Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 24. listopadu 2020 Španělským královstvím proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 23. září 2020 ve věci T-370/19, Španělsko v. Komise

(Věc C-632/20 P)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel): Španělské království (zástupkyně: S. Centeno Huerta, zmocněnkyně)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatel) navrhuje, aby Soudní dvůr:

vyhověl tomuto kasačnímu opravnému prostředku a zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 23. září 2020 ve věci T-370/19 proti Evropské komisi;

sám rozhodl o žalobě na neplatnost tak, že zruší rozhodnutí Komise ze dne 18. března 2019 o účasti národního regulačního orgánu Kosova ve Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací1 a

v každém případě uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Španělské království podává tento kasační opravný prostředek proti rozsudku Tribunálu ze dne 23. září 2020 ve věci T-370/19, Španělské království proti Evropské komisi, z následujících důvodů:

- nesprávné právní posouzení při výkladu pojmu „třetí země“ pro účely článku 35 nařízení 2018/19712 s ohledem na smlouvy o Evropské unii a na mezinárodní právo;

- nesprávné právní posouzení při výkladu a uplatnění článku 111 dohody o stabilizaci a přidružení s Kosovem ve spojení s článkem 35 nařízení 2018/1971 spočívající v nesprávném výkladu důsledků skutečnosti, že Evropská unie nezaujala stanovisko k postavení Kosova podle mezinárodního práva;

- nesprávné právní posouzení při výkladu článku 35 nařízení 2018/1971 ve spojení s článkem 111 dohody o stabilizaci a přidružení s Kosovem, neboť zmíněná spolupráce nezahrnuje účast v BEREC a ve správní radě Úřadu BEREC;

- nesprávné právní posouzení spočívající v závěru, že článek 17 SEU byl platným právním základem pro vydání napadeného rozhodnutí, a

- nesprávné právní posouzení při výkladu čl. 35 odst. 2 nařízení 2018/1971 spočívající v závěru, že pracovní ujednání může Komise vypracovávat jednostranně.

Vyhovění kterémukoli z těchto důvodů musí vést k vyhovění kasačnímu opravnému prostředku, a tedy k projednání žaloby na neplatnost a vyhovění této žalobě, potažmo ke zrušení rozhodnutí Komise ze dne 18. března 2019 o účasti národního regulačního orgánu Kosova ve Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací.

____________

1     Úř. věst. 2019, C 115, s. 26.

2     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1971 ze dne 11. prosince 2018 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC), o změně nařízení (EU) 2015/2120 a o zrušení nařízení (ES) č. 1211/2009 (Úř. věst. 2018, L 321, s. 1)