Language of document :

Žalba koju je 20. studenoga 2020. podnio Jedinstveni sanacijski odbor protiv presude Općeg suda (osmo prošireno vijeće) od 23. rujna 2020. u predmetu T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg/Jedinstveni sanacijski odbor

(predmet C-621/20 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: Jedinstveni sanacijski odbor (zastupnici: K.-Ph. Wojcik, H. Ehlers, P.A. Messina i J. Kerlin, punomoćnici, i H.-G. Kamann, F. Louis, P. Gey, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Landesbank Baden-Württemberg, Europska komisija

Zahtjevi

Jedinstveni sanacijski odbor od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda od 23. rujna 2020. u predmetu T-411/17, Landesbank Baden-Württemberg/Jedinstveni sanacijski odbor (SRB), EU:T:2020:435;

odbije tužbu za poništenje;

naloži drugoj stranci u žalbenom postupku snošenje troškova postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 85. stavka 3. Poslovnika Općeg suda, iskrivljavanju dokaza i povredi SRB-ova prava na pošteno suđenje

Kao prvo, SRB tvrdi da je Opći sud pogrešno tumačio i primijenio članak 85. stavak 3. Poslovnika time što je presudio da SRB nije pravilno potvrdio vjerodostojnost svoje odluke o ex ante doprinosima za 2017. godinu u Jedinstveni fond za sanaciju (SRB/ES/SRF/2017/05), s obzirom na to da su dokazi pravilne potvrde vjerodostojnosti te odluke, koje je SRB podnio na raspravi, smatrani nedopuštenima. U tom kontekstu, SRB, kao prvo, tvrdi da je bilo opravdano na raspravi podnijeti dokaze pravilne potvrde vjerodostojnosti te odluke, s obzirom na to da pitanje nepostojanja vjerodostojnosti prethodno nije bilo predmet pisanog postupka niti se razmatralo u mjerama upravljanja postupkom ili mjerama izvođenja dokazâ Općeg suda. Kao drugo, SRB tvrdi da je time što je zanemario dokaze i utvrdio da su dokazi – pod pretpostavkom njihove dopuštenosti – nepotkrijepljeni, Opći sud iskrivio dokaze koji su mu podneseni. Nadalje, SRB smatra da je Opći sud, time što je utvrdio da dokazi, u svakom slučaju, nisu upućivali na to su dostavni obrazac koji je potpisala predsjednica SRB-a i prilog pobijanoj odluci nerazdruživo povezani, zanemario referentni broj na dostavnom obrascu, koji dovodi u nerazdruživu vezu dostavni obrazac i elektroničku datoteku, koja pak sadržava pobijanu odluku i njezin prilog. Kao treće, SRB navodi da je Opći sud povrijedio njegova prava na pošteno suđenje time što nije razmotrio pitanje nepostojanja vjerodostojnosti prije rasprave, što je odbio SRB-ove dodatne dokazne prijedloge i što ni u jednom trenutku nije obavijestio SRB da te dokaze smatra nedostatnima.

Drugi žalbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 296. UFEU-a i članka 47. Povelje o temeljnim pravima

Kao drugo, SRB nadalje tvrdi da je Opći sud preširoko tumačio zahtjeve na temelju članka 296. UFEU-a i članka 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, time što je utvrdio da je metoda izračuna na temelju članaka 4. do 7. i članka 9. Delegirane uredbe (EU) 2015/631 i njezina Priloga I. netransparentna i da, stoga, pobijana odluka nužno nije mogla biti pravilno obrazložena, s obzirom na to da Landesbank Baden-Württemberg nije mogao u potpunosti provjeriti točnost izračuna. Prema žaliteljevu mišljenju, Opći sud nije uspio pomiriti te zahtjeve s obvezom čuvanja tajne u skladu s člankom 339. UFEU-a, koja pak nije spomenuta u pobijanoj odluci, i s drugim načelima prava Unije. SRB navodi da je Delegiranom odredbom postignuta razmjerna ravnoteža između načela transparentnosti, obveze čuvanja poslovne tajne i drugih ciljeva koji se ostvaruju tom uredbom, osobito ciljeva postizanja određene razine doprinosa za financiranje Jedinstvenog fonda za sanaciju i prikupljanja doprinosa od svih relevantnih institucija na pravedan i razmjeran način. SRB se, prema svojemu mišljenju, pri obrazlaganju pobijane odluke pravilno pridržavao tog pravnog okvira.

____________

1 Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/63 оd 21. listopada 2014. o dopuni Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s ex ante doprinosima aranžmanima financiranja sanacije (SL 2015, L 11, str. 44. i ispravak SL 2017., L 156, str. 38.).