Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 19. oktobrī - Flughafen Lübeck/Komisija

(lieta T-461/12)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Flughafen Lübeck GmbH (Lībeka, Vācija) (pārstāvji - M. Núñez Müller, J. Dammann de Chapto un T. Becker, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas 2012. gada 22. februāra lēmumu par oficiālas izmeklēšanas procedūras uzsākšanu atbilstoši LESD 108. panta 2. punktam saistībā ar valsts atbalstu SA.27585 (2012/C) (2012/NN) un SA.31149 (2012/C) (ex 2012/NN) (OV 2012, C 241, 56. lpp.) tiktāl, ciktāl ar šo lēmumu tiek uzsākta oficiāla izmeklēšanas procedūra attiecībā uz prasītājas 2006. gada oficiālo maksu sarakstu;

atcelt iepriekšējā punktā minēto lēmumu tiktāl, ciktāl ar to Vācijas Federatīvajai Republikai atbilstoši Regulas (EK) Nr. 659/1999  10. panta 3. punktam tiek uzlikts pienākums atbildēt uz tajā minēto Komisijas rīkojumu sniegt informāciju par prasītājas 2006. gada oficiālo maksu sarakstu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza sešus pamatus.

Pirmais pamats: Vācijas Federatīvās Republikas tiesību uz aizstāvību pārkāpums

Pirmā pamata ietvaros prasītāja norāda, ka Komisija esot pārkāpusi Vācijas Federatīvās Republikas tiesības uz aizstāvību, jo tā esot uzsākusi oficiālo izmeklēšanas procedūru par oficiālo maksu sarakstu, kaut arī tas nemaz neesot bijis iepriekšējās izmeklēšanas priekšmets. Šajā ziņā prasītāja norāda, ka tā atbilstoši Tiesas judikatūrai varot atsaukties uz Vācijas Federatīvās Republikas tiesību uz aizstāvību pārkāpumu, kā rezultātā apstrīdētais lēmums esot daļēji jāatceļ.

Otrais pamats: pienākuma veikt rūpīgu un objektīvu pārbaudi neizpilde

Ar otro pamatu prasītāja norāda, ka Komisija neesot izpildījusi pienākumu veikt rūpīgu un objektīvu pārbaudi, jo tā esot uzsākusi oficiālo izmeklēšanas procedūru par oficiālo maksu sarakstu, nesniedzot Vācijas Federatīvajai Republikai vai prasītājai iespēju paust savu nostāju par tās iespējamo valsts atbalsta tiesību pārkāpumu iepriekšējās izmeklēšanas procedūrā.

Trešais pamats: LESD 108. panta 2. punkta 2. un 3. punkta, kā arī Regulas Nr. 659/1999 4. un 6. panta un 13. panta 1. punkta pārkāpums

Trešajā pamatā prasītāja norāda, ka Komisija ir pārkāpusi LESD 108. panta 2. un 3. punktu, kā arī Regulas Nr. 659/1999 4. un 6. pantu un 13. panta 1. punktu, jo tā attiecībā uz oficiālo maksu sarakstu neesot veikusi šajās normās paredzēto divpakāpju valsts atbalsta izmeklēšanas procedūru, kurā ietilpst iepriekšējā un oficiālā izmeklēšanas procedūra.

Ceturtais pamats: LESD 107. panta 1. punkta pārkāpums

Ceturtā pamata ietvaros prasītāja apgalvo, ka Komisija esot pārkāpusi LESD 107. panta 1. punktu, uzskatīdama, ka ar oficiālo maksu sistēmu tiekot piešķirts valsts atbalsts. Prasītāja uzskata, ka Komisija šī pasākuma selektīvo raksturu nedrīkstēja secināt no apstākļa, ka tas attiecas vienīgi uz lidostas izmantotājiem. Prasītāja vēl norāda, ka Komisija neesot drīkstējusi apstiprināt oficiālo maksu saraksta valstisko raksturu, jo prasītāja, šo sarakstu izdodot, lielākoties esot piederējusi īpašniekiem no privātā sektora.

Piektais pamats: pienākuma norādīt pamatojumu neizpilde

Prasītāja uzskata, ka Komisija turklāt ir pārkāpusi arī LESD 296. panta 2. punktu, jo tā, uzsākot oficiālo izmeklēšanas procedūru par 2006. gada oficiālo maksu sarakstu, neesot norādījusi pietiekamu pamatojumu.

Sestais pamats: Regulas Nr. 659/1999 10. panta 2. un 3. punkta pārkāpums

Sestā pamata ietvaros prasītāja norāda, ka Komisija esot pārkāpusi Regulas Nr. 659/1999 10. panta 2. un 3. punktu, jo tā attiecībā pret Vācijas Federatīvo Republiku saistībā ar oficiālo maksu sarakstu esot izdevusi Regulas Nr. 659/1999 10. panta 3. punktā paredzēto rīkojumu sniegt informāciju, iepriekš Vācijas Federatīvajai Republikai neadresējot Regulas Nr. 659/1999 10. panta 2. punktā paredzēto vienkāršo lūgumu sniegt informāciju.

____________

1 - Padomes 1999. gada 22. marta Regula (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai (OV L 83, 1. lpp.).