytovaním platených prémiových športových televíznych kanálov na strane ponuky, konkrétne Liberty Global s kanálom Ziggo Sport Totaal a Fox s kanálom Fox Sports, aj keď pripúšťa, že kanál Eurosport patriaci do skupiny Discovery tiež vo všeobecnosti ponúka základný športový obsah. Podľa žalobkyne Ziggo Sport Totaal a Fox Sports majú jedinečný a exkluzívny obsah, ktorý je hlavným dôvodom predplatného. Nejaká časť obsahu je pre spotrebiteľov podstatná a nemožno ju nahradiť iným obsahom. Pokiaľ ide napríklad o Formulu 1 a futbal, pre ich milovníkov nie sú tieto športy nahraditeľné. V tomto ohľade žalobkyňa tvrdí, že najsledovanejšími športmi v Holandsku sú holandská futbalová liga (Eredivisie), hlavné vnútroštátne a medzinárodné futbalové súťaže (Champions League, anglická Premier League a španielska Liga) a Formula 1. Podľa žalobkyne sa takýto druh obsahu musí považovať za nevyhnutný pre poskytovateľov televíznych služieb spolu s významnými medzinárodnými športovými podujatiami, ako sú napríklad olympijské hry, majstrovstvá sveta vo futbale, majstrovstvá Európy vo futbale, Tour de France a cyklistické Giro d’Italia. Dodatočná segmentácia trhu sa preto musí vykonať pre tento obsah.

44      Preto neexistuje zastupiteľnosť medzi platenými prémiovými športovými kanálmi Ziggo Sport Totaal a Fox Sports z dôvodu neexistencie zastupiteľnosti športového obsahu. Podľa žalobkyne sa tieto kanály navzájom dopĺňajú a sú kľúčovými vstupmi pre poskytovateľov maloobchodných televíznych služieb s cieľom zabezpečiť účinnú hospodársku súťaž na nadväzujúcom trhu.

45      Podľa žalobkyne majú preto poskytovatelia maloobchodných televíznych služieb, ktorí nemôžu ponúknuť obidva kanály, menej zaujímavú ponuku a hrozí im, že stratia značný počet predplatiteľov. Toto tvrdenie potvrdzuje súbor dokumentov priložených k žalobe. Navyše z rozhodovacej praxe Komisie vyplýva, že neexistuje zastupiteľnosť medzi športmi a že pravidelné futbalové podujatia sú dôležitým dôvodom na predplatné.

46      Žalobkyňa spresňuje, že ak sa prostredníctvom kanála šíri nevyhnutná športová súťaž, tento kanál sa stáva nevyhnutným na účely hospodárskej súťaže. Skutočnosť, že iné kanály majú tiež nevyhnutný obsah, podľa žalobkyne neznamená, že prvý kanál nie je nevyhnutný.

47      Žalobkyňa tvrdí, že skutočnosť, ktorú Komisia uznala v napadnutom rozhodnutí, že cena kanálu Fox Sports je vyššia ako cena kanálu Ziggo Sport Totaal potvrdzuje, že tieto kanály nie sú zastupiteľné.

48      Navyše vo svojich pripomienkach k vyjadreniu vedľajšieho účastníka konania žalobkyňa tvrdí, že v rámci konania o kontrole koncentrácií na holandskom orgáne pre hospodársku súťaž v roku 2012 UPC ako subjekt, ktorý je súčasťou skupiny Liberty Global, uviedol, že holandská futbalová liga (Eredivisie) je nevyhnutná pre poskytovateľa maloobchodných televíznych služieb.

49      V replike žalobkyňa tvrdí, že ak v žalobe neuviedla odkaz na odôvodnenia postihnuté zjavne nesprávnym posúdením, pokiaľ ide o vymedzenie relevantného trhu, je to preto, že napadnuté rozhodnutie neobsahuje prakticky žiadnu analýzu trhu so športovým obsahom. V každom prípade v rámci prvého žalobného dôvodu predloženého v žalobe žalobkyňa výslovne uviedla súbor odôvodnení, ktoré figurujú pod bodom napadnutého rozhodnutia týkajúcim sa analýzy hospodárskej súťaže.

50      Navyše zjavne nesprávne posúdenie, ktoré postihuje napadnuté rozhodnutie, pokiaľ ide o vymedzenie relevantného trhu, malo dôsledky na analýzu účinkov koncentrácie na hospodársku súťaž na nadväzujúcom trhu.

51      Napokon žalobkyňa na pojednávaní spresnila, že podľa nej oba platené prémiové športové televízne kanály Ziggo Sport Totaal a Fox Sports predstavujú samostatné trhy.

52      Komisia, ktorú podporujú vedľajší účastníci konania, spochybňuje tvrdenia uvádzané žalobkyňou.

53      Na úvod je potrebné pripomenúť, že podľa článku 76 písm. d) Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu žaloba musí obsahovať dôvody a tvrdenia, ako aj stručné zhrnutie uvedených dôvodov.

54      Podľa ustálenej judikatúry musí byť toto zhrnutie nezávisle od akejkoľvek terminologickej otázky dostatočne jasné a presné, aby si žalovaný mohol pripraviť svoju obranu a aby Všeobecný súd mohol rozhodnúť o žalobe prípadne bez toho, aby musel žiadať o ďalšie informácie. Na to, aby bola žaloba prípustná, je totiž potrebné, aby základné skutkové a právne okolnosti, na ktorých je založená, vyplývali aspoň stručne, ale vnútorne súladne a zrozumiteľne, z textu samotnej žaloby, aby sa zaistila právna istota a riadny výkon spravodlivosti (pozri rozsudok zo 6. októbra 2015, Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Komisia, T‑250/12, EU:T:2015:749, bod 101 a citovanú judikatúru).

55      V prejednávanej veci žalobkyňa v podstate tvrdí, že Komisia sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia, keď sa domnievala, že Ziggo Sport Totaal a Fox Sports pôsobili na tom istom trhu, teda na trhu veľkoobchodného poskytovania a nadobúdania platených prémiových športových televíznych kanálov, pretože športový obsah, ktorý ponúkajú, nie je zastupiteľný. Vyplýva to najmä z bodu 28 žaloby a navyše to je potvrdené v bode 29 repliky, v ktorom žalobkyňa spresňuje, že jej výhrada sa týka neexistencie dodatočnej segmentácie uvedeného trhu.

56      Preto je potrebné dospieť k záveru, že žaloba spĺňa minimálne požiadavky článku 76 písm. d) rokovacieho poriadku, a to v zmysle judikatúry citovanej v bode 54 vyššie. Okrem toho je potrebné konštatovať, že Komisia bola schopná identifikovať tvrdenia uvádzané žalobkyňou s cieľom spochybniť ich vo svojich písomných podaniach. Preto námietky vznesené Komisiou, pokiaľ ide o prípustnosť prvého žalobného dôvodu, je potrebné odmietnuť.

57      Pokiaľ ide o preskúmanie dôvodnosti prvého žalobného dôvodu, je potrebné pripomenúť, že pokiaľ ide o uplatnenie pravidiel kontroly koncentrácií, primerané vymedzenie relevantného trhu je nevyhnutnou podmienkou, ktorá musí predchádzať preskúmanie účinkov oznámenej koncentrácie na hospodársku súťaž (rozsudky z 31. marca 1998, Francúzsko a i./Komisia, C‑68/94 a C‑30/95, EU:C:1998:148, bod 143; zo 6. júna 2002, Airtours/Komisia, T‑342/99, EU:T:2002:146, bod 19, a zo 7. mája 2009, NVV a i./Komisia, T‑151/05, EU:T:2009:144, bod 51).

