Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2011. gada 14. septembra spriedums - A/Komisija

(lieta F-12/09) 1

Civildienests - Ierēdņi - Arodslimība - Attiecības starp Civildienesta noteikumu 73. un 78. pantā paredzētajām procedūrām - Provizoriska atlīdzība - Medicīnisko izdevumu atlīdzināšana - Piekļuve personas lietai

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: A (P., Francija) (pārstāvji - B. Cambier un A. Paternostre, advokāti)

Atbildētāja: Komisija (pārstāvji - J. Currall un J. Baquero Cruz,)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atzīt Komisiju par atbildīgu par noteiktiem pārkāpumiem, kas pēc prasītāja apgalvojumiem tika pret viņu izdarīti saistībā ar procedūru, kas ierosināta saskaņā ar Civildienesta noteikumu 73. pantu, kā arī atcelt vairākus lēmumus, ar kuriem atteikts attiecībā uz prasītāju piemērot Civildienesta noteikumu 73. panta 2. punkta b) apakšpunktu, paziņot viņam virkni dokumentu no viņa medicīniskās lietas un atlīdzināt viņam noteiktus medicīniskus izdevumus - Otrkārt, prasība atlīdzināt nodarīto kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

prasītājs atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 113, 16.05.2009, 45. lpp.