Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 czerwca 2010 r. - Petrilli przeciwko Komisji

(Sprawa F-51/09)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy w następstwie zawarcia ugody.

____________

1 - Dz.U. C 205 z 29.8.2009, s. 48.