58      Podľa ustálenej judikatúry základné normy upravujúce kontrolu týkajúcu sa koncentrácií a najmä základné normy týkajúce sa posúdenia koncentrácií, medzi ktoré patrí článok 2 nariadenia č. 139/2004, zverujú Komisii určitú diskrečnú právomoc, predovšetkým vo vzťahu k posúdeniam ekonomickej povahy. Preto preskúmanie výkonu tejto právomoci, ktorá je podstatná pre vymedzenie noriem vo veciach koncentrácií, súdom Únie sa musí uskutočňovať s prihliadnutím na rozsah voľnej úvahy, ktorá je v pozadí noriem ekonomického charakteru tvoriacich časť úpravy koncentrácií (rozsudky z 31. marca 1998, Francúzsko a i./Komisia, C‑68/94 a C‑30/95, EU:C:1998:148, body 223 a 224; zo 6. júna 2002, Airtours/Komisia, T‑342/99, EU:T:2002:146, bod 64, a zo 7. mája 2009, NVV a i./Komisia, T‑151/05, EU:T:2009:144, bod 53).

59      Osobitne vymedzenie relevantného trhu môže byť vzhľadom na to, že zahŕňa zložité ekonomické posúdenia zo strany Komisie, predmetom iba obmedzeného preskúmania zo strany súdu Únie (rozsudky zo 17. septembra 2007, Microsoft/Komisia, T‑201/04, EU:T:2007:289, bod 482, a zo 7. mája 2009, NVV a i./Komisia, T‑151/05, EU:T:2009:144, bod 53).

60      Aj keď Komisia má v ekonomických záležitostiach priestor pre voľnú úvahu, nevyplýva z toho, že súd Únie sa musí zdržať posúdenia výkladu údajov ekonomickej povahy zo strany Komisie. Súd Únie totiž musí najmä preveriť nielen vecnú presnosť predložených dôkazov, ich spoľahlivosť a súladnosť, ale aj preskúmať, či tieto dôkazy predstavujú súhrn podstatných údajov, ktoré musia byť zohľadnené pri posúdení komplexnej situácie, a či sú spôsobilé opodstatniť závery, ktoré sa z nich vyvodili (rozsudky zo 17. septembra 2007, Microsoft/Komisia, T‑201/04, EU:T:2007:289, bod 482, a zo 7. mája 2009, NVV a i./Komisia, T‑151/05, EU:T:2009:144, bod 54).

61      Podľa oddielu 6 tlačiva CO týkajúceho sa oznámenia koncentrácie v súlade s nariadením o koncentráciách, ktoré je uvedené v prílohe I k nariadeniu Komisie (ES) č. 802/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 139/2004 (Ú. v. EÚ L 133, 2004, s. 1; Mim. vyd. 08/003, s. 88), ktorý odkazuje na oznámenie Komisie o definícii relevantného trhu na účely práva hospodárskej súťaže spoločenstva (Ú. v. ES C 372, 1997, s. 5; Mim. vyd. 08/001, s. 155, ďalej len „oznámenie o definícii relevantného trhu“), relevantný trh produktov zahŕňa všetky tie produkty a/alebo služby, ktoré spotrebiteľ považuje za vzájomne zameniteľné alebo zastupiteľné vzhľadom na vlastnosti produktov, ich ceny a zamýšľané použitie.

62      Z bodu 15 oznámenia o definícii relevantného trhu vyplýva, že posúdenie zastupiteľnosti dopytu zahŕňa určenie škály výrobkov, ktoré spotrebiteľ vníma ako vzájomné substitúty.

63      Podľa bodu 17 uvedeného oznámenia je otázkou, ktorú je potrebné zodpovedať, to, či zákazníci dotknutých podnikov okamžite zmenia orientáciu na iný výrobok – substitút alebo na dodávateľa so sídlom v inej oblasti, ak nastane v danom výrobku a v daných geografických oblastiach hypoteticky malá (5 až 10 %), ale trvalá relatívna zmena ceny smerom nahor.

64      Práve vzhľadom na tieto úvahy treba preskúmať tvrdenia, ktoré žalobkyňa uvádza v rámci prvého žalobného dôvodu.

65      Ako vyplýva z bodu 55 vyššie, žalobkyňa v podstate kritizuje neexistenciu dodatočnej segmentácie trhu s veľkoobchodným poskytovaním a nadobúdaním platených prémiových športových televíznych kanálov. Podľa nej kanály Ziggo Sport Totaal a Fox Sports nie sú zastupiteľné z dôvodu neexistencie zastupiteľnosti športového obsahu, ktorý šíria, a preto by sa mali považovať za samostatné trhy. V skutočnosti každý z týchto kanálov sám osebe predstavuje samostatný trh.

66      V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že podľa odôvodnení 158 až 163 napadnutého rozhodnutia trh s veľkoobchodným poskytovaním a nadobúdaním platených prémiových športových televíznych kanálov tvoria na strane ponuky poskytovatelia televíznych kanálov, ktorí nadobúdajú alebo vyrábajú audiovizuálny obsah a zostavujú ho do rámca televíznych kanálov, a na strane dopytu maloobchodní poskytovatelia televíznych služieb, ktorí nadobúdajú práva na kanály na účely ich šírenia koncovým používateľom.

67      Z odôvodnenia 162 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že Liberty Global pôsobí na tomto trhu na strane ponuky, keď poskytuje kanál Ziggo Sport Totaal tretím stranám, a zároveň na strane dopytu, keď nadobúda práva na kanály s cieľom začleniť ich do svojej ponuky maloobchodných televíznych služieb. Pokiaľ ide o Vodafone, podľa odôvodnenia 163 napadnutého rozhodnutia pôsobí na tomto trhu len na strane dopytu.

68      Ako bolo uvedené v bodoch 61 a 63 vyššie, otázka, či sú dva výrobky alebo dve služby súčasťou toho istého trhu, si vyžaduje určiť, či sa považujú za vzájomne zameniteľné alebo zastupiteľné z dôvodu svojich vlastností, ceny a použitia, na ktoré sú určené, a to v prvom rade z hľadiska zákazníka.

69      V prejednávanej veci, pokiaľ ide o trh s veľkoobchodným poskytovaním a nadobúdaním platených prémiových športových televíznych kanálov, dopyt alebo inými slovami zákazníci sú tvorení maloobchodnými poskytovateľmi televíznych služieb, ktorí začleňujú tieto kanály do svojej ponuky konečným spotrebiteľom, ako je to uvedené v bode 66 vyššie.

70      Je potrebné zdôrazniť, že podľa odôvodnenia 176 napadnutého rozhodnutia viacero respondentov prieskumu trhu uviedlo, že kanály Ziggo Sport Totaal a Fox Sports si konkurujú, pokiaľ ide o podobných zákazníkov a obsah, a navyše sa stávajú substitútmi. Navyše podľa odôvodnenia 500 napadnutého rozhodnutia Komisia uviedla, že zákazníci, teda maloobchodní poskytovatelia, majú prístup k niekoľkým plateným prémiovým športovým kanálom, najmä kanálu Fox Sports ako k alternatíve kanálu Ziggo Sport Totaal. Okrem toho z odôvodnenia 502 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že väčšina respondentov prieskumu trhu sa domnieva, že Fox Sports má ponuku obsahu rovnako príťažlivú – či dokonca príťažlivejšiu – ako Ziggo Sport Totaal, čo je preukázané výrazne vyšším počtom predplatiteľov kanálu Fox Sports napriek jeho vyššej cene. Navyše z odôvodnenia 504 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že väčšina respondentov prieskumu zastávala názor, že pre maloobchodných poskytovateľov televíznych služieb je podstatné ponúkať aspoň jeden platený prémiový športový televízny kanál, zatiaľ čo len menšina sa domnievala, že je nevyhnutné ponúkať všetky platené prémiové športové televízne kanály dostupné v Holandsku.

