Language of document : ECLI:EU:C:2014:135

C‑456/12. sz. ügy

O.
kontra

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

és

Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel
kontra
B.

(a Raad van State [Hollandia] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem)

„A 2004/38/EK irányelv – Az EUMSZ 21. cikk (1) bekezdése – A tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog – Kedvezményezettek – Uniós polgár harmadik állam állampolgárságával rendelkező családtagjának tartózkodási joga az e polgár állampolgársága szerinti tagállamban – Az uniós polgár e tagállamba való visszatérése valamely másik tagállamban való rövid idejű tartózkodásokat követően”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (nagytanács), 2014. március 12.

1.        Uniós polgárság – A tagállamok területén való szabad mozgáshoz és szabad tartózkodáshoz való jog – 2004/38 irányelv – Jogosultak – Uniós polgár harmadik állam állampolgárságával rendelkező, az e polgár állampolgársága szerinti tagállamban tartózkodó családtagjai – Kizártság

(EUMSZ 21. cikk; 2004/38 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 1. cikk, a) pont, 2. cikk, 2. pont és 3. cikk, (1) bekezdés)

2.        Uniós polgárság – A Szerződés rendelkezései – A tagállamok területén való szabad mozgáshoz és szabad tartózkodáshoz való jog – Másik tagállamban pusztán uniós polgár minőségében való tartózkodást követően az állampolgársága szerinti tagállamba visszatérő uniós polgár – Harmadik állam állampolgárságával rendelkező családtagjainak származékos tartózkodási joga – Feltételek – Az uniós polgár fogadó tagállamban való, a 2004/38 irányelv 7. és 16. cikkén alapuló tényleges tartózkodása – Az ezen irányelvben előírt jogosultsági feltételek analógia útján történő alkalmazása

(EUMSZ 21. cikk, (1) bekezdés; 2004/38 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 6. cikk, (1) bekezdés, 7. cikk, (1) és (2) bekezdés és 16. cikk, (1) és (2) bekezdés)

3.        Uniós polgárság – A tagállamok területén való szabad mozgáshoz és szabad tartózkodáshoz való jog – 2004/38 irányelv – Jogosultak – Uniós polgár harmadik állam állampolgárságával rendelkező családtagja, ezen uniós polgárnak az állampolgársága szerinti tagállamba való visszatérését követően – Feltételek

(2004/38 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 7. cikk, (1) és (2) bekezdés és 16. cikk)

4.        Uniós polgárság – A Szerződés rendelkezései – A tagállamok területén való szabad mozgáshoz és szabad tartózkodáshoz való jog – Másik tagállamban pusztán uniós polgár minőségében való tartózkodást követően az állampolgársága szerinti tagállamba visszatérő uniós polgár – Harmadik állam állampolgárságával rendelkező családtagjainak származékos tartózkodási joga – Családtag minőség a fogadó tagállamban való tartózkodás legalább egy része során – Hiány – A származékos jog kizártsága

(EUMSZ 21. cikk, (1) bekezdés; 2004/38 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 2. cikk, 2. pont, 6. cikk, (1) bekezdés, 7. cikk, (2) bekezdés és 16. cikk, (2) bekezdés)

1.        Az EUMSZ 21. cikk (1) bekezdése és az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38 irányelv rendelkezései nem önálló jogot biztosítanak a harmadik államok állampolgárai számára, hanem csak az uniós polgár szabad mozgáshoz való jogának gyakorlásából származtatott jogokat.

E tekintetben egyrészt ezen irányelv szó szerinti értelmezéséből kitűnik, hogy ezen irányelv az uniós polgár harmadik állam állampolgárságával rendelkező családtagjai javára kizárólag akkor rendelkezik származékos tartózkodási jogról, ha ezen uniós polgár a szabad mozgáshoz való jogát az állampolgársága szerinti tagállamon kívüli más tagállamban való letelepedés útján gyakorolta.

Másrészt a 2004/38 irányelv rendelkezéseinek teleologikus értelmezése szerint bár igaz, hogy ezen irányelv célja az, hogy megkönnyítse és megerősítse a tagállamok területén való szabad mozgás és tartózkodás alapvető és egyéni, minden uniós polgárt közvetlenül megillető jogának gyakorlását, továbbra is fennáll, hogy a tárgya e jog gyakorlásának a feltételeit érinti.

Ilyen körülmények között ezen irányelvnek nem rendeltetése, hogy származékos tartózkodási jogot biztosítson olyan uniós polgár harmadik állam állampolgárságával rendelkező családtagjának, aki abban a tagállamban tartózkodik, amelynek állampolgára.

