Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 12. maj 2011 - Missir Mamachi di Lusignano mod Kommissionen

(Sag F-50/09) 1

(Personalesag - tjenestemænd - erstatningssøgsmål - regel om overensstemmelse mellem ansøgning, klage og erstatningssøgsmål - procedurens kontradiktoriske karakter - brug i retssagen af et fortroligt dokument klassificeret "EU Restricted" - institutionernes ansvar uden for kontraktforhold - erstatningsansvar - årsagsforbindelse - forskellige årsager til skaden - forvoldt af tredjemand - objektivt ansvar - bistandspligt - en institutions forpligtelse til at sikre beskyttelse af de ansatte - en tredjemands drab af en tjenestemand og dennes hustru - mistet chance for at overleve)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgien) (ved advokaterne F. Di Gianni, R. Antonini og N. Sibona)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved L. Pignataro, B. Eggers og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om, at Kommissionen tilpligtes at betale et beløb i erstatning for den ikke-økonomiske og økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt som følge af mordet på hans søn, en tidligere tjenestemand.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Uddrag af dokumentet af 2006 vedrørende sikkerhedsnormer og -kriterier, som blev fremsendt af Europa-Kommissionen til Personaleretten under sagen, tilbagesendes omgående til Europa-Kommissionen ved anbefalet brev med angivelsen "klassificeret som EU Restricted."

Europa-Kommissionen betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 167 af 18.7.2009, s. 27.