71      Z týchto úvah vyplýva, že Komisia bez toho, aby sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia, ďalej v napadnutom rozhodnutí nesegmentovala trh s veľkoobchodným poskytovaním a nadobúdaním platených prémiových športových televíznych kanálov, vzhľadom na zastupiteľnosť kanálov, najmä Ziggo Sport Totaal a Fox Sports na strane dopytu, a to z hľadiska maloobchodných poskytovateľov televíznych služieb.

72      Žiadne z tvrdení predložených žalobkyňou nemôže vyvrátiť tento záver.

73      Po prvé je potrebné zdôrazniť, že hoci žalobkyňa tvrdí, že Ziggo Sport Totaal a Fox Sports by mali patriť do samostatných trhov, a hoci na pojednávaní tvrdila, že každý z týchto kanálov by mal predstavovať samostatný trh sám osebe, jasne neuvádza, aké by malo byť druhé vymedzenie relevantného trhu, ktorý sa má použiť vrátane jeho označenia a vlastností a ktorý vo všeobecnosti navrhuje. Zdá sa, že podľa žalobkyne by mal každý platený prémiový športový televízny kanál, ktorý šíri prémiový alebo nevyhnutný obsah, ako napríklad holandskú futbalovú ligu, hlavné vnútroštátne a medzinárodné futbalové súťaže alebo Formulu 1, patriť pod samostatný trh. Dôvodom je, že tieto rôzne typy obsahu nie sú pre milovníka športov zastupiteľné.

74      Ako to bolo uvedené v bodoch 70 a 71 vyššie, rozhodujúca je zastupiteľnosť kanálov na strane dopytu na tomto trhu, ktorý pozostáva z maloobchodných poskytovateľov televíznych služieb.

75      Navyše pokiaľ ide o nadväzujúci trh, aj za predpokladu, ako to tvrdí žalobkyňa, že pre konečného spotrebiteľa nie je športový obsah úplne zameniteľný s iným, treba pripomenúť, že podľa odôvodnení 55 a 56 napadnutého rozhodnutia môže byť relevantným trhom trh s maloobchodným poskytovaním služieb platenej televízie, a nie trh s maloobchodným poskytovaním služieb platenej televízie športového obsahu a už vôbec nie trh s poskytovaním služieb platenej televízie s futbalovým obsahom. Športový obsah, ktorý šíria kanály ako Ziggo Sport Totaal a Fox Sports, je totiž súčasťou celkovej ponuky televíznych služieb ponúkaných konečným spotrebiteľom, ktoré zahŕňajú rôzne prvky, pričom ich športový obsah je len jedna zložka, hoci môže byť dôležitá na prilákanie zákazníkov. Preto z pohľadu priemerného konečného spotrebiteľa televíznych služieb vo všeobecnosti neexistuje žiadny náznak toho, že celková ponuka televíznych služieb vrátane kanálu Ziggo Sport Totaal nie je porovnateľná s celkovou ponukou televíznych služieb zahŕňajúcich kanál Fox Sports, a to napriek tomu, že športový obsah týchto dvoch kanálov nie je totožný. Navyše aj keď sa z obchodného hľadiska môže ukázať ako želateľné pre maloobchodného poskytovateľa televíznych služieb to, že je schopný ponúknuť svojim predplatiteľom kanály Ziggo Sport Totaal a Fox Sports, treba pripomenúť, že podľa odôvodnenia 504 napadnutého rozhodnutia sa len menšina respondentov prieskumu trhu domnieva, že je nutné ponúkať všetky platené prémiové športové televízne kanály dostupné v Holandsku.

76      Pokiaľ ide po druhé o tvrdenie týkajúce sa cenového rozdielu medzi kanálmi Fox Sports a Ziggo Sport Totaal, treba zdôrazniť, že ako to bolo uvedené v bode 61 vyššie, cena je jedným z relevantných aspektov na účely preskúmania, či sú dva výrobky zastupiteľné. Na to, aby bolo možné výrobky považovať za substitúty na strane dopytu, nie je nevyhnutné, aby sa ponúkali za rovnakú cenu. Výrobok alebo službu nízkej kvality, ktoré sa predávajú za nízku cenu, môže v skutočnosti nahradiť výrobok vyššej kvality, ktorý sa predáva drahšie. Dôležitá je pravdepodobná reakcia spotrebiteľov na zvýšenie relatívnej ceny (pozri analogicky pokyny Komisie k analýze trhu a hodnoteniu vplyvu na trhu pri uplatňovaní právneho rámca Spoločenstva pre siete a služby elektronických komunikácií [neoficiálny preklad], Ú. v. ES C 165, 2002, s. 6, bod 46).

77      Navyše je potrebné zdôrazniť, že odseky 17 a 18 oznámenia o definícii relevantného trhu, ktoré cituje žalobkyňa, opisujú uplatňovanie „testu SSNIP“ (small but significant and non‑transitory increase in price), ktorého cieľom je preskúmať reakcie zákazníkov na zvýšenie relatívnej ceny predmetného výrobku, pričom všetky ostatné faktory zostávajú konštantné, teda vrátane ceny výrobku, ktorý sa uchádza o zaradenie na ten istý relevantný trh. V prejednávanej veci sa žalobkyňa obmedzuje na uvedenie cenového rozdielu, navyše neurčitého, pokiaľ ide o kanály Fox Sports a Ziggo Sport Totaal. S ohľadom na odseky 17 a 18 oznámenia o definícii relevantného trhu tento aspekt sám osebe nepostačuje na spochybnenie záveru napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého sú tieto dva kanály zastupiteľné.

78      Pokiaľ ide po tretie o pripomienky predložené spoločnosťou UPC, teda hospodárskym subjektom, ktorý je súčasťou skupiny Liberty Global, a to v rámci konania o kontrole koncentrácií na holandskom orgáne pre hospodársku súťaž, je potrebné uviesť, že vyhlásenia hospodárskeho subjektu spred štyroch rokov v inom konaní nemôžu zaväzovať Komisiu, ani samy osebe spochybniť zákonnosť rozhodnutia Komisie, ktoré sa okrem iného opiera o súbor úvah a dôkazov, ktoré sú uvedené najmä v bode 70 vyššie. Navyše predmetné vyhlásenia sa obmedzujú na potvrdenie toho, že holandská futbalová liga je súčasťou tzv. „nevyhnutného“ obsahu, ktorý tradične šíria platené prémiové športové televízne kanály, čo nie je spochybnené v napadnutom rozhodnutí.

79      Po štvrté je potrebné konštatovať, že argumentáciu žalobkyne, podľa ktorej vymedzenie relevantných trhov v prejednávanej veci odporuje určitým skorším rozhodnutiam Komisie, nemožno prijať. Podľa judikatúry je totiž Komisia povinná vykonať individualizovanú analýzu okolností vlastných každej veci bez toho, aby bola viazaná skoršími rozhodnutiami, ktoré sa týkajú iných hospodárskych subjektov, iných trhov s výrobkami a službami alebo iných geografických trhov v odlišných okamihoch. Žalobkyňa teda nemá právo spochybniť zistenia Komisie z dôvodu, že sa líšia od skorších zistení v inej veci, a to ani v prípade, že relevantné trhy sú v daných dvoch veciach podobné, ba dokonca zhodné (rozsudok z 25. marca 2015, Slovenská pošta/Komisia, T‑556/08, neuverejnený, EU:T:2015:189, body 196 a 197).

80      Aj za predpokladu, že by toto tvrdenie mohlo byť prehodnotené v tom zmysle, že je založené na porušení zásady ochrany legitímnej dôvery, hospodárske subjekty nemôžu založiť svoju legitímnu dôveru na zachovaní predchádzajúcej rozhodovacej praxe, ktorá sa môže zmeniť v závislosti od zmeny okolností alebo vývoja analýzy Komisie (pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. mája 2015, Niki Luftfahrt/Komisia, T‑162/10, EU:T:2015:283, bod 143).