(vö. 36., 39., 41., 43. pont)

2.        Az EUMSZ 21. cikk (1) bekezdését akként kell értelmezni, hogy olyan helyzetben, amikor az uniós polgár harmadik állam állampolgárával családi életet alakított ki vagy szilárdított meg valamely, az állampolgársága szerinti tagállamtól eltérő tagállamban az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38 irányelv 7. cikkének (1) és (2) bekezdésében vagy 16. cikkének (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételek szerint és azokkal összhangban történő tényleges tartózkodás folyamán, ugyanezen irányelv rendelkezései alkalmazandók analógia útján, amikor az említett uniós polgár visszatér származási tagállamába az érintett családtagjával. Következésképpen a származékos tartózkodási jog uniós polgár harmadik állam állampolgárságával rendelkező családtagja részére, ezen uniós polgár származási tagállamában történő biztosításának feltételei főszabály szerint nem lehetnek szigorúbbak azon feltételeknél, amelyeket az említett irányelv a származékos tartózkodási jog olyan uniós polgár harmadik állam állampolgárságával rendelkező családtagja részére történő biztosítása tekintetében előír, aki a szabad mozgáshoz való jogát valamely, az állampolgársága szerinti tagállamtól eltérő tagállamban való letelepedés útján gyakorolta.

Ugyanis egyrészt a származékos tartózkodási jognak valamely uniós polgár állampolgársága szerinti tagállamba való visszatérésekor ezen uniós polgár harmadik állam állampolgárságával rendelkező, olyan családtagja részére történő biztosítása, akivel pusztán ebbéli minőségében, az uniós jog értelmében és azzal összhangban tartózkodott a fogadó tagállamban, a származási tagállamából való kilépés akadályának ugyanezen típusát hivatott megszüntetni, biztosítva az említett polgár részére, hogy ezen utóbbi tagállamban folytathassa a fogadó tagállamban kialakított és megszilárdított családi életét.

Másrészt ami azon származékos tartózkodási jognak az ilyen uniós polgár állampolgársága szerinti tagállamba való visszatérésekor ezen uniós polgár harmadik állam állampolgárságával rendelkező, olyan családtagja részére történő biztosításának feltételeit illeti, még ha a 2004/38 irányelv hatálya az ilyen visszatérésre nem is terjed ki, analógia útján történő alkalmazását az a tény igazolja, hogy mind a szabad mozgáshoz való jogának gyakorlását követően a származási tagállamába visszatérő uniós polgár, mind a csupán az állampolgársága szerintitől eltérő tagállamban tartózkodó uniós polgár esetében az uniós polgár a referenciaszemély avégett, hogy e harmadik állam állampolgárságával rendelkező családtag származékos tartózkodási jogban részesülhessen.

Ebben az összefüggésben az uniós polgár állampolgársága szerinti tagállam elhagyásának abból adódó akadálya, hogy a származási tagállamába való visszatéréskor a harmadik állam állampolgárságával rendelkező családtagjaitól megtagadják a származékos tartózkodási jogot, kizárólag akkor jön létre, ha az uniós polgár fogadó tagállamban való tartózkodása kellően tényleges jelleget mutat ahhoz, hogy e tagállamban kialakíthassa vagy megszilárdíthassa családi életét. Tehát főszabály szerint egyedül az ezen irányelv 7. cikkének (1) bekezdésében foglalt feltételek szerinti és azokkal összhangban a fogadó tagállamban való tényleges tartózkodás az, amely tanúsítja az uniós polgár letelepedését, vagyis az ezen utóbbi tagállamban való tartózkodásának tényleges jellegét, és amely párhuzamba állítható a családi élet e tagállamban való kialakításával vagy megszilárdításával; az ilyen tartózkodás nyitja meg ezen uniós polgár állampolgársága szerinti tagállamba való visszatérésekor az EUMSZ 21. cikk (1) bekezdése alapján a harmadik állam állampolgárságával rendelkező azon személy származékos tartózkodási jogát, akivel ezen uniós polgár családi életet élt a fogadó tagállamban.

(vö. 49., 50‑53., 56., 61. pont és a rendelkező rész)

3.        Kizárólag az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38 irányelv 7. cikkének (1) és (2) bekezdésében vagy 16. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelő tartózkodás nyithat uniós polgár harmadik állam állampolgárságával rendelkező családtagja javára származékos tartózkodási jogot ezen uniós polgár állampolgársága szerinti tagállamába való visszatérésekor. E tekintetben az uniós polgár állampolgársága szerinti tagállamtól eltérő tagállamban való rövid idejű tartózkodások, mint az ott töltött hétvégék vagy szünidők, együttesen tekintve is a 2004/38 irányelv 6. cikkének hatálya alá tartoznak, és nem felelnek meg e feltételeknek.

(vö. 59. pont)

4.        Harmadik állam olyan állampolgáraként, aki – legalábbis a fogadó tagállamban való tartózkodásának egy része folyamán – nem rendelkezett az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38 irányelv 2. cikkének 2. pontja értelmében vett családtagi minőséggel, nem élvezhetett e tagállamban származékos tartózkodási jogot a 2004/38 irányelv 7. cikkének (2) bekezdése vagy 16. cikkének (2) bekezdése címén. Ilyen körülmények között harmadik állam ezen állampolgára nem hivatkozhat az EUMSZ 21. cikk (1) bekezdésére sem a célból, hogy származékos tartózkodási jogot szerezzen az uniós polgár állampolgársága szerinti tagállamba való visszatérésekor.

(vö. 63. pont)