Language of document :

Talan väckt den 4 september 2006 - Blank m.fl. mot kommissionen

(Mål F-103/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökanden: Klaus Blank (St. Stevens-Woluwe, Belgien) m.fl. (ombud: advokaterna S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte uppta sökandena på förteckningen över tjänstemän som skall befordras till lönegraderna A*10 under befordringsförfarandet för år 2005, vilka beslut framgår implicit av Administrativt meddelande nr 85 2005 av den 23 november 2005,

förplikta tillsättningsmyndigheten att vidta de åtgärder som en ogiltigförklaring av de ifrågasatta besluten medför, bland annat att placera sökandena i lönegrad A*10, med retroaktiv verkan från och med den 1 mars 2005,

i andra hand, när det gäller en av sökandena, dels förplikta svaranden att godta att sökanden kan befordras till lönegrad A*10 under nästa befordringsförfarande, dels förplikta svaranden att ersätta den skada som samma sökanden har lidit genom att inte ha befordrats till lönegrad A*10 från och med den 1 mars 2005, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena har till stöd för sin talan åberopat grunder som är mycket likartade dem som åberopats i mål F-45/06.1

____________

1 - EUT C 143, 17.6.2006, s. 39.