81      V každom prípade rozhodnutia Komisie, na ktoré sa odvoláva žalobkyňa, neumožňujú podporiť jej argumentáciu, pretože vychádza z nesprávneho výkladu týchto rozhodnutí. Zo znenia odsekov a odôvodnení citovaných žalobkyňou totiž vyplýva, že tieto rozhodnutia sa týkajú zastupiteľnosti dopytu na trhu na vstupe, pokiaľ ide o udeľovanie licencií a nadobúdanie práv na televízne vysielanie televízneho obsahu, zatiaľ čo prvý žalobný dôvod sa týka vymedzenia nadväzujúceho trhu s veľkoobchodným poskytovaním a nadobúdaním platených prémiových športových televíznych kanálov (rozhodnutia z 13. novembra 2001 vo veci COMP/M.2483 – Group Canal +/RTL/GJCD/JV, odsek 19, a z 2. apríla 2003 vo veci COMP/M.2876 – Newscorp/Telepiù, odsek 66).

82      Po piate treba konštatovať, že dokumenty priložené k žalobe nie sú spôsobilé vyvrátiť záver uvedený v napadnutom rozhodnutí, pokiaľ ide o skutočnosť, že kanály Fox Sports a Ziggo Sport Totaal predstavujú alternatívy pre maloobchodných poskytovateľov televíznych služieb. Osobitne dokument uvedený v prílohe 10 žaloby neberie do úvahy dostupnosť kanálu Fox Sports, a teda neumožňuje dospieť k záveru o zastupiteľnosti kanálov Fox Sports a Ziggo Sport Totaal.

83      To isté platí aj o štúdii TelecomPaper zo 17. februára 2016, ktorá figuruje v prílohe 11 žaloby, v ktorej sa nespomína Fox Sports, a okrem toho sa netýka kanálu Ziggo Sport Totaal, ale Ziggo Sport. Navyše táto štúdia sa obmedzuje na uvedenie toho, že tento kanál je jedným z dôvodov, prečo 14 % predplatiteľov spoločnosti Liberty Global zostáva v nej, z čoho nevyplýva, že pre tieto osoby je hlavným dôvodom, ani že je jedným z dôvodov pre väčšinu predplatiteľov.

84      Podobne sa tlačová správa uvedená v prílohe 12 žaloby obmedzuje na konštatovanie, že Ziggo Sport, a nie Ziggo Sport Totaal, je jedným z dôvodov, prečo sa stať predplatiteľom v spoločnosti Liberty Global pre takmer 20 % predplatiteľov bez toho, aby to vylučovalo zastupiteľnosť kanálov Fox Sports a Ziggo Sport Totaal a bez toho, aby to znamenalo, že ide o hlavný dôvod pre väčšinu predplatiteľov.

85      Pokiaľ ide o ročné účtovné závierky subjektu pochádzajúceho z koncentrácie za rok 2016, ktoré sú uvedené v prílohe 13 žaloby, treba poznamenať, že je zrejmé, že tento dokument odkazuje na kanál Ziggo Sport namiesto kanálu Ziggo Sport Totaal. V každom prípade, ako už bolo uvedené, keďže sa v ňom nespomína Fox Sports, nevylučuje to zastupiteľnosť tohto kanálu a kanálu Ziggo Sport Totaal.

86      Pokiaľ ide o štúdiu vypracovanú holandským orgánom pre médiá, uvedenú v prílohe 14 žaloby, stačí poznamenať, že sa obmedzuje na uvedenie toho, že obsah ponuky televíznych služieb, inými slovami obsah balíka, je jedným z dôvodov pre výber poskytovateľa zo strany zákazníkov, pričom prvým dôvodom výberu je cena. Ako však už bolo uvedené, nevylučuje to zastupiteľnosť kanálov Fox Sports a Ziggo Sport Totaal, a ani údaje týkajúce sa percentuálneho podielu televíznych divákov, ktorí sledujú Ziggo Sport Totaal a Fox Sports príležitostne a každodenne, neposkytujú žiadnu informáciu, pokiaľ ide o zastupiteľnosť týchto dvoch kanálov.

87      Rovnaký záver sa vzťahuje na štúdiu uvedenú v prílohe 15 žaloby, ktorá neobsahuje žiadnu úvahu, ktorá by mohla spochybniť zastupiteľnosť kanálov Ziggo Sport Totaal a Fox Sports, a obmedzuje sa na zdôraznenie významu športového obsahu ako obchodnej stratégie maloobchodných poskytovateľov televíznych služieb.

88      Taktiež konzultačný dokument vypracovaný holandským orgánom pre hospodársku súťaž, uvedený v prílohe 9 žaloby, sa obmedzuje na to, že v časti citovanej žalobkyňou sa uvádza, že maloobchodní poskytovatelia sa snažia odlíšiť sa od svojich konkurentov prostredníctvom obsahu svojej ponuky, čo nespochybňuje zastupiteľnosť kanálov Ziggo Sport Totaal a Fox Sports.

89      Napokon je potrebné konštatovať, že zatiaľ čo v štúdii uvedenej v prílohe 16 žaloby sa uvádza len to, že spotrebitelia prikladajú určitý význam možnosti získať prístup k určitému obsahu vrátane športového obsahu, neobsahuje žiadnu úvahu na podporu tézy žalobkyne, podľa ktorej Ziggo Sport Totaal a Fox Sports nie sú zastupiteľné.

90      Vzhľadom na uvedené je potrebné zamietnuť prvý žalobný dôvod ako nedôvodný.

 O druhom žalobnom dôvode založenom na zjavne nesprávnom posúdení, pokiaľ ide o vertikálne účinky

91      V rámci druhého žalobného dôvodu žalobkyňa tvrdí, že napadnuté rozhodnutie je postihnuté zjavne nesprávnym posúdením, pokiaľ ide o vertikálne účinky koncentrácie, osobitne účinok zabránenia prístupu k vstupom na trhu s veľkoobchodným poskytovaním a nadobúdaním platených prémiových športových televíznych kanálov.

92      Na úvod žalobkyňa tvrdí, že je nesprávne, že Komisia v napadnutom rozhodnutí preskúmala účinky zabránenia prístupu k vstupom v súvislosti s kanálom Ziggo Sport Totaal, len pokiaľ ide o mobilné siete. V tomto ohľade tvrdí, že subjekt pochádzajúci z koncentrácie je schopný poskytovať prístup ku kanálu Ziggo Sport Totaal prostredníctvom balíkov fixných‑mobilných služieb „multiple play“.

93      Žalobkyňa tvrdí, že subjekt pochádzajúci z koncentrácie je schopný uskutočňovať stratégiu zabránenia prístupu k vstupom, má motiváciu to urobiť a že táto stratégia má výrazné negatívne účinky na hospodársku súťaž.

94      Po prvé, pokiaľ ide o schopnosť uskutočňovať stratégiu zabránenia prístupu k vstupom, žalobkyňa tvrdí, že aj pred plánovanou koncentráciou mala Liberty Global trhový podiel viac ako 50 % na trhu s balíkmi služieb „multiple play“. Preto s činnosťami na trhu mobilných služieb v nadväznosti na plánovanú transakciu má subjekt pochádzajúci z koncentrácie schopnosť zabrániť prístupu k novým trhom, najmä trhom s balíkmi fixných‑mobilných služieb „multiple play“.

