Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Niderlandy) w dniu 24 listopada 2020 r. – E.K. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Sprawa C-624/20)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: E.K..

Druga strona postępowania: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Pytania prejudycjalne

Czy określenie, czy prawo pobytu oparte na art. 20 TFUE ma jako takie charakter tymczasowy czy stały należy do kompetencji państw członkowskich, czy też powinno to zostać określone na poziomie prawa Unii?

Jeżeli należy dokonać wykładni na poziomie prawa Unii, to czy na gruncie stosowania dyrektywy 2003/1091 istnieje [zatem] różnica pomiędzy poszczególnymi zależnymi prawami pobytu, które mogą przysługiwać obywatelom państw trzecich na mocy prawa Unii, takimi jak zależne prawo pobytu przyznawane członkowi rodziny obywatela Unii na mocy dyrektywy pobytowej i prawo pobytu oparte na art. 20 TFUE?

Czy prawo pobytu oparte na art. 20 TFUE, które ze swej natury jest zależne od istnienia stosunku zależności pomiędzy obywatelem państwa trzeciego a obywatelem Unii, a zatem jest ograniczone w czasie, ma charakter tymczasowy?

Jeżeli prawo pobytu oparte na art. 20 TFUE ma charakter tymczasowy, to czy art. 3 ust. 2 lit. e) dyrektywy [2003/109] należy [zatem] interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które wyklucza możliwość uzyskania statusu rezydenta długoterminowego w rozumieniu tej dyrektywy jedynie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę zezwolenia na pobyt opartego na prawie krajowym?

____________

1 Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotycząca statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi, Dz.U. 2004, L 16, s. 44.