Language of document :

Euroopa Kohtu (viies koda) 16. jaanuari 2018. aasta otsus (Korkein hallinto-oikeus’e eelotsusetaotlus - Soome) – E

(kohtuasi C-240/17)1

(Eelotsusetaotlus – Liikmesriigi territooriumil ebaseaduslikult viibiv kolmanda riigi kodanik – Oht avalikule korrale ja riigi julgeolekule – Direktiiv 2008/115/EÜ – Artikli 6 lõige 2 – Tagasisaatmisotsus – Liikmesriikide territooriumile sisenemise keeld – Schengeni alale sisenemise keelamist käsitlev hoiatusteade – Kolmanda riigi kodanik, kellel on teise liikmesriigi antud kehtiv elamisluba – Schengeni lepingu rakendamise konventsioon – Artikli 25 lõige 2 – Konsulteerimismenetlus hoiatusteadet sisestava liikmesriigi ja elamisloa väljastanud liikmesriigi vahel – Tähtaeg – Konsulteeritava osalisriigi seisukohavõtu puudumine – Mõju tagasisaatmisotsuse ja sisenemiskeeldu kehtestava otsuse täitmisele)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein hallinto-oikeus

Põhikohtuasja pool

E

Resolutsioon

1.    19. juunil 1990 Schengenis allkirjastatud ja 26. märtsil 1995 jõustunud konventsiooni, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta, artikli 25 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et kuigi osalisriik, kes kavatseb teha kolmanda riigi kodaniku suhtes, kellel on teise osalisriigi antud kehtiv elamisluba, tagasisaatmisotsuse, millele lisandub Schengeni alale sisenemise ja seal viibimise keeld, võib selles sättes ette nähtud konsulteerimismenetlust alustada ka enne sellise otsuse tegemist, peab ta seda menetlust igal juhul alustama kohe, kui selline otsus on tehtud.

2.    Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni artikli 25 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus see, kui osalisriigi poolt kolmanda riigi kodaniku suhtes, kellel on teise osalisriigi antud kehtiv elamisluba, tehtud tagasisaatmisotsus koos sisenemiskeeluga täidetakse juba siis, kui mainitud sättes ette nähtud konsulteerimismenetlus on pooleli, juhul kui hoiatusteate sisestanud osalisriik peab asjaomast kolmanda riigi kodanikku ohuks avalikule korrale või riigi julgeolekule, kuid see ei mõjuta selle kodaniku õigust panna hiljem teise osalisriiki tagasi pöördudes maksma õigused, mis elamisluba talle annab. Kui aga konsulteerimismenetluse algusest on möödunud mõistlik aeg ja konsulteerimistaotluse saanud osalisriik taotlusele ei vasta, siis peab hoiatusteate sisestanud osalisriik sisenemiskeeldu puudutava hoiatusteate tühistama ja vajaduse korral kandma kolmanda riigi kodaniku oma riigi sisenemiskeeluregistrisse.

3.    Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni artikli 25 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et kolmanda riigi kodanik, kellel on osalisriigi antud kehtiv elamisluba ja kelle suhtes on teises osalisriigis tehtud tagasisaatmisotsus, millele on lisatud sisenemiskeeld, saab riigisiseses kohtus tugineda õiguslikele tagajärgedele, mis on konsulteerimismenetlusel, mida hoiatusteate sisestanud osalisriik peab alustama, ning sellest tulenevatele nõuetele.

____________

1 ELT C 213, 3.7.2017.