95      V replike žalobkyňa tvrdí, že analýza v napadnutom rozhodnutí, pokiaľ ide o schopnosť subjektu pochádzajúceho z koncentrácie uskutočňovať stratégiu zabraňovania prístupu, je nesprávna, pretože Ziggo Sport Totaal a Fox Sports nemožno zahrnúť do toho istého relevantného trhu. Podľa žalobkyne sa v odôvodnení 501 napadnutého rozhodnutia potvrdzuje, že tieto kanály patria na odlišné trhy, keďže každý z nich šíri nevyhnutný obsah. Navyše skutočnosť, že Fox Sports má oveľa viac predplatiteľov než Ziggo Sport Totaal napriek tomu, že Fox Sports je drahší, ako sa to uvádza v odôvodnení 502 napadnutého rozhodnutia, potvrdzuje, že nie sú zastupiteľné.

96      Žalobkyňa navyše namieta proti tomu, čo považuje za „neprijateľnú zmenu“ napadnutého rozhodnutia, keď Komisia v rámci tohto sporu zistila údajný preklep v odôvodnení 500 napadnutého rozhodnutia, pokiaľ ide o podiely na trhu.

97      Poukazuje na rozsudok z 26. októbra 2017, KPN/Komisia (T‑394/15, neuverejnený, EU:T:2017:756), podľa ktorého prítomnosť významného konkurenta ako Fox Sports na trhu nestačí na vylúčenie toho, že iný hospodársky subjekt môže mať trhovú silu.

98      Žalobkyňa tvrdí, že v odôvodnení 504 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého sa väčšina respondentov prieskumu trhu domnieva, že poskytovatelia televíznych služieb musia poskytovať aspoň jeden platený prémiový športový televízny kanál nevylučuje to, že na účely vykonávania účinnej hospodárskej súťaže treba viacero kanálov. Navyše tvrdí, že otázka položená Komisiou počas prešetrovania na trhu je nejednoznačná.

99      Preto vzhľadom na svoju trhovú silu má subjekt pochádzajúci z koncentrácie schopnosť zabrániť prístupu svojich konkurentov k nevyhnutnému vstupu.

100    Po druhé, pokiaľ ide o motiváciu uskutočňovať stratégiu zabraňovania prístupu, žalobkyňa tvrdí, že subjekt pochádzajúci z koncentrácie je schopný získať konkurenčnú výhodu na nadväzujúcom trhu.

101    Po tretie, pokiaľ ide o možné účinky stratégie zabránenia prístupu na hospodársku súťaž na trhu balíkov fixných‑mobilných služieb „multiple play“, žalobkyňa tvrdí, že Komisia riadne nepreskúmala negatívne účinky z dôvodu, že nezohľadnila význam športového obsahu.

102    Komisia podporovaná vedľajšími účastníkmi konania spochybňuje tvrdenia uvádzané žalobkyňou.

103    V rámci druhého žalobného dôvodu žalobkyňa v podstate tvrdí, že Komisia sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia tým, že nezohľadnila skutočnosť, že plánovaná koncentrácia vyvoláva vertikálne problémy hospodárskej súťaže na trhu s veľkoobchodným poskytovaním a nadobúdaním platených prémiových športových televíznych kanálov, osobitne účinky zabránenia prístupu k vstupom, pokiaľ ide o Ziggo Sport Totaal.

104    Podľa článku 2 ods. 2 nariadenia č. 139/2004 koncentrácia, ktorá značne nenaruší účinnú hospodársku súťaž na vnútornom trhu alebo jeho podstatnej časti, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia, sa vyhlási za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Naopak podľa článku 2 ods. 3 toho istého nariadenia koncentrácia, ktorá značne narušuje účinnú hospodársku súťaž na vnútornom trhu alebo jeho podstatnej časti, najmä v dôsledku vytvorenia alebo posilnenia dominantného postavenia, sa vyhlási za nezlučiteľnú s vnútorným trhom.

105    Navyše podľa článku 8 ods. 2 nariadenia č. 139/2004 ak Komisia zistí, že v dôsledku zmien zo strany účastníkov koncentrácie oznámená koncentrácia spĺňa kritérium ustanovené v článku 2 ods. 2 uvedeného nariadenia, vydá rozhodnutie, ktorým vyhlási koncentráciu za zlučiteľnú s vnútorným trhom.

106    Ako to bolo uvedené v bode 58 vyššie, podľa ustálenej judikatúry základné normy upravujúce kontrolu týkajúcu sa koncentrácií a najmä základné normy týkajúce sa posúdenia koncentrácií, medzi ktoré patrí článok 2 nariadenia č. 139/2004, zverujú Komisii určitú diskrečnú právomoc, predovšetkým vo vzťahu k posúdeniam ekonomickej povahy. Preto preskúmanie tejto právomoci, ktorá je základná pre vymedzenie noriem vo veciach koncentrácií, súdom Únie sa musí uskutočňovať s prihliadnutím na rozsah voľnej úvahy, ktorá je v pozadí noriem ekonomického charakteru tvoriacich časť úpravy koncentrácií.

107    Všeobecnému súdu najmä neprináleží, aby nahrádzal svojím ekonomickým posúdením posúdenie Komisie (pozri v tomto zmysle rozsudky z 9. júla 2007, Sun Chemical Group a i./Komisia, T‑282/06, EU:T:2007:203, bod 60, a zo 7. júna 2013, Spar Österreichische Warenhandels/Komisia, T‑405/08, neuverejnený, EU:T:2013:306, bod 51).

108    Ako to bolo uvedené v bode 60 vyššie, aj keď Komisia má v ekonomických záležitostiach priestor pre voľnú úvahu, nevyplýva z toho, že súd Únie sa musí zdržať posúdenia výkladu údajov ekonomickej povahy zo strany Komisie. Musí totiž nielen preveriť vecnú presnosť predložených dôkazov, ich spoľahlivosť a súladnosť, ale aj preskúmať, či tieto dôkazy predstavujú súhrn podstatných údajov, ktoré musia byť zohľadnené pri posúdení komplexnej situácie, a či sú spôsobilé opodstatniť závery, ktoré sa z nich vyvodili.

109    Kontrola koncentrácií Komisiou si vyžaduje analýzu budúceho vývoja, ktorá pozostáva zo skúmania, ako by mohla takáto koncentrácia zmeniť určujúce faktory stavu hospodárskej súťaže na danom trhu s cieľom zistiť, či by spôsobila významné prekážky efektívnej hospodárskej súťaže. Takáto analýza si vyžaduje predstavenie rôznych reťazcov príčin a následkov pre zistenie, ktorý z nich je najpravdepodobnejší (rozsudky z 19. júna 2009, Qualcomm/Komisia, T‑48/04, EU:T:2009:212, bod 88, a z 9. marca 2015, Deutsche Börse/Komisia, T‑175/12, neuverejnený, EU:T:2015:148, bod 62; pozri tiež v tomto zmysle rozsudok z 15. februára 2005, Komisia/Tetra Laval, C‑12/03 P, EU:C:2005:87, bod 43).

110    Komisii teda prináleží, aby vo svojom rozhodnutí, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom, s dostatočnou pravdepodobnosťou preukázala, že táto operácia tak, ako bola zmenená záväzkami, ktoré navrhli účastníci koncentrácie, nespôsobí významné prekážky efektívnej hospodárskej súťaže na vnútornom trhu alebo jeho podstatnej časti. Dotknuté tretie osoby, ktorých žaloba smeruje k zrušeniu rozhodnutia, ktorým sa koncentrácia podmienená záväzkami vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom, teda musia preukázať, že Komisia nesprávne posúdila koncentráciu tak, že je spochybnená jej zlučiteľnosť s vnútorným trhom (pozri v tomto zmysle rozsudok z 19. júna 2009, Qualcomm/Komisia, T‑48/04, EU:T:2009:212, body 89 a 90).

111    Druhý žalobný dôvod je potrebné analyzovať so zreteľom na tieto úvahy.

112    Na úvod žalobkyňa tvrdí, že Komisia v napadnutom rozhodnutí nesprávne preskúmala účinky zabránenia prístupu k vstupom, len pokiaľ ide o mobilné siete.

