Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2014 – Hansestadt Lübeck/Komisia

(vec T-461/12)1

(„Štátna pomoc – Letiskové poplatky – Letisko v Lübecku – Rozhodnutie začať konanie stanovené v článku 108 ods. 2 ZFEÚ – Článok 107 ods. 1 ZFEÚ – Zjavne nesprávne posúdenie – Článok 10 nariadenia (ES) č. 659/1999“)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Hansestadt Lübeck (Nemecko), právny nástupca Flughafen Lübeck GmbH, (v zastúpení: M. Núñez Müller, J. Dammann de Chapto a T. Becker, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: T. Maxian Rusch a R. Sauer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie C (2012) 1012 final z 22. februára 2012 týkajúceho sa štátnej pomoci SA.27585 a SA.31149 (2012/C) (ex NN/2012, ex CP 31/2009 a CP 162/2010) – Nemecko v rozsahu, v akom sa toto rozhodnutie týka sadzobníka poplatkov letiska v Lübecku (Nemecko) prijatého v roku 2006Výrok rozsudkuRozhodnutie Komisie C (2012) 1012 final z 22. februára 2012 týkajúce sa štátnej pomoci SA.27585 a SA.31149 (2012/C) (ex NN/2012, ex CP 31/2009 a CP 162/2010) – Nemecko sa zrušuje v rozsahu, v akom sa toto rozhodnutie týka sadzobníka letiskových poplatkov uplatniteľných na letisku v Lübecku (Nemecko) prijatého v roku 2006.V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť polovicu trov konania, ktoré vynaložil Hansestadt Lübeck.