Language of document : ECLI:EU:F:2009:23

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)

2009. gada 12. martā

Lieta F‑104/06

Joséphine Arpaillange u.c.

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Līgumdarbinieki – Pieņemšana darbā – Klasificēšana – Bijušie individuālie eksperti – Diploms – Profesionāla pieredze – Iebilde par prettiesiskumu

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru J. Arpaillange, kā arī četri citi Komisijas līgumdarbinieki lūdz tostarp atcelt institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, lēmumus par klasificēšanu, kādi tie izriet no viņu darba līgumiem

Nolēmums Prasību noraidīt. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Līgumdarbinieki – Klasificēšana – Darbinieki, kas ietilpst IV funkciju grupā

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 79. panta 2. punkts un 86. pants)

2.      Ierēdņi – Vienlīdzīga attieksme – Atšķirīga attieksme pret dažādu kategoriju darbiniekiem Civildienesta noteikumos paredzēto garantiju un sociālā nodrošinājuma priekšrocību ziņā – Diskriminācijas neesamība

3.      Ierēdņi – Prasība – Prasība par zaudējumu atlīdzību, kas saistīta ar prasību atcelt tiesību aktu – Prasības atcelt tiesību aktu noraidīšana, kā rezultātā tiek noraidīta prasība par zaudējumu atlīdzību

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

1.      No Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 79. panta 2. punkta izriet, ka administrācijai ir rīcības brīvība, nosakot līgumdarbinieku klasificēšanai prasīto profesionālās pieredzes gadu skaitu. Tā kā minētās kārtības 86. pantā paredzēta 3.a pantā minēto līgumdarbinieku, kas ietilpst IV funkciju grupā, klasificēšana vienīgi trīs pakāpēs, atšķirība, kas šķir zemāko robežu no augstākās robežas, attiecībā uz profesionālo pieredzi, kas prasīta katrai no trīs pakāpēm, neapšaubāmi ir augsta. Tādējādi identiska attieksme pret līgumdarbiniekiem, kas attiecībā uz viņu profesionālo pieredzi atrodas dažādās situācijās, ir raksturīga 3.a pantā minēto līgumdarbinieku, kas ietilpst IV funkciju grupā, iedalīšanas trīs pakāpēs sistēmai.

(skat. 48., 50. un 52. punktu)

Atsauce

Vispārējā tiesa: 2003. gada 19. marts, CMA CGM u.c./Komisija, T‑213/00, Recueil, II‑913. lpp., 405.–410. punkts.

2.      Tā kā Kopienu likumdevējs var izveidot jaunas darbinieku kategorijas, kas atbilst Kopienu administrācijas leģitīmām vajadzībām, un nevar apšaubīt Civildienesta noteikumos noteiktās dažādu Eiropas Kopienu nodarbināto personu kategoriju atšķirības, vai tās attiektos uz ierēdņiem vārda tiešā nozīmē vai dažādām darbinieku kategorijām, kurām piemērojama Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, jo visas šīs kategorijas ir noteiktas atbilstoši Kopienu administrācijas leģitīmām vajadzībām un tās veicamo pastāvīgo vai pagaidu uzdevumu raksturam, to, ka Civildienesta noteikumos paredzēto garantiju un sociālā nodrošinājuma priekšrocību ziņā atsevišķas personu kategorijas, kas ir nodarbinātas Kopienās, var izmantot tādas garantijas vai priekšrocības, kuras netiek piešķirtas citām kategorijām, nevar uzskatīt par diskrimināciju. It īpaši minētās kārtības 3.a un 3.b pantā paredzētie līgumdarbinieki ietilpst atšķirīgās darbinieku kategorijās, tostarp tāpēc, ka atšķirībā no pirmajiem šie otrie var noslēgt darba līgumu vienīgi uz ierobežotu laiku, kas arī nozīmē atšķirīgu klasificēšanu un tādējādi atšķirīgus algas līmeņus.

(skat. 60., 61., 63. un 97. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1983. gada 6. oktobris, no 118/92 līdz 123/82 Celant u.c./Komisija, Recueil, 2995. lpp., 22. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1998. gada 30. septembris, T‑121/97 Ryan/Revīzijas palāta, Recueil, II‑3885. lpp., 98. un 104. punkts; 2007. gada 9. jūlijs, T‑415/06 P De Smedt/Komisija, Krājums‑CDL, I‑B‑1‑0000. un II‑B‑1‑0000. lpp., 54. un 55. punkts.

Civildienesta tiesa: 2006. gada 19. oktobris, F‑59/05 De Smedt/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑1‑10. un II‑A‑1‑409. lpp., 71. un 76. punkts

3.      Ierēdņu prasībās prasījumi par zaudējumu atlīdzību ir jānoraida, ja tie ir cieši saistīti ar prasījumiem atcelt tiesību aktu, kas ir tikuši noraidīti vai nu kā nepieņemami, vai kā nepamatoti.

(skat. 137. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2004. gada 10. jūnijs, T‑330/03 Liakoura/Padome, Krājums‑CDL, I‑A‑191. un II‑859. lpp., 69. punkts; 2005. gada 13. decembris, T‑155/03, T‑157/03 un T‑331/03 Cwik/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑411. un II‑1865. lpp., 207. punkts.