113    V tomto ohľade je potrebné pripomenúť, že podľa judikatúry v rámci preskúmania súladu koncentrácie s vnútorným trhom je Komisia povinná posúdiť účinky koncentrácie na hospodársku súťaž vo vzťahu k trhom, na ktorých existuje prekrytie medzi činnosťami účastníkov koncentrácie. Z toho vyplýva, že ak jedna zo strán mala na relevantnom trhu dominantné postavenie už pred koncentráciou, táto situácia je z podstaty veci mimo záberu analýzy účinkov koncentrácie na hospodársku súťaž. To naopak neplatí v prípade, ak dominantné postavenie na relevantnom trhu vyplýva z koncentrácie alebo ak ho koncentrácia posilňuje (pozri v tomto zmysle rozsudok z 13. mája 2015, Niki Luftfahrt/Komisia, T‑162/10, EU:T:2015:283, body 248 a 249).

114    Ako to bolo uvedené v bode 109 vyššie, z judikatúry tak vyplýva, že kontrola koncentrácie si vyžaduje analýzu budúceho vývoja, ktorá pozostáva zo skúmania, ako by mohla takáto koncentrácia zmeniť určujúce faktory stavu hospodárskej súťaže na danom trhu.

115    Navyše z odseku 20 usmernení o posudzovaní nehorizontálnych fúzií podľa nariadenia Rady o kontrole koncentrácií medzi spoločnosťami (Ú. v. EÚ C 265, 2008, s. 6, ďalej len „usmernenia o nehorizontálnych fúziách“), vyplýva, že pri posudzovaní vplyvov koncentrácie na hospodársku súťaž Komisia porovnáva podmienky hospodárskej súťaže, ktoré by nastali v dôsledku ohlásenej koncentrácie, s podmienkami, ktoré by existovali, ak by koncentrácia nenastala.

116    V prejednávanej veci z odôvodnenia 498 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že Komisia zamerala svoju analýzu na zmeny vyvolané koncentráciou. V nadväznosti na záväzky bolo jedinou konkrétnou zmenou vyplývajúcou z koncentrácie pridanie mobilnej siete a prevažne mobilných zákazníkov spoločnosti Vodafone. Komisia preto bez toho, aby sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia, mohla obmedziť svoju analýzu tak, ako to urobila, na riziko zabránenia prístupu ku kanálu Ziggo Sport Totaal s účinkami na trh s mobilnou zložkou, osobitne trh s maloobchodným poskytovaním balíkov fixných‑mobilných služieb „multiple play“. Z odôvodnení 499 až 522 napadnutého rozhodnutia totiž vyplýva, že Komisia vykonala tento typ analýzy na rozdiel od toho, čo sa zdá, že uvádza žalobkyňa, pričom sa zamerala na prípadné zabránenie prístupu ku kanálu Ziggo Sport Totaal s účinkami najmä na mobilný komponent balíkov fixných‑mobilných služieb „multiple play“.

117    Úvodnú výhradu predloženú žalobkyňou je preto potrebné odmietnuť.

118    Z odseku 31 usmernení o nehorizontálnych fúziách vyplýva, že k zabráneniu prístupu k vstupom dochádza, keď je po koncentrácii nový subjekt schopný obmedzovať prístup k výrobkom alebo službám, ktoré by inak dodával, ak by ku koncentrácii nedošlo. Podľa odseku 32 týchto usmernení pri posudzovaní pravdepodobnosti scenára zabránenia prístupu k vstupom zameraného proti hospodárskej súťaži Komisia skúma, po prvé, či subjekt pochádzajúci z koncentrácie bude mať schopnosť závažným spôsobom brániť prístupu k vstupom, po druhé, či bude mať motiváciu uskutočniť to, a po tretie, či stratégia zabránenia prístupu bude mať škodlivý účinok na hospodársku súťaž na odberateľskom trhu. Z odôvodnení 497 až 522 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že Komisia preskúmala tieto tri podmienky v prejednávanej veci bez toho, aby bol tento prístup žalobkyňou kritizovaný.

119    Treba uviesť, ako to tvrdí Komisia vo vyjadrení k žalobe bez toho, aby jej žalobkyňa v tomto bode protirečila, že tieto tri podmienky sú kumulatívne, takže nesplnenie jednej z nich stačí na vylúčenie rizika protisúťažného zabránenia prístupu k vstupom.

120    Pokiaľ ide o prvú z týchto podmienok, konkrétne schopnosť uskutočňovať stratégiu zabránenia prístupu k vstupom, z odseku 35 usmernení o nehorizontálnych fúziách a odôvodnenia 499 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že vertikálne integrovaná spoločnosť pochádzajúca z koncentrácie musí mať značný stupeň trhovej sily na dodávateľskom trhu, teda na trhu s veľkoobchodným poskytovaním platených prémiových športových televíznych kanálov v prejednávanej veci.

121    Podľa odôvodnení 409 a 500 napadnutého rozhodnutia subjekt pochádzajúci z koncentrácie má podiel na trhu nižší ako 10 % v oblasti príjmov na potenciálnom trhu s veľkoobchodným poskytovaním a nadobúdaním platených prémiových športových kanálov, čo je najužšia plánovaná segmentácia trhu. Navyše podľa odôvodnenia 502 napadnutého rozhodnutia Ziggo Sport Totaal má výrazne menej predplatiteľov ako Fox Sports napriek jeho vyššej cene. Okrem toho podľa odôvodnenia 517 napadnutého rozhodnutia má Ziggo Sport Totaal menej ako 5 % celkového počtu predplatiteľov platenej televízie v Holandsku. Navyše podľa odôvodnení 518 a 519 napadnutého rozhodnutia spotreba audiovizuálneho obsahu na mobilných zariadeniach predstavuje menej ako 3 % celkovej spotreby televíznych produktov a len 12 % spotrebiteľov, ktorí používajú mobilné zariadenie na prístup k audiovizuálnemu obsahu, sleduje televízne vysielanie v priamom prenose a osobitne športové podujatia. Konkrétnejšie podľa nezávislej štúdie v poslednom štvrťroku 2015 len 4 % predplatiteľov kanálu Ziggo Sport Totaal sledujú tento kanál na svojich mobilných zariadeniach, čo znamená, že len veľmi malá časť v podobe 3 % z celkového počtu predplatiteľov platenej televízie, ktorí si predplatili Ziggo Sport Totaal, majú záujem o prístup k tomuto kanálu na svojich mobilných zariadeniach.

122    Z uvedeného vyplýva, že Komisia bez toho, aby sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia, v napadnutom rozhodnutí dospela k záveru, že subjekt pochádzajúci z koncentrácie nemá schopnosť uskutočňovať stratégiu zabránenia prístupu k vstupom, pokiaľ ide najmä o Ziggo Sport Totaal na trhu s poskytovaním balíkov fixných‑mobilných služieb „multiple play“.

123    Žiadne z tvrdení uvádzaných žalobkyňou nemôže vyvrátiť tento záver.

124    Po prvé je potrebné odmietnuť tvrdenie týkajúce sa postavenia subjektu pochádzajúceho z koncentrácie na trhu s balíkmi služieb „multiple play“ ako neúčinné a v každom prípade nedôvodné. Na jednej strane, ako to bolo uvedené v bode 121 vyššie, na účely posúdenia schopnosti uskutočňovať stratégiu zabránenia prístupu k vstupom je podstatné postavenie na trhu na vstupe, a nie postavenie na nadväzujúcom trhu. Na druhej strane v každom prípade z tabuľky č. 11 nachádzajúcej sa v odôvodnení 364 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že trhový podiel subjektu pochádzajúceho z koncentrácie na trhu s poskytovaním balíkov fixných‑mobilných služieb „multiple play“ je nižší ako 20 %, zatiaľ čo podiel na trhu žalobkyne je vyšší ako 80 %.

