Language of document : ECLI:EU:F:2009:23

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

12 päivänä maaliskuuta 2009

Asia F-104/06

Joséphine Arpaillange ym.

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Palkkaluokan määrittäminen – Entiset yksittäiset asiantuntijat – Tutkintotodistus – Työkokemus – Lainvastaisuusväite

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Joséphine Arpaillange sekä neljä muuta komission sopimussuhteista toimihenkilöä vaativat virkamiestuomioistuinta muun muassa kumoamaan palvelussopimukset tekevän viranomaisen palkkaluokitusta koskevat päätökset, sellaisina kuin ne ilmenevät heidän palvelukseenottosopimuksistaan.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palkkaluokitus – Tehtäväryhmään IV kuuluvat toimihenkilöt

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 79 artiklan 2 kohta ja 86 artikla)

2.      Virkamiehet – Yhdenvertainen kohtelu – Eri ryhmiin kuuluvien toimihenkilöiden erilainen kohtelu henkilöstösääntöjen mukaisten takeiden ja sosiaaliturvaetuuksien osalta – Syrjintää ei ole todettu

3.      Virkamiehet – Kanne – Kumoamisvaatimukseen liittyvä vahingonkorvausaatimus – Kumoamisvaatimuksen hylkääminen, joka aiheuttaa vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämisen

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

1.      Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 79 artiklan 2 kohdasta seuraa, että hallinnolla on laaja harkintavalta, kun se vahvistaa työkokemusvuosien määrän, jota vaaditaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkaluokitusta varten. Koska palvelussuhteen ehtojen 86 artiklassa määrätään vain palkkaluokituksesta tehtäväryhmään IV kuuluvien 3 a artiklassa tarkoitettujen sopimussuhteisten toimihenkilöiden kolmeen palkkaluokkaan, poikkeama, joka erottaa kutakin kolmea palkkaluokkaa varten edellytetyn työkokemusjakson vähimmäispituuden enimmäispituudesta, on väistämättä suuri. Siten erilaisissa tilanteissa työkokemuksensa pituuden suhteen olevien sopimussuhteisten toimihenkilöiden samanlainen kohtelu kuuluu olennaisena osana järjestelmään, jossa tehtäväryhmään IV kuuluvat 3 a artiklassa tarkoitetut sopimussuhteiset toimihenkilöt jaetaan kolmeen palkkaluokkaan.

(ks. 48, 50 ja 52 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑213/00, CMA CGM ym. v. komissio, 19.3.2003 (Kok., s. II‑913, 405–410 kohta)

2.      Koska yhteisön lainsäätäjä voi vapaasti perustaa uusia toimihenkilöryhmiä, jotka vastaavat yhteisön hallinnon hyväksyttäviä tarpeita, ja koska henkilöstösäännöissä on eroja Euroopan yhteisöjen palveluksessa olevien eri henkilöstöryhmien osalta sekä sillä perusteella, ovatko he varsinaisia virkamiehiä, että sillä perusteella, että he kuuluvat muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaisiin eri toimihenkilöryhmiin, niitä ei voida kyseenalaistaa, sillä näiden kaikkien ryhmien määritelmä vastaa yhteisön hallinnon hyväksyttäviä tarpeita sekä niiden pysyvien tai tilapäisten tehtävien luonnetta, joita asianomaisen on hoidettava, eikä tätä voida pitää syrjintänä sillä perusteella, että henkilöstösääntöjen mukaisten takeiden ja sosiaaliturvaetuuksien kannalta tietyillä yhteisöjen palveluksessa olevien henkilöiden ryhmillä voi olla takeita tai etuuksia, joita ei myönnetä muille ryhmille. Erityisesti kyseisten palvelussuhteen ehtojen 3 a ja 3 b artiklassa tarkoitetut sopimussuhteiset toimihenkilöt kuuluvat eri henkilöstöryhmiin siltä osin kuin jälkimmäiset – toisin kuin ensin mainitut – voivat muun muassa tehdä palvelukseenottosopimuksen vain rajoitetuksi ajaksi, mikä merkitsee muun muassa erilaista palkkaluokitusta ja näin ollen eri palkkatasoa.

(ks. 60, 61, 63 ja 97 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: yhdistetyt asiat 118/82–123/82, Celant ym. v. komissio, 6.10.1983 (Kok., s. 2995, 22 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑121/97, Ryan v. tilintarkastustuomioistuin, 30.9.1998 (Kok., s. II‑3885, 98 ja 104 kohta) ja asia T‑415/06 P, De Smedt v. komissio, 9.7.2007 (54 ja 55 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑59/05, De Smedt v. komissio, 19.10.2006 (Kok. H., s. I‑A‑1‑109 ja II‑A‑1‑409, 71 ja 76 kohta)

3.      Henkilöstökanteissa esitetyt vahingonkorvausvaatimukset on hylättävä siltä osin kuin ne liittyvät läheisesti kumoamisvaatimuksiin, jotka joko jätetään tutkimatta tai hylätään perusteettomina.

(ks. 137 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑330/03, Liakoura v. neuvosto, 10.6.2004 (Kok. H., s. I‑A‑191 ja II‑859, 69 kohta) sekä yhdistetyt asiat T‑155/03, T‑157/03 ja T‑331/03, Cwik v. komissio, 13.12.2005 (Kok. H., s. I‑A‑411 ja II‑1865, 207 kohta)