Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2009 r. - Wendler przeciwko Komisji

(Sprawa F-49/09)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Eberhard Wendler (Laveno Mombello, Włochy) (przedstawiciel: adwokat M. Müller-Trawinski)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Wycofanie żądania pozwanej dotyczącego podania przez skarżącego konta bankowego założonego w jego miejscu zamieszkania we Włoszech, dla celów wypłaty emerytury

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji pozwanej z dnia 9 września 2008 r., w drodze której odrzucone zostało zażalenie skarżącego z dnia 19 lutego 2008 r. i zgodnie z którą ma on obowiązek podania konto bankowego założonego w jego miejscu zamieszkania, dla celów wypłaty jego emerytury;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________