125    V tejto súvislosti je potrebné spresniť, že ako to poznamenáva Komisia, údaje predložené žalobkyňou, podľa ktorých má subjekt pochádzajúci z koncentrácie podiel na trhu vyšší ako 50 % na trhu s balíkmi služieb „multiple play“, sa týkajú všetkých trhov s balíkmi služieb, hoci na účely tejto analýzy je relevantný len trh s balíkmi, ktorý má mobilnú zložku, a to z dôvodov uvedených v bodoch 112 až 117 vyššie. Preto dokument vypracovaný holandským orgánom pre hospodársku súťaž, ktorý je uvedený v prílohe 20 žaloby, nemôže podporovať tézu žalobkyne, keďže odhady podielov na trhu, ktoré obsahuje, sa týkajú všetkých balíkov služieb „multiple play“.

126    Po druhé treba odmietnuť tvrdenie, podľa ktorého Ziggo Sport Totaal a Fox Sports nemožno zahrnúť do toho istého relevantného trhu na účely posúdenia schopnosti subjektu pochádzajúceho z koncentrácie uskutočňovať stratégiu zabránenia prístupu z dôvodov uvedených v bodoch 65 až 71 vyššie.

127    Po tretie tvrdenie týkajúce sa údajnej zmeny napadnutého rozhodnutia Komisiou v rámci tohto konania musí byť tiež odmietnuté. Nad rámec vysvetlení Komisie, podľa ktorých odôvodnenie 500 nedôverného znenia napadnutého rozhodnutia obsahuje jednoduchú chybu v písaní, postačuje konštatovať, že poznámka pod čiarou č. 269 vložená pod odôvodnenie 409 napadnutého rozhodnutia obsahuje rozpätie so správnymi číslami. Takýto zjavný rozpor medzi týmito dvoma odôvodneniami napadnutého rozhodnutia potvrdzuje, že nedôverné znenie napadnutého rozhodnutia obsahuje jednoduchú chybu v písaní v odôvodnení 500, ako to vysvetlila Komisia.

128    Po štvrté žalobkyňa nesprávne vykladá rozsudok z 26. októbra 2017, KPN/Komisia (T‑394/15, neuverejnený, EU:T:2017:756). V tomto rozsudku totiž Všeobecný súd nezastával názor, že hospodársky subjekt môže mať trhovú silu aj v prípade prítomnosti významnejšieho konkurenta na trhu. Poznamenal len, že samotná prítomnosť dvoch hospodárskych subjektov na trhu sama osebe nevylučuje, že jeden z nich môže mať trhovú silu, a to pri neexistencii akejkoľvek analýzy ich postavenia na trhu.

129    Po piate žalobkyňa tiež nesprávne vykladá odôvodnenie 504 napadnutého rozhodnutia, keďže na rozdiel od toho, čo naznačuje, väčšina účastníkov prieskumu trhu uviedla, že nie je potrebné ponúkať všetky platené prémiové športové televízne kanály, konkrétne Ziggo Sport Totaal a Fox Sports. Navyše na rozdiel od toho, čo tvrdí, zo znenia otázky položenej Komisiou počas prešetrovania na trhu vyplýva, že v tomto bode mala dostatočne jasno.

130    Po šieste je potrebné konštatovať, že dokumenty priložené k žalobe nie sú spôsobilé vyvrátiť záver o neexistencii schopnosti uskutočňovať stratégiu zabránenia prístupu k vstupom, pokiaľ ide o Ziggo Sport Totaal.

131    Konkrétne článok TelecomPaper uvedený v prílohe 17 žaloby, ktorý odkazuje na propagačnú akciu týkajúcu sa kanálu Ziggo Sport, neobsahuje žiadnu úvahu, ktorá by mohla spochybniť neexistenciu trhovej sily na vstupe, pokiaľ ide o subjekt pochádzajúci z koncentrácie. To isté platí, pokiaľ ide o článok uvedený v prílohe 18 žaloby, ktorý neumožňuje podporiť existenciu trhovej sily na vstupe vyplývajúcej z kanálu Ziggo Sport Totaal, keďže predmetný článok neodkazuje na tento kanál.

132    Pokiaľ ide o výňatok z internetovej stránky subjektu pochádzajúceho z koncentrácie, ktorý je uvedený v prílohe 19 žaloby a ktorým oznamuje zvýšenie cien svojim koncovým zákazníkom, odôvodnené zvýšením svojich vlastných nákladov, je potrebné uviesť, že nie je isté, či to podporuje existenciu rizika vertikálnych účinkov. Konkrétne tento dokument neumožňuje podporiť tézu, podľa ktorej má subjekt pochádzajúci z koncentrácie trhovú silu na vstupe vyplývajúcu z kanála Ziggo Sport Totaal, ktorá je nevyhnutnou podmienkou pre existenciu rizika zabránenia prístupu k vstupom.

133    Preto treba zamietnuť prvú časť druhého žalobného dôvodu. Vzhľadom na kumulatívnu povahu troch podmienok týkajúcich sa existencie rizika zabránenia prístupu k vstupom, ktorú navyše žalobkyňa nespochybňuje, nie je potrebné preskúmať druhú a tretiu časť druhého žalobného dôvodu. Vzhľadom na uvedené sa druhý žalobný dôvod musí zamietnuť ako nedôvodný.

 O treťom žalobnom dôvode založenom na porušení povinnosti odôvodnenia

134    V rámci tretieho žalobného dôvodu žalobkyňa tvrdí, že Komisia v napadnutom rozhodnutí porušila povinnosť odôvodnenia, pokiaľ ide o vymedzenie relevantného trhu a neexistenciu zabránenia prístupu k vstupom, pokiaľ ide o konkurentov na trhu s balíkmi fixných‑mobilných služieb „multiple play“.

135    Konkrétne Komisia v napadnutom rozhodnutí nepreukázala, že Fox Sports a Eurosport sú príťažlivé alternatívy ku kanálu Ziggo Sport Totaal, rovnako ako nevysvetlila, prečo existuje zastupiteľnosť medzi rôznym športovým obsahom, napríklad medzi futbalom a Formulou 1. Navyše v napadnutom rozhodnutí Komisia nezohľadnila význam obsahu vo svojej analýze účinkov koncentrácie na trhu s balíkmi fixných‑mobilných služieb „multiple play“. Podľa žalobkyne Komisia nezdôvodnila ani to, prečo podľa nej nie je pravdepodobné, že prípadné zvýšenie príjmov plynúcich z nových predplatiteľov by mohlo kompenzovať stratu na príjmoch z licencií na kanál Ziggo Sport Totaal, ktoré boli poskytnuté iným hospodárskym subjektom.

136    V replike žalobkyňa tvrdí, že Komisia mala odôvodniť svoje rozhodnutie o tom, že nezastáva názor, že trh s platenými prémiovými športovými televíznymi kanálmi by sa mal ďalej segmentovať v závislosti od športového obsahu. Vzhľadom na skutočnosť, že žalobkyňa tieto tvrdenia predložila počas správneho konania, Komisia ich mala preskúmať.

