Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 27 септември 2011 г. - Lübking и др./Комисия

(Дело F-105/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Повишение - Процедура по повишаване за 2005 г. - Нова кариерна структура - Удължаване на кариерата чрез въвеждането на нови степени без еквивалент в предишния Правилник - Прилагане на член 45 от Правилника, на приложение XIII към правилника, както и на Общите разпоредби за прилагане, приложими от 2005 г. - Принцип на равно третиране - Обратна сила на решенията за повишаване към дата преди 1 май 2004 г. - Преходни мерки - Жалба, явно подлежаща на отхвърляне)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Johannes Lübking и др. (Брюксел, Белгия) (представители: B. Cortese и C. Cortese, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и G. Berscheid)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: първоначално M. Simm и B. Driessen, впоследствие M. Bauer, J. Monteiro и K. Zieleśkiewicz)

Предмет

Отмяна на решението на Комисията, публикувано в Административни известия, бр. 85 2005 от 23 ноември 2005 г., в частта, с която в процедурата по повишаване за 2005 г. жалбоподателите са повишени в степен A*9, а не в стъпка А*10.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Жалбоподателите и Европейската комисия понасят съответно направените от тях съдебни разноски.

Като встъпила страна Съветът на Европейския съюз понася собствените си съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 281, 18.11.2006 г., стр. 45.