Language of document : ECLI:EU:T:2014:758

Sag T-461/12

(summarisk offentliggørelse)

Hansestadt Lübeck

mod

Europa-Kommissionen

»Statsstøtte – lufthavnsafgifter – Lübeck lufthavn – afgørelse om at indlede den i artikel 108, stk. 2, TEUF fastsatte procedure – artikel 107, stk. 1, TEUF – åbenbart urigtigt skøn – artikel 10 i forordning (EF) nr. 659/1999«

Sammendrag – Rettens dom (Tredje Afdeling) af 9. september 2014

Statsstøtte – begreb – foranstaltningens selektive karakter – en bestemt lufthavns afgiftsbestemmelser – bestemmelser finder kun anvendelse på luftfartsselskaber, der anvender denne lufthavn – ikke et relevant kriterium for at fastslå, at disse bestemmelser er af selektiv karakter

(Art. 107 TEUF)

En statslig foranstaltnings selektive karakter er et af kendetegnene ved begrebet statsstøtte i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 107, stk. 1, TEUF. Faktisk forbydes ifølge denne artikel støtte, som består i at »begunstige visse virksomheder eller visse produktioner«, dvs. selektiv støtte. Fordele, der følger af en generel foranstaltning, som finder anvendelse uden forskel på alle erhvervsdrivende, udgør således ikke støtte som omhandlet i denne artikel.

For at vurdere, om en foranstaltning er selektiv, skal det undersøges, om den nævnte foranstaltning inden for rammerne af en given retlig ordning udgør en fordel for visse virksomheder i forhold til andre virksomheder, der befinder sig i en tilsvarende faktisk og retlig situation.

Begrebet statsstøtte omfatter dog ikke de statslige foranstaltninger, som indfører en sondring mellem virksomheder og derfor på forhånd er selektive, når denne sondring følger af det systems karakter eller opbygning, som foranstaltningerne er en del af.

I denne forbindelse henvises der ved vurderingen af, om en af et offentligt organ udarbejdet taksttabel med henblik på anvendelse af en bestemt vare eller tjenesteydelse i en given sektor eventuelt er selektiv over for visse virksomheder, nærmere bestemt til alle virksomheder, der anvender eller kan anvende denne bestemte vare eller tjenesteydelse, og det undersøges, om blot enkelte af virksomhederne er eller kan være omfattet af en eventuel fordel. Situationen for de virksomheder, der ikke vil eller kan anvende den pågældende vare eller tjenesteydelse, er således ikke umiddelbart relevant for vurderingen af, om der foreligger en fordel. Med andre ord kan den selektive karakter af en foranstaltning, der består i en af et offentligt organ udarbejdet taksttabel med henblik på anvendelse af en vare eller tjenesteydelse, der stilles til rådighed af dette organ, kun vurderes ved henvisning til de nuværende eller potentielle kunder hos det pågældende organ og den specifikke vare eller tjenesteydelse, og navnlig ikke ved henvisning til kunder fra andre virksomheder i sektoren, der stiller sammenlignelige varer eller tjenesteydelser til rådighed. Hvis det i øvrigt blev lagt til grund, at enhver ikke-diskriminerende taksttabel, der anvendes af et offentligt organ som modydelse for en given vare eller tjenesteydelse, er af selektiv karakter, ville dette i det væsentlige føre til en uforholdsmæssig udvidelse af begrebet støtte, der »begunstige[r] visse virksomheder eller visse produktioner« i artikel 107, stk. 1, TEUF. For at en eventuel fordel, som indrømmes af et offentligt organ i forbindelse med leveringen af specifikke varer eller tjenesteydelser, begunstiger visse virksomheder, er det desuden nødvendigt, at virksomheder, som benytter eller ønsker at benytte denne vare eller tjenesteydelse, ikke er eller kan være omfattet af denne fordel hos dette organ inden for disse særlige rammer.

Inden for rammerne af et annullationssøgsmål, der er anlagt til prøvelse af Kommissionens afgørelse om at indlede den i artikel 108, stk. 2, TEUF fastsatte procedure med hensyn til forskellige foranstaltninger vedrørende en bestemt lufthavn, herunder navnlig denne lufthavns afgiftsbestemmelser, er den blotte omstændighed, at disse bestemmelser kun finder anvendelse på luftfartsselskaber, der anvender denne lufthavn, ikke et relevant kriterium for at fastslå, at disse bestemmelser er af selektiv karakter.

(jf. præmis 44-46, 53 og 54)