137    Komisia, ktorú podporujú vedľajší účastníci konania, spochybňuje tvrdenia žalobkyne.

138    Ako vyplýva z ustálenej judikatúry, odôvodnenie vyžadované článkom 296 ZFEÚ musí byť prispôsobené charakteru sporného aktu a musia z neho vyplývať jasne a jednoznačne úvahy orgánu, ktorý akt prijal, tak aby mohli dotknuté subjekty spoznať dôvody prijatého opatrenia a aby príslušný súdny orgán mohol vykonať svoje preskúmanie. Požiadavka odôvodnenia musí byť hodnotená vzhľadom na okolnosti prejednávanej veci, najmä na obsah aktu, charakter uvádzaných dôvodov a záujem, ktorý môžu mať na získaní vysvetlení osoby, ktorým je akt určený, alebo ďalšie osoby, ktorých sa takýto akt priamo a osobne týka. Nevyžaduje sa, aby v odôvodnení boli presne uvedené všetky relevantné skutkové a právne okolnosti, keďže otázku, či odôvodnenie aktu spĺňa požiadavky uvedeného článku 296, treba posúdiť nielen so zreteľom na jeho znenie, ale aj na jeho kontext, ako aj všetky právne pravidlá upravujúce príslušnú oblasť (pozri rozsudok z 10. júla 2008, Bertelsmann a Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, bod 166 a citovanú judikatúru).

139    Pôvodca takého aktu však nemusí zaujať postoj k zjavne druhoradým skutočnostiam alebo predvídať možné námietky. Navyše stupeň podrobnosti odôvodnenia rozhodnutia musí byť primeraný materiálnym možnostiam a technickým podmienkam alebo lehote, v ktorej musí byť rozhodnutie vydané. Komisia teda neporuší svoju povinnosť odôvodnenia, pokiaľ pri vykonávaní svojej právomoci kontroly koncentrácií neuvedie vo svojom rozhodnutí presné odôvodnenie posúdenia určitého množstva aspektov koncentrácie, ktoré sa jej zdajú zjavne irelevantné, bezvýznamné alebo pre posúdenie koncentrácie jasne druhoradé. Taká požiadavka by totiž bola ťažko zlučiteľná s požiadavkou rýchlosti a požiadavkou krátkych procesných lehôt, ktoré musí Komisia dodržiavať pri výkone svojej právomoci kontroly koncentrácií a ktoré patria medzi osobitné okolnosti konania o kontrole týchto koncentrácií (rozsudok z 10. júla 2008, Bertelsmann a Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, bod 167).

140    V tomto ohľade je síce pravda, že Komisia nie je pri odôvodnení rozhodnutí prijatých na základe nariadenia povinná vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam a argumentom, ktoré jej boli predložené vrátane tých, ktoré sú jasne druhoradé na posúdenie, ktoré sa má vykonať, nemení to však nič na tom, že musí opísať skutkové okolnosti a právne úvahy, ktoré majú zásadný význam v rámci štruktúry rozhodnutia. Odôvodnenie musí okrem toho byť logické a nesmie vykazovať vnútorný rozpor (rozsudok z 10. júla 2008, Bertelsmann a Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, bod 169).

141    Navyše z judikatúry vyplýva, že neexistencia alebo nedostatok odôvodnenia je dôvodom založeným na porušení podstatných formálnych náležitostí, ktorý je ako taký odlišný od dôvodu založeného na nesprávnosti odôvodnenia rozhodnutia, ktorého preskúmanie patrí do skúmania dôvodnosti tohto rozhodnutia (rozsudok z 19. júna 2009, Qualcomm/Komisia, T‑48/04, EU:T:2009:212, bod 175).

142    Práve vzhľadom na tieto úvahy je potrebné preskúmať tretí žalobný dôvod uvádzaný žalobkyňou.

143    Po prvé žalobkyňa tvrdí, že napadnuté rozhodnutie porušuje povinnosť odôvodnenia, pokiaľ ide o vymedzenie relevantného trhu. Konkrétne v napadnutom rozhodnutí nie je vysvetlené, prečo je Fox Sports príťažlivou alternatívou ku kanálu Ziggo Sport Totaal a prečo existuje zastupiteľnosť medzi rôznym športovým obsahom. Komisia preto mala odôvodniť svoje rozhodnutie, prečo sa nedomnievala, že trh s platenými prémiovými športovými televíznymi kanálmi by mal byť ďalej segmentovaný v závislosti od športového obsahu.

144    Tieto tvrdenia nemožno prijať.

145    Ako to totiž vyplýva osobitne z bodov 70 a 71 vyššie, v napadnutom rozhodnutí Komisia založila svoj záver týkajúci sa vymedzenia relevantného trhu na nasledujúcich úvahách. Na úvod niekoľko respondentov prieskumu trhu uviedlo, že kanály Ziggo Sport Totaal a Fox Sports si konkurujú, pokiaľ ide o podobných zákazníkov a obsah, a navyše sa z nich stávajú substitúti. Komisia okrem toho uviedla, že zákazníci, konkrétne maloobchodní poskytovatelia, majú prístup k niekoľkým plateným prémiovým športovým televíznym kanálom, najmä ku kanálu Fox Sports ako k alternatíve kanálu Ziggo Sport Totaal. Okrem toho väčšina respondentov prieskumu trhu uviedla, že Fox Sports má ponuku obsahu rovnako príťažlivú či dokonca príťažlivejšiu ako Ziggo Sport Totaal. Navyše väčšina respondentov prieskumu tvrdí, že je nevyhnutné, aby poskytovatelia maloobchodných televíznych služieb ponúkali aspoň jeden platený prémiový športový televízny kanál, ale iba menšina uviedla, že je nevyhnutné ponúkať všetky platené prémiové športové televízne kanály dostupné v Holandsku.

146    Najmä s ohľadom na tieto úvahy nemožno vo vzťahu k napadnutému rozhodnutiu vytýkať, že sa ním porušuje povinnosť odôvodnenia tým, že sa ním ďalej nesegmentuje trh s veľkoobchodným poskytovaním a nadobúdaním platených prémiových športových televíznych kanálov, berúc do úvahy zastupiteľnosť kanálov Ziggo Sport Totaal a Fox Sports na strane dopytu, to znamená z pohľadu maloobchodných poskytovateľov televíznych služieb.

147    Po druhé žalobkyňa tvrdí, že napadnutým rozhodnutím sa porušuje povinnosť odôvodnenia tým, že sa nezohľadňuje význam obsahu v rámci jeho analýzy účinkov koncentrácie na trhu s balíkmi fixných‑mobilných služieb „multiple play“.

148    Toto tvrdenie nemožno prijať.

149    Ako to vyplýva osobitne z odôvodnení 502, 504 a 507 napadnutého rozhodnutia, Komisia založila svoj záver týkajúci sa neexistencie rizika protisúťažného zabránenia prístupu k vstupom najmä na existencii alternatívy ku kanálu Ziggo Sport Totaal s rovnako príťažlivým či dokonca príťažlivejším obsahom, teda kanálu Fox Sports, ktorý je dostupný pre konkurentov subjektu pochádzajúceho z koncentrácie na nadväzujúcom trhu.

150    Napokon v rozsahu, v akom možno tvrdenia predložené žalobkyňou v rámci tretieho žalobného dôvodu v skutočnosti chápať ako spochybnenie vecného posúdenia vykonaného Komisiou v napadnutom rozhodnutí, ako to tvrdí Komisia, je v každom prípade potrebné odmietnuť tieto tvrdenia z dôvodov uvedených v rámci analýzy prvého a druhého žalobného dôvodu v bodoch 57 až 90 a 118 až 133 vyššie.

151    Vzhľadom na uvedené je potrebné zamietnuť tretí žalobný dôvod ako nedôvodný.

152    Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy je potrebné žalobu v celom rozsahu zamietnuť.

 O trovách

153    Podľa článku 134 ods. 1 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je povinná nahradiť trovy konania v súlade s návrhom Komisie a vedľajších účastníkov konania.

154    Žalobkyňa znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou a vedľajšími účastníkmi konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (ôsma komora)

rozhodol takto:

1.      Žaloba sa zamieta.

2.      KPN BV znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia, VodafoneZiggo Group Holding BV, Vodafone Group plc a Liberty Global Europe Holding BV.

Collins

Kănčeva

Barents

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 23. mája 2019.

Podpisy


* Jazyk konania: angličtina.