Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 12 maja 2011 r. - Missir Mamachi di Lusignano przeciwko Komisji

(Sprawa F-50/09)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Skarga o odszkodowanie i zadośćuczynienie - Zasada zgodności pomiędzy wnioskiem, zażaleniem i skargą w sprawach odszkodowawczych -Postępowanie kontradyktoryjne - Wykorzystanie przed sądem poufnego dokumentu oznaczonego klauzulą "Zastrzeżone UE" - odpowiedzialność pozaumowna instytucji - Odpowiedzialność za niezgodne prawem działanie - Związek przyczynowy - Wielość przyczyn powstania szkody - Spowodowanie przez osobę trzecią - Odpowiedzialność niezależna od winy - Obowiązek wspomagania - Ciążący na instytucji obowiązek zapewnienia ochrony personelowi - Zabójstwo urzędnika i jego małżonki przez osobę trzecią - Utrata szansy na przeżycie)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci F. Di Gianni, R. Antonini i N. Silona)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Pignataro, B. Eggers i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie nakazania stronie pozwanej zapłaty kwoty pieniężnej tytułem naprawienia szkody i krzywdy poniesionej przez skarżącego w następstwie zabójstwa jego syna, byłego urzędnika.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Fragmenty dokumentu z 2006 r. w sprawie norm i kryteriów bezpieczeństwa, które zostały przekazane przez Komisję Europejską Sądowi w toku postępowania, zostają niezwłocznie zwrócone Komisji Europejskiej poufną przesyłką oznaczoną klauzulą "zastrzeżone UE".

Komisja Europejska pokrywa całość kosztów.

____________

1 - Dz.U. C 167 z 18.7.2009, s. 27.