Language of document :

Жалба, подадена на 23 ноември 2020 г. от Arkadiusz Kaminski срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 23 септември 2020 г. по дело T-677/19 — Polfarmex/EUIPO - Kaminski

(Дело C-626/20 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Arkadiusz Kaminski (представители: E. Pijewska, M. Mazurek, W. Trybowski, radcowie prawni)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост, Polfarmex S.A

С определение от 28 януари 2021 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) не допуска обжалване по делото и осъжда г-н Arkadiusz Kaminski да понесе съдебните разноски.

____________