Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 16 ianuarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Korkein hallinto-oikeus - Finlanda) – E

(Cauza C-240/17)1

(Trimitere preliminară – Resortisant al unei țări terțe aflat în situație de ședere ilegală pe teritoriul unui stat membru – Amenințare pentru ordinea publică și securitatea națională – Directiva 2008/115/CE – Articolul 6 alineatul (2) – Decizie de returnare – Interdicție de intrare pe teritoriul statelor membre – Alertă în scopul refuzării intrării în spațiul Schengen – Resortisant care posedă un permis de ședere valabil eliberat de un alt stat membru – Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen – Articolul 25 alineatul (2) – Procedură de consultare între statul membru care emite alerta și statul membru care a eliberat permisul de ședere – Termen – Neadoptarea unei poziții de către statul contractant consultat – Consecințe asupra executării deciziilor de returnare și a deciziilor privind interdicția de intrare)

Limba de procedură: finlandeza

Instanța de trimitere

Korkein hallinto-oikeus

Partea din procedura principală

E

Dispozitivul

Articolul 25 alineatul (2) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnată la Schengen la 19 iunie 1990 și intrată în vigoare la 26 martie 1995, trebuie interpretat în sensul că, deși statului membru contractant care intenționează să adopte o decizie de returnare însoțită de o interdicție de intrare și de ședere în spațiul Schengen împotriva resortisantului unei țări terțe care posedă un permis de ședere valabil eliberat de un alt stat contractant îi este permis să inițieze procedura de consultare prevăzută la această dispoziție chiar înainte de adoptarea deciziei menționate, această procedură trebuie, în orice caz, să fie inițiată de îndată ce o astfel de decizie a fost adoptată.

Articolul 25 alineatul (2) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca decizia de returnare însoțită de o interdicție de intrare adoptată de un stat contractant împotriva unui resortisant al unei țări terțe care posedă un permis de ședere valabil eliberat de un alt stat contractant să fie executată chiar dacă procedura de consultare prevăzută la această dispoziție este în curs de desfășurare, din moment ce resortisantul menționat este considerat de statul contractant care a emis alerta ca reprezentând o amenințare la adresa ordinii publice sau a securității naționale, fără a aduce atingere posibilității acestuia de a valorifica drepturile pe care le are în temeiul acestui permis de ședere deplasându se ulterior pe teritoriul celui de al doilea stat contractant. Cu toate acestea, după trecerea unui termen rezonabil de la începutul procedurii de consultare și în lipsa unui răspuns al statului membru contractant consultat, statului contractant care a emis alerta îi revine obligația de a proceda la retragerea alertei în scopul refuzării intrării și, dacă este cazul, de a include resortisantul țării terțe pe lista sa națională de alerte.

Articolul 25 alineatul (2) din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen trebuie interpretat în sensul că resortisantul unei țări terțe care posedă un permis de ședere valabil eliberat de un stat contractant și împotriva căruia a fost adoptată, într un alt stat contractant, o decizie de returnare însoțită de o interdicție de intrare se poate prevala în fața instanței naționale de efectele juridice care rezultă din procedura de consultare care incumbă statului contractant care a emis alerta, precum și de cerințele care decurg din aceasta.

____________

1     JO C 213, 3.7.2017..