Language of document :

Sag anlagt den 4. september 2006 - Arpaillange m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-104/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Joséphine Arpaillange (Santiago de Chile, Chile) m.fl. (ved avocats S. Rodrigues og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgernes påstande

De af den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter, trufne afgørelser om fastsættelse af sagsøgernes ansættelsesvilkår, således som disse fremgår af deres ansættelseskontrakter som kontraktansatte, annulleres for så vidt som den erhvervserfaring, myndigheden har anerkendt, er kortere end den, som sagsøgerne faktisk har opnået.

Myndigheden oplyses om de retsvirkninger, der følger af annullationen af de anfægtede afgørelser, og navnlig af sagsøgernes omplacering i en lønklasse og i et løntrin, der tager højde for deres reelle erhvervserfaring og deres anciennitet som selvstændige eksperter.

Sagsøgernes kontrakter ændres i givet fald til tidsubegrænsede ansættelseskontrakter.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgerne differencen mellem den løn, der svarer til den lønklasse og det løntrin, de er blevet indplaceret på, og den løn, der svarer til den lønklasse og det løntrin, som de skulle have været indplaceret på, med tillæg af morarenter.

Subsidiært tilpligtes Kommissionen dels at betale erstatning for det tab, som sagsøgerne har lidt i form af tabt arbejdsfortjeneste, som følge af deres ændrede status som kontraktansat frem for som selvstændig ekspert, og som følge af udbetalingen af et månedligt kompensationsbeløb, dels at betale til sagsøgerne differencen mellem den løn, de har oppebåret fra de tiltrådte tjenesten som kontraktansatte, og lønnen forhøjet med det nævnte kompensationsbeløb med tillæg af morarenter.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Efter at have arbejdet flere år som selvstændige eksperter for Kommissionens delegationer uden for Fællesskaberne blev sagsøgerne ansat som kontraktansatte som følge af, at den første stillingsbetegnelse blev afskaffet.

Da Kommissionen indplacerede sagsøgerne i lønklasse og på løntrin, anerkendte den en erhvervserfaring, der er kortere end den, som sagsøgerne mener, at de rent faktisk har opnået, og som under alle omstændigheder er kortere end den, der blev anerkendt ved deres ansættelse som selvstændig ekspert.

Til støtte for deres søgsmål har sagsøgerne gjort gældende, at Kommissionen har tilsidesat ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (herefter "ansættelsesvilkårene"), for så vidt som artikel 2 i de almindelige gennemførelsesbestemmelser for proceduren for ansættelse og brugen af kontraktansatte af 7. april 2004 fastsætter som betingelse for ansættelse af kontraktansatte, at de har et års relevant erhvervserfaring, hvilken betingelse ikke forekommer i artikel 82 i ansættelsesvilkårene.

Sagsøgerne er endvidere af den opfattelse, at Kommissionen ved bedømmelsen af deres erhvervserfaring har tilsidesat retssikkerhedsprincippet, princippet om beskyttelse af den berettigede forventning og omsorgsprincippet, samt at den har anlagt en åbenbart urigtig vurdering.

Sagsøgerne har endvidere påberåbt sig ligebehandlingsprincippet samt forbuddet mod forskelsbehandling for så vidt som det for det første i de nævnte gennemførelsesbestemmelser er fastsat, at en ansat, der har næsten 20 års erfaring, indplaceres i samme lønklasse som en ansat, der kun har syv års erfaring, for det andet behandles kontraktansatte, der er omfattet af gennemførelsesbestemmelsernes artikel 3a, såsom sagsøgerne, anderledes end dem, der er omfattet af artikel 3c for så vidt angår mulighederne for indplacering ved ansættelsen, for godskrivning af deres erhvervserfaring samt deres karriereforløb, selv om deres situation er sammenlignelig, for det tredje er der ikke fastsat regler om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til tidligere selvstændige eksperter som dem, der gælder for tidligere lokalt ansatte.

Sagsøgerne har endelig anført, at Kommissionen har tilsidesat princippet om beskyttelse af velerhvervede rettigheder som følge af dels en betydelig nedsættelse af deres løn for tilsvarende arbejdsopgaver, dels en manglende hensyntagen til de år, hvori de har været ansat som selvstændige eksperter med henblik på deres indplacering på løntrin og med henblik på ændring af deres tidsbegrænsede ansættelseskontrakter til tidsubegrænsede ansættelseskontrakter.

____________