Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 14. septembri 2011. aasta otsus - A versus komisjon

(kohtuasi F-12/09)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Kutsehaigus - Personalieeskirjade artiklite 73 ja 78 Esialgne töövõimetus - Ajutine hüvitis - Ravikulude hüvitamine - Juurdepääs isikutoimikule)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: A (P., Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid B. Cambier ja A. Paternostre)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja J. Baquero Cruz)

Ese

Esiteks nõue, et komisjon tunnistataks vastutavaks teatavate eksimuste eest, mis hageja suhtes väidetavalt sooritati personalieeskirjade artiklil 73 põhinevas menetluses ning nõue tühistada mitmed otsused, millega keelduti kohaldamast hageja suhtes personalieeskirjade artikli 73 lõike 2 punkti b, edastamast talle mitmeid tema tervisekaardi juurde kuuluvaid dokumente ja hüvitamast talle teatavaid ravikulusid - Teiseks nõue hüvitada väidetavalt kantud kahju.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kõik kohtukulud välja hagejalt.

____________

1 - ELT C 113, 16.5.2009, lk 45.