Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 12. märtsi 2009. aasta otsus - Arpaillange jt versus komisjon

(Kohtuasi F-104/06)1

(Avalik teenistus - Lepingulised töötajad - Töölevõtmine - Määramine - Endised sõltumatud eksperdid - Diplom - Töökogemus - Õigusvastasuse väide)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Joséphine Arpaillange jt (Santiago, Tšiili) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Berscheid)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: I. Sulce ja B. Driessen)

Kohtuasja ese

Ühelt poolt nõue tühistada lepingute sõlmimiseks pädeva asutuse otsused hagejate töölevõtmise tingimuste kindlaksmääramise kohta nii, nagu see tuleneb nende lepingulise töötaja lepingutest, osas, milles nende lepingute sõlmimiseks pädeva asutuse poolt määratletud töökogemus on väiksem hagejate tegelikust töökogemusest ja teiselt poolt kahju hüvitamise nõue.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 261, 28.10.2006, lk 35.