Language of document :

Kanne 4.9.2006 - Klaus Blank v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-103/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Klaus Blank (St. Stevens-Woluwe, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

nimittävän viranomaisen ne päätökset on kumottava, joilla kantajat jätettiin merkitsemättä vuoden 2005 ylennyskierroksella palkkaluokkiin A*10 ylennettyjen virkamiesten luetteloon, sellaisena kuin nämä päätökset ovat implisiittisesti seurausta 23.11.2005 tehdystä hallinnollisesta tiedonannosta nro 85-2005

nimittävälle viranomaiselle on ilmoitettava, mitä vaikutuksia riidanalaisten päätösten kumoamisella on, ja muun muassa siitä, että kantajien uudeksi palkkaluokaksi määritellään tapauksen mukaan A*10 taannehtivasti 1.3.2005 alkaen

toissijaisesti, yhden kantajan osalta, yhtäältä on vaadittava, että vastaaja toteaa tämän kantajan olevan ylennyskelpoinen palkkaluokkaan A*10 seuraavan ylennyskierroksen yhteydessä, ja toisaalta vastaaja on velvoitettava korvaamaan vahinko, joka tälle kantajalle on aiheutunut siitä seikasta, että hänet jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan A*10 1.3.2005 alkaen

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat esittävät kanteensa tueksi kanneperusteita, jotka ovat hyvin samankaltaiset kuin asian F-45/061 yhteydessä esitetyt kanneperusteet.

____________

1 - EUVL C 143, 17.6.2006, s. 39.