Language of document :

Žaloba podaná 19. októbra 2012 - Flughafen Lübeck/Európska komisia

(vec T-461/12)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Flughafen Lübeck GmbH (Lübeck, Nemecko) (v zastúpení: M. Núñez Müller, J. Dammann de Chapto a T. Becker, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie z 22. februára 2012 o zavedení formálneho zisťovania podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ týkajúce sa štátnej pomoci SA.27585 (2012/C) (2012/NN) a SA.31149 (2012/C) (ex 2012/NN) (Ú. v. EÚ C 241, s. 56) v rozsahu, v akom toto rozhodnutie začalo formálne zisťovanie vo veci sadzobníka poplatkov žalobkyne z roku 2006,

zrušil rozhodnutie uvedené vyššie v rozsahu, v akom toto rozhodnutie zaväzuje Spolkovú republiku Nemecko podľa článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 659/1999 odpovedať na príkaz Komisie poskytnúť informácie o sadzobníku poplatkov žalobkyne z roku 2006,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza šesť žalobných dôvodov.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení práva na obranu Spolkovej republiky Nemecko

V rámci prvého žalobného dôvodu žalobkyňa tvrdí, že Komisia porušila právo na obranu Spolkovej republiky Nemecko tým, že začala formálne zisťovanie vo veci sadzobníka poplatkov bez toho, aby tieto boli predmetom predbežného preskúmania. Žalobkyňa uvádza na tomto mieste, že sa podľa judikatúry Všeobecného súdu môže odvolávať na porušenie práva na obranu Spolkovej republiky Nemecko, ktoré vedie k (čiastočnej) neplatnosti napadnutého rozhodnutia.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení povinnosti starostlivého a nezaujatého zisťovania

Druhým žalobným dôvodom žalobkyňa tvrdí, že Komisia porušila svoju povinnosť starostlivého a nezaujatého zisťovania tým, že začala formálne zisťovanie vo veci sadzobníka poplatkov bez toho, aby dala Spolkovej republike alebo žalobkyni možnosť podať pripomienky k údajnej protiprávnosti štátnej pomoci v predbežnom preskúmaní.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení článku 108 ods. 2 ZFEÚ, ako aj článkov 4 a 6 a článku 13 ods. 1 nariadenia č. 659/1999

V treťom žalobnom dôvode žalobkyňa uvádza, že Komisia porušila článok 108 ods. 2 a 3 ZFEÚ, ako aj článok 4, článok 6 a článok 13 ods. 1 nariadenia č. 659/1999, keďže vo veci sadzobníka poplatkov nevykonala v týchto predpisoch uvedené dvojstupňové konanie o preskúmaní štátnej pomoci pozostávajúce z predbežného preskúmania a formálneho zisťovania.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení článku 107 ods. 1 ZFEÚ

V rámci štvrtého žalobného dôvodu uvádza žalobkyňa, že Komisia porušila článok 107 ods. 1 ZFEÚ tým, že zastávala stanovisko, že sadzobník poplatkov predstavuje štátnu pomoc. Podľa názoru žalobkyne nemohla Komisia odvodiť selektivitu sadzobníka poplatkov z okolností, že platí iba pre užívateľov letiska. Žalobkyňa sa okrem toho domnieva, že Komisia nemala odsúhlasiť, že sadzobník poplatkov je štátnou pomocou, keďže žalobkyňa bola pri stanovení sadzobníka poplatkov z väčšej časti v súkromnom vlastníctve.

Piaty žalobný dôvod je založený na porušení povinnosti odôvodnenia

Podľa názoru žalobkyne Komisia okrem toho porušila článok 296 ods. 2 ZFEÚ tým, že nedostatočne odôvodnila začatie formálneho zisťovania vo veci sadzobníka poplatkov z roku 2006.

Šiesty žalobný dôvod je založený na porušení článku 10 ods. 2 a 3 nariadenia č. 659/1999

V rámci šiesteho žalobného dôvodu uvádza žalobkyňa, že Komisia porušila článok 10 ods. 2 a 3 nariadenia č. 659/1999 tým, že vydala voči Spolkovej republike Nemecko príkaz poskytnúť informácie vo veci sadzobníka poplatkov v zmysle článku 10 ods. 3 nariadenia č. 659/1999 bez toho, aby predtým od Spolkovej republiky Nemecko požadovala informácie v zmysle článku 10 ods. 2 nariadenia č. 659/1999.

____________

1 - Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 93 Zmluvy o ES (Ú. v. ES L 83, s. 1; Mim vyd. 08/001, s. 339).