Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 4. septembrī - Arpaillange u.c. pret Komisiju

(lieta F-104/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Joséphine Arpaillange (Santiago de Chili, Čīle) un citi (pārstāvji - S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt pilnvarotās līgumslēdzējas iestādes lēmumus par prasītāju nodarbinātības nosacījumiem, kas izriet no viņu kā līgumdarbinieku līgumiem, jo profesionālās pieredzes gadu skaits, ko pilnvarotā līgumslēdzēja iestāde atzinusi viņu gadījumā, ir mazāks nekā faktiskais prasītāju profesionālās pieredzes gadu skaits;

norādīt līgumslēdzējai iestādei apstrīdēto lēmumu atcelšanas sekas, it īpaši attiecībā uz klasifikāciju tādā pakāpē un līmenī, kurā ņemta vērā viņu faktiskā profesionālā pieredze un individuālu ekspertu stāžs;

mainīt vajadzības gadījumā prasītāju līgumus uz līgumiem uz nenoteiktu laiku;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājiem atalgojuma starpību par pakāpi un līmeni, kas tiem piešķirts, un pakāpi un līmeni, ko tiem vajadzēja piešķirt, tostarp nokavējuma procentus;

pakārtoti, piespriest atbildētājai, pirmkārt, atlīdzināt zaudējumus, ko prasītāji ir cietuši kā neiegūtos ienākumus sakarā ar viņu individuālo ekspertu statusa pārkvalificēšanu līgumdarbinieku statusā, samaksājot ikmēneša kompensāciju, un, otrkārt, samaksāt prasītājiem summu, ko veido starpība starp atalgojumu, ko viņi kopš stāšanās amatā ir saņēmuši kā līgumdarbinieki, un atalgojumu, kas palielināts ar iepriekš minēto kompensāciju, tostarp nokavējuma procentus;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāji pēc vairāku gadu darba individuālo ekspertu statusā Komisijas delegācijās ārpus Kopienas tika pieņemti darbā līgumdarbinieku statusā, kā rezultātā iepriekšējais statuss tika zaudēts.

Klasificējot prasītājus pakāpē un līmenī, Komisija tiem atzina mazāku profesionālo pieredzi, nekā viņi uzskata par faktiski iegūtu, un katrā ziņā mazāku nekā par to, ko tiem atzina, pieņemot darbā kā individuālus ekspertus.

Savas prasības pamatojumam prasītāji atsaucas uz Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (turpmāk tekstā - "Nodarbināšanas kārtība") pārkāpumu, jo 2004. gada 7. aprīļa Vispārīgo noteikumu par līgumdarbinieku nodarbināšanas kārtības izpildi 2. pantā (turpmāk tekstā - "Vispārīgie izpildes noteikumi") līgumdarbinieku nodarbināšanai ir paredzēta prasība - viena gada atbilstoša profesionālā pieredze, - kas nav paredzēta Nodarbināšanas kārtības 82. pantā.

Turklāt prasītāji uzskata, ka, veicot viņu profesionālās pieredzes novērtējumu, Komisija ir pārkāpusi tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības principu, pienākumu ņemt vērā darbinieku intereses, kā arī pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā.

Tālāk prasītāji atsaucas uz vienlīdzīgas attieksmes principa un nediskriminācijas principa pārkāpumu: pirmkārt, Vispārīgie izpildes noteikumi paredz, ka darbinieks ar gandrīz 20 gadu pieredzi tiek klasificēts tādā pašā pakāpē, kā darbinieks, kuram nav vairāk kā 7 gadu pieredzes; otrkārt, līgumdarbiniekiem, uz kuriem attiecas Nodarbināšanas kārtības 3.a pants, kādi ir prasītāji, un līgumdarbiniekiem, uz kuriem attiecas Nodarbināšanas kārtības 3.b pants, netiek piemērota vienlīdzīga attieksme attiecībā uz iespējamo klasifikāciju pakāpē, ieceļot amatā, viņu profesionālās pieredzes veicināšanu un karjeras attīstību, lai gan viņu situācija ir līdzīga; treškārt, kompensācija par neiegūtajiem ienākumiem, kāda, piemēram, ir noteikta bijušajiem vietējiem darbiniekiem, nav paredzēta bijušajiem individuālajiem ekspertiem.

Visbeidzot, prasītāji apgalvo iegūto tiesību ievērošanas principa pārkāpumu, jo, pirmkārt, ir samazināts atalgojums par identiskiem pienākumiem, un, otrkārt, nav ņemti vērā gadi, ko viņi nostrādājuši kā individuāli eksperti, lai viņus klasificētu noteiktā līmenī un mainītu viņu uz noteiktu laiku noslēgtos līgumdarbinieku līgumus uz līgumiem uz nenoteiktu laiku.

____________