Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Hannover (Nemčija) 20. marca 2019 – EZ/Bundesrepublik Deutschland

(Zadeva C-238/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Hannover

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: EZ

Tožena stranka: Bundesrepublik Deutschland

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 9(2)(e) Direktive 2011/95/EU1 razlagati tako, da se za „zavrnitev služenja vojaškega roka v spopadu“ ne zahteva, da je zadevna oseba zavrnila služenje vojaškega roka v formaliziranem postopku zavrnitve, če pravo izvorne države ne določa pravice do zavrnitve služenja vojaškega roka?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

Ali člen 9(2)(e) Direktive 2011/95/EU z „zavrnitv[ijo] služenja vojaškega roka v spopadu“ ščiti tudi osebe, ki se po izteku odloga služenja vojaškega roka ne javijo pri vojaški upravi izvorne države in se z begom izognejo prisilnemu naboru?

Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen:

Ali je treba člen 9(2)(e) Direktive 2011/95/EU razlagati tako, da „bi“ pri vojaškem obvezniku, ki ne ve, na katerem vojaškem območju bo posredoval v prihodnosti, služenje vojaškega roka neposredno ali posredno „vključevalo kazniva dejanja ali dejanja, ki spadajo med izključitvene razloge, navedene v členu 12(2)“, zgolj zato, ker oborožene sile v njegovi izvorni državi večkrat in sistematično izvajajo taka kazniva dejanja ali dejanja s posredovanjem vojaških obveznikov?

Ali je treba člen 9(3) Direktive 2011/95/EU razlagati tako, da mora tudi v primeru preganjanja na podlagi člena 9(2)(e) Direktive 2011/95/EU v skladu s členom 2(d) Direktive 2011/95/EU obstajati povezava med razlogi iz člena 10 Direktive 2011/95/EU in dejanji preganjanja iz člena 9(1) in (2) Direktive 2011/95/EU ali odsotnostjo zaščite pred takimi dejanji?

Če je odgovor na četrto vprašanje pritrdilen: ali povezava v smislu člena 9(3) v povezavi s členom 2(d) Direktive 2011/95/EU med preganjanjem s kazenskim pregonom ali kaznovanjem zaradi zavrnitve služenja vojaškega roka in razlogom za preganjanje obstaja že, če se kazenski pregon ali kaznovanje nanašata na zavrnitev?

____________

1 Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (UL 2011, L 337, str. 9).