Language of document :

4. septembril 2006 esitatud hagi - Arpaillange jt versus komisjon

(Kohtuasi F-104/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Joséphine Arpaillange (Santiago, Tšiili) jt (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagejate nõuded

Tühistada lepingute sõlmimiseks pädeva asutuse otsused hagejate töölevõtmise tingimuste kindlaksmääramise kohta nii, nagu see tuleneb nende lepingulise teenistuja lepingutest, osas, milles nende lepingute sõlmimiseks pädeva asutuse poolt määratletud töökogemus on väiksem hagejate tegelikust töökogemusest;

selgitada LSPA-le (lepingute sõlmimiseks pädev asutus) vaidlustatud otsuste tühistamise tagajärgi, nimelt hagejate ümberliigitamist nende tegelikku töökogemust ja tööstaaži sõltumatu eksperdina arvestavale palgaastmele ja -järgule;

kui see on asjakohane, muuta hagejate töölepingud määramatuks ajaks sõlmitud töölepinguteks;

mõista hagejalt välja palgaastmele ja -järgule, kuhu hagejad liigitati, vastava palga ja palgaastmele ja -järgule, kuhu hagejad oleks pidanud liigitama, vastava palga vahe koos viivisega;

teise võimalusena kohustada kostjat esiteks hüvitama hagejatele sõltumatu eksperdi staatusest lepingulise töötaja staatusesse ülemineku tõttu tekkinud sissetuleku kaotuse näol tekitatud kahju igakuulise hüvitise maksmisega ja teiseks maksma hagejatele nende lepinguliste töötajatena ametisse astumisest makstava palga ja selle palga, millele on lisatud eespool nimetatud hüvitis, vahe koos viivisega;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Pärast mitmeaastast töötamist komisjoni delegatsioonides väljaspool ühendust sõltumatu eksperdina, võeti hagejad, pärast selle staatuse kaotamist, tööle lepinguliste teenistujatena.

Hagejate palgaastmesse ja -järku liigitamisel määratles komisjon hagejate eelneva töökogemuse väiksemana, kui hagejad ise oma tegelikku töökogemust määratlevad ja igal juhul väiksemana nende sõltumatute ekspertidena tööle võtmisel määratletud töökogemusest.

Oma hagi toetuseks viitavad hagejad Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste rikkumisele, kuna 7. aprilli 2004. aasta lepinguliste töötajate töölevõtmise ja töötamise korra üldiste rakendussätete artikkel 2 seab lepinguliste töötajate tööle võtmisele tingimuseks üheaastase töökogemuse vastaval erialal, mida Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 82 ette ei näe.

Lisaks sellele leiavad hagejad, et nende töökogemuse hindamisel rikkus komisjon õiguskindluse ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõtteid ning hoolitsemiskohustust ja tegi ilmse hindamisvea.

Seejärel viitavad hagejad võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtte rikkumisele esiteks seetõttu, et üldiste rakendussätete kohaselt liigitatakse pea-aegu 20 aastase töökogemusega töötaja samale palgaastmele, kui 7 aastase töökogemusega töötaja; teiseks seetõttu, et hagejatega sarnased teenistujad, kellele kohaldub Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 3a ning teenistujaid, kellele kohaldub artikkel 3b, koheldakse erinevalt töölevõtmisel palgaastmele liigitamisel, nende töökogemuse väärtustamisel ja seoses karjääriarenguga vaatamata sellele, et nad on võrreldavas olukorras; kolmandaks seetõttu, et endistele sõltumatutele ekspertidele ei nähtud ette hüvitist sissetuleku kaotuse eest, mis nähti ette kohalikele töötajatele.

Lõpetuseks viitavad hagejad omandatud õigustest kinnipidamise põhimõtte rikkumisele esiteks seetõttu, et vaatamata täidetavate ülesannete identsusele vähenes nende töötasu oluliselt ja teiseks seetõttu, et palgajärku liigitamisel ja hagejate määratud tähtajaks sõlmitud lepingulise teenistuja lepingute muutmisel määramata ajaks sõlmitud töölepinguteks ei võetud arvesse hagejate töökogemust sõltumatute ekspertidena.

____________