Language of document :

Talan väckt den 19 oktober 2012 - Flughafen Lübeck mot kommissionen

(Mål T-461/12)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Flughafen Lübeck GmbH (Lübeck, Tyskland) (ombud: advokaterna M. Núñez Müller, J. Dammann de Chapto och T. Becker,)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 22 februari 2012 att inleda ett formellt granskningsförfarande enligt artikel 108.2 FEUF angående statligt stöd nr SA.27585 och SA.31149 (2012/C) (f.d. NN/2011, f.d. CP 31/2009 och CP 162/2010) (EUT C 241, s. 56), i den mån beslutet innebär att ett formellt granskningsförfarande inleds med avseende på sökandens tabell för flygplatsavgifter för år 2006,

ogiltigförklara ovannämnda beslut i den mån som det innebär att Förbundsrepubliken Tyskland enligt artikel 10.3 i förordning (EG) nr 659/1999 åläggs att efterkomma det föreläggande om att lämna upplysningar beträffande tabellen för flygplatsavgifter för år 2006,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökanden sex grunder.

Första grunden: Förbundsrepubliken Tysklands rätt till försvar har åsidosatts

Kommissionen har åsidosatt Förbundsrepubliken Tysklands rätt till försvar genom att inleda det formella granskningsförfarandet med avseende på tabellen för flygplatsavgifter, trots att tabellen inte varit föremål för det preliminära granskningsförfarandet. Sökanden har gjort gällande att bolaget enligt domstolens praxis kan åberopa ett åsidosättande av Republiken Tysklands rätt till försvar och att det angripna beslutet därför (delvis) ska ogiltigförklaras.

Andra grunden: Åsidosättande av skyldigheten att genomföra en omsorgsfull och oberoende granskning

Kommissionen har underlåtit att uppfylla sin skyldighet att genomföra en omsorgsfull och oberoende granskning genom att inleda det formella granskningsförfarandet avseende tabellen för flygplatsavgifter, utan att bereda Förbundsrepubliken Tyskland eller sökanden möjlighet att under det preliminära granskningsförfarandet yttra sig över det påstått olagliga stödet.

Tredje grunden: Åsidosättande av artikel 108.2 FEUF och artikel 108.3 FEUF samt av artiklarna 4, 6 och 13.1 i förordning nr 659/1999

Kommissionen har åsidosatt artikel 108.2 FEUF och 108.3 FEUF och artiklarna 4, 6 och 13.2 i förordning nr 659/1999, eftersom den - med avseende på tabellen för flygplatsavgifter - underlät att genomföra den granskning i två steg som föreskrivs i dessa bestämmelser (vilken utgörs av det preliminära granskningsförfarandet och det formella granskningsförfarandet).

Fjärde grunden: Åsidosättande av artikel 107.1 FEUF

Kommissionen har åsidosatt artikel 107.1 FEUF genom att anse att tabellen för flygplatsavgifter innebär att statligt stöd lämnas. Kommissionen hade inte rätt att dra slutsatsen att tabellen var selektiv från den omständigheten att tabellen enbart gäller flygplatsanvändare. Kommissionen borde inte ha funnit att tabellen utgjorde en statlig åtgärd, eftersom majoriteten av aktierna i sökandebolaget var privatägda vid den tidpunkt då tabellen utfärdades.

Femte grunden: Åsidosättande av motiveringsskyldigheten

Kommissionen har åsidosatt andra stycket i artikel 296 FEUF genom att inte ange tillräckliga skäl för inledandet av det formella granskningsförfarandet med avseende på 2006 års tabell för flygplatsavgifter.

Sjätte grunden: Åsidosättande av artikel 10.2 och 10.3 i förordning nr 659/1999

Kommissionen har åsidosatt artikel 10.2 och 10.3 i förordning nr 659/1999 genom att meddela ett föreläggande om att lämna upplysningar avseende tabellen för flygplatsavgifter, i den mening som avses i artikel 10.3 i förordning nr 659/1999, gentemot Förbundsrepubliken Tyskland, utan att först ha tillställt Förbundsrepubliken Tyskland en begäran om upplysningar enligt artikel 10.2 i förordning nr 659/1999.

____________

1 - Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget (EGT L 83, s. 1)