Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 12. marca 2009 - Arpaillange a i./Komisia

(vec F-104/06)1

(Verejná služba - Zmluvní zamestnanci - Prijímanie do zamestnania - Zaradenie - Bývalí individuálni experti - Diplom - Odborná prax - Námietka nezákonnosti)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Joséphine Arpaillange a i. (Santiago, Čile) (v zastúpení: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: I. Sulce a B. Driessen, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia orgánu oprávneného uzatvoriť pracovné zmluvy, ktoré stanovujú podmienky prijatia žalobcov do pracovného pomeru, tak ako vyplývajú z ich zmlúv ako miestnych zamestnancov, keďže počet rokov odbornej praxe uznanej orgánom oprávneným uzatvoriť pracovné zmluvy je nižší než počet rokov odbornej praxe, ktorú žalobcovia skutočne získali, a na druhej strane žaloba o náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania je povinný znášať svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 261, 28.10.2